חדשות

פורסמו מסקנות ועדת גמזו לקביעת מנגנונים לשדות קליניים

יוקם צוות לאומי לניהול שדות קליניים שאי עמידה ביעדיו תגרור סנקציות כלכליות על הפקולטות לרפואה | רופאים העוסקים בהוראה קלינית לצד מיטת החולה לא יתוגמלו בשכר נוסף | תקופת הסטאז' תקוצר לחצי שנה | במחלקות של 40 מיטות ומעלה ברישיון תתקיים הוראה בשתי קבוצות

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל איכילוב. "היום ברור לנו שהמחסור בסטודנטים לרפואה אינו נובע ממספר מיטות האשפוז בישראל אלא ממגוון גורמים". צילום: פלאש 90

משרד הבריאות פרסם היום (ד') את מסקנות ועדת המשנה לקביעת מנגנונים להגדלה משמעותית והסדרה לאומית של שדות קליניים שהוגשו לשר הבריאות אוריאל בוסו, ולמנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב.

לפני כשנה יזם והקים משרד הבריאות את הוועדה לטיפול במצוקת כוח האדם הרפואי במערכת הבריאות על מנת לתת מענה לאתגרים עתידיים הן בשגרה והן בחירום. היום הגיש פרופ' גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב, את מסקנות ועדת המשנה לקביעת מנגנונים להגדלה משמעותית והסדרה לאומית של שדות קליניים. מסקנות ועדת המשנה מתמקדות באמות מידה להוראה קלינית, הסדרים כלכליים בגין הוראה קלינית וניהול הקצאת שדות קליניים ברמה הלאומית.

להלן עיקרי ההמלצות, בהתאם לשלושה צירי הפעולה בהם המליצה הוועדה להתמקד:

אמות מידה להוראה קלינית

פעילות ליבה: מנהל או מנהלת בית החולים יראו בהוראה כפעילות ליבה של בית החולים וינהיגו תפיסה זו בקרב מנהלי ומנהלות המחלקות וכל צוות בית החולים.

טיוטור לכל מחלקה: מנהל בית חולים יבטיח כי מוקצה טיוטור לכל מחלקה שמיועד באופן מלא לשבוע הכשרה.

ראש רשות ההוראה: מנהל בית החולים ימנה ראש רשות הוראה, בהסכמת דיקן האוניברסיטה המסנפת, כחלק ממבנה הנהלת בית החולים.

משך ההכשרה: בכל שנה תתבצע הכשרה קלינית במשך 35 שבועות לפחות במחלקות העיקריות.

מחלקות גדולות: במחלקות בהן ישנן 40 מיטות ומעלה ברישיון, תתקיים הוראה בשתי קבוצות במקביל עם שני טיוטורים.

גידול מותנה: מחלקות שגדלו בנפח הפעילות שלהן, גם אם לא במספר המיטות שלהן, יידרשו להגדיל את נפח ההוראה שלהן בהתאמה.

גודל קבוצה: קבוצה תמנה עשרה סטודנטים לכל הפחות במחלקות העיקריות.

תכנית מיטות: תכנון משק המיטות בישראל על שלל היבטיו, ייעשה גם בהתאם לצורכי ההוראה. האמור נוגע בעיקר למקצועות העיקריים בהכשרה: פנימית, ילדים, נשים וכירורגיה. כל הגדלה של מספר המיטות ברישיון בתי החולים תיעשה בחשיבה על מקסום יכולת ההוראה במחלקות. רישיון למחלקה יינתן הן בגין עבודה קלינית והן בגין יכולת הוראה, ולצורך חידוש רישיון תידרש המחלקה לעמוד בדרישות הסף בשני תחומים אלה. יש לציין כי כבר היום, רישיון מיטה ורישיון מחלקה כוללים בתוכם חובת הוראה.

מחלקות לא מלמדות: תיקבע תכנית לאומית לשיפור ההוראה במחלקות שמבצעות הוראה בהיקף או באיכות נמוכים, כדי למצות עד תום את פוטנציאל ההוראה.

הוראה בקהילה: יימשך המאמץ הקיים להרחבת ההוראה בקהילה, כפי שהומלץ על ידי ועדת ביאר 2022 ועל ידי ועדת גמזו 2021, ובכלל זה מאמץ לייצר תעריף אחיד להכשרה בקהילה.

סטודנטים מחו"ל: משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה ימשיכו בפעילותם להסדרת הכשרת הסטודנטים הישראלים מחו"ל. כפי שהובהר בעבר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, הכשרת סטודנטים ישראלים מחו"ל תהיה רק לאחר מיצוי אספקת השדות לפקולטות ישראליות.

קיצור סטאז': ייבחן קיצור תקופת הסטאז' לחצי שנה, לפחות עבור בוגרי המוסדות בארץ, על מנת לפנות משאבים שיוסטו לתמרוץ ההוראה הקלינית.

שינוי מבנה שבועות ההוראה הקלינית: יוקטן מספר שבועות הלימוד הקליני במקצועות הליבה.

מסלולים אחידים: מספר השבועות הקליניים של המסלול השש שנתי יושוו לאלה של המסלול הארבע שנתי, כך שהרכיב הקליני בשתי התכניות יהיה זהה.

הוראה אחרי הצהריים: בית החולים ינייד סטודנטים בודדים מכל קבוצה קלינית להוראה בשעות הערב. הוראה זו תהיה במתכונת שיוחלט עליה, לדוגמה במודל של ליווי מתמחים בסגנון OJT. ניוד זה יאפשר הגדלה של קבוצת הלימוד של הסטודנטים מעבר לעשרה סטודנטים. בנוסף, ייערך פיילוט בליווי מחקרי לבחינת איכות הוראת סטודנטים בשעות אחר הצהריים. כיום יש מחלוקת על האיכות של הכשרה זו, ומנגד גלום בה פוטנציאל נוסף ומשמעותי להגדלת מספר המקומות להכשרה קלינית.

סימולטורים: ייבחנו אפשרויות להגדלת השדות הקליניים בדרכים חדשניות, כגון מרכזי סימולציה.

הסדרים כלכליים בגין הוראה קלינית

תעריף מקסימום: ייקבע תעריף מקסימום מחייב, לכל האוניברסיטאות ובתי החולים, לתשלום על שבוע הוראה קליני - התעריף הוא התשלום שמשלמת פקולטה לרפואה לכל בית חולים שמפעיל לימודים קליניים. התעריף יבוסס על שכר טיוטור.

תגמול למחלקה: התעריף יוגדל ב-10% נוספים, וסכום זה יועבר ישירות למחלקה המלמדת, במודל שמפעיל היום הטכניון.

מודל תמרוץ: משרד הבריאות יקבע מנגנון תמרוץ על בסיס יחידת הערך (שבועותXסטודנט) שיקבע תעריף תוספתי דיפרנציאלי בהתאם למאפיינים כגון: ניצולת ההוראה במחלקות העיקריות, צמיחה ביחס לשנה שעברה, מאפייני בית החולים, מאפייני הפקולטה.

מצוינות בהכשרה הקלינית: משרד הבריאות יפרסם מדי שנה מדד "5 כוכבים" בהכשרה קלינית. המדד יתבסס על נפח הוראה העומד בסף איכות מסוים שייקבע. מחלקות מצטיינות יקבלו הוקרה ומחלקות שלא יעמדו במדדים שייקבעו יוכלו לקבל סיוע.

תגמול למדריך ראשי (טיוטור): משרד הבריאות והממונה על השכר באוצר יבחנו בניית מנגנון תמרוץ לסגל ההוראה הקלינית, לעידוד הגדלת מספר השדות הקליניים. המתמחה או המומחה שימונה על ידי מנהל המחלקה להיות "מדריך ראשי", שמארגן את ההכשרה ומוביל אותה, יקבל תוספת שכר לתקופה מוגבלת.

הוראה כחלק מעבודת רופא: ההוראה הקלינית לצד מיטת החולה מהווה חלק ממשרתם של רופאים המועסקים במערכת הציבורית, ועל כן רופאים אלה, שאינם המדריך הראשי, לא יקבלו תוספת שכר ייעודית. יחד עם זאת, רופא או רופאה שיעמדו במדדי שעות הוראה והערכות הוראה כפי שייקבעו על ידי הפקולטות, ימונו למינוי אקדמי של מדריך קליני.

ניהול הקצאת שדות קליניים ברמה הלאומית

על פי ההמלצות יוקם גוף ניהול מרכזי - צוות לאומי לניהול שדות קליניים, שמשימתו תהיה הקצאת השדות הקליניים בישראל באופן שיבטיח הגעה ליעדי מספר הסטודנטים. משרד הבריאות יציב יעד של מספר סטודנטים בכל שנה, בתאריך שייקבע, והתכנסות הצוות הלאומי תהיה מיד לאחר מכן, והוא יחלק את יעד מספר הסטודנטים לפי כל הפקולטות ויחליט על מדיניות חלוקת השדות הקליניים בין הפקולטות השונות כדי להגיע ליעד זה.

הדיקנים יתחייבו לעמוד ביעד שהצוות הלאומי קבע. כישלון עמידה ביעד יגרור סנקציות כלכליות של הות"ת. בנוסף, אחת לשנה יציג הגוף הלאומי למל"ג ולמשרד הבריאות דו"ח תכנון מול ביצוע ועמידה ביעדים שנקבעו.

כל בית חולים יסונף לפקולטה ראשית אחת בלבד, ובמידת הצורך, לפקולטות משניות נוספות. לצד זאת, החלוקה של השדות הקליניים בבית חולים בין הפקולטה הראשית והמשניות, תיקבע בידי הצוות הלאומי, על בסיס יחסי בין מספר הסטודנטים בכל אחת מהפקולטות. הדיקן של הפקולטה המסנפת הראשית יהיה אחראי על מימוש מדיניות הפורום בפני כלל האוניברסיטאות – הראשית והמשניות, אך לא יינתן לו חופש פעולה לייצר הסכמי סינוף עצמאיים באופן שפוגע באוניברסיטאות אחרות. השיח של בתי החולים אל מול הדיקנים של הפקולטות המשניות, כמו גם הסדרי התשלום, ייעשה באופן ישיר ולא דרך הפקולטה הראשית.

במידה שיועלו טענות נגד התנהלות לא ראויה של הדיקן האחראי על מימוש חלוקת השדות הקליניים, או במקרה ויעלו טענות נגד התנהלות לא ראויה של הדיקן המשני בפריצת סכום התשלום או בסינוף מחלקות באופן בלתי מוסכם או בניהול תחרות בלתי הוגנת, הטענות ייבחנו על ידי הצוות הלאומי ובמידת הצורך יפעל כנגד הדיקנים.

כמו כן, הוועדה ממליצה לפתח כלי טכנולוגי ייחודי בשיתוף של כלל הגורמים, אשר יאפשר מעקב מתמיד, מהימן ושוטף אחר ניצולת של מקומות להוראה קלינית בישראל.

במסגרת הוועדה לטיפול במצוקת כוח האדם הרפואי במערכת הבריאות יגישו את מסקנותיהן בחודשים הקרובים שתי ועדות משנה נוספות: ועדת משנה בנושא פתיחה והרחבה של התמחות בקהילה, בראשות פרופ' חנוך קשתן, ד"ר אורלי ויינשטיין וד"ר דניאל לנדסברגר; וועדת משנה בנושא הגדרת מנגנוני העבודה של הגוף לתכנון כוח אדם רפואי בישראל, בראשות ד"ר ספי מנדלוביץ.

גמזו: המטרה היא 2,000 סטודנטים לרפואה בכל שנה

פרופ' גמזו מסר: "הגדלת מספר הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה היא משימה חשובה מאין כמותה. למעלה מעשור אנחנו מחפשים פתרונות שונים על מנת להגדיל את מספר הסטודנטים. בעבר חשבנו שהבעיה היא המחסור במיטות בישראל, אך היום ברור לנו שהמחסור נובע ממגוון גורמים.

"באמצעות התעמקות במערך נתונים מקיף שבנה משרד הבריאות, ראינו שההכשרה של סטודנטים וסטודנטיות באמצעות השדות הקליניים בבתי החולים לא מספיק יעילה בהשוואה למדינות אחרות. לצד צעדים נוספים בהם נקט משרד הבריאות לאורך השנים, הבנו שאנחנו צריכים לקבוע מנגנונים לטובת הגדלת השדות הקליניים ואסדרה שלהם. לאחר שהבנו את הפערים והאתגרים הבנו כי יש בפנינו משימה קשה אולם לא בלתי אפשרית. משימה שניתן להשיג – 2,000 סטודנטים שלומדים רפואה בישראל בכל שנה.

פרופ' גמזו הודה לשר הבריאות ולמנכ"לו על האמון והשותפות בעבודת הוועדה וכן לחברי הוועדה "על העבודה המאומצת, לרבות גורמי המקצוע במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, על שילוב הידיים החשוב לצורך עבודת הוועדה וגיבוש המלצותיה".

מנכ"ל משרד הבריאות בר סימן טוב מסר: ״הוועדה וועדות המשנה התכנסו על מנת לתת המלצות כיצד להתמודד עם הפערים והמחסור בכוח האדם במערכת הבריאות. פער זה בא לידי ביטוי בשחיקה במספר הרופאים ל-1,000 נפש, שללא התערבות, צפוי להמשיך ולרדת בשנים הקרובות. שחיקה זו כרוכה באופן עמוק בפערי השירות הרפואי בין אזורים ופערי הנגישות בין מקצועות שונים.

"המלצות הוועדה מצטרפות לצעדים רבים נוספים שמוביל משרד הבריאות לטיפול במחסור בכוח אדם, ביניהם עידוד קליטת רופאים עולים בשיתוף משרד העלייה והקליטה וארגון נפש בנפש, בחינת העברת כובד המשקל של ההתמחות מבתי החולים לקהילה ועוד. צעדים אלה ואחרים הובילו בשנים האחרונות לגידול במספר הסטודנטים החדשים לרפואה כאשר המטרה שלנו היא שעד סוף העשור ילמדו בישראל בכל שנה 2,000 סטודנטים".

נושאים קשורים:  שדות קליניים,  ועדת גמזו,  משרד הבריאות,  פרופ' רוני גמזו
תגובות
אנונימי/ת
08.05.2024, 18:22

וואו. כמה קשקשת.
אתם רוצים הוראה? תשלמו!
רוצים יותר רופאים? תשלמו!
מספיק עם ארוחות חינם.
ההסתדרות הרפואית צריכה להכריז על סכסוך עבודה.

08.05.2024, 22:08

מסכים עם כל מילה. רוצים עוד רופאים? תגדילו את השכר במערכת הציבורית אחרת לא ישארו רופאים מבחירה

אנונימי/ת
08.05.2024, 19:11

צריך להוסיף תקינת רופאים. גם כעת המערכת באי ספיקה והמחסור בצוות רפואי בבית החולים אדיר. להחליט שזה חלק מתפקיד הרופא ולכן שפשוט הרופאים בבתי החולים יעבדו יותר כזה זו ציניות לשמה.
ומה יעשו הסטודנטים שיסיימו רפואה? איפה הם יעבדו בלי תקנים??

אנונימי/ת
08.05.2024, 19:41

עוד ניצול ועוד סיבה לעזוב את העבודה בבית החולים. בסוף זה יקרה. תודה על הכתבה.

אנונימי/ת
08.05.2024, 20:04

כנראה פרופ'גמזו התבלבל
על הוראה משלמים, על הדרכה משלמים, זה לא חלק מתפקיד הרופא, לא כולם רוצים ולא כולם מסוגלים ללמד.
החלטות הזויות מנותקות מהמציאות

אנונימי/ת
08.05.2024, 23:28

צודקים לחלוטין
אני מדריך סטודנטים בקופה בה אני עובד כעצמאי. נראה למישהו שהייתי עושה את זה פרו בונו ?!

09.05.2024, 06:57

איזה אפס גמזו.

אנונימי/ת
09.05.2024, 09:02

גמזו האוויל.
הוראה הנה מקצוע, התגמול עליה צריך להיות בהתאמה. מעטים הרופאים - מורים שיודעים ללמד.

אנונימי/ת
09.05.2024, 19:38

Feed them peanuts and wonder why you get monkeys

אמי חושב שחברי היקרים צודקים מאוד ברובם.

במצב הקיים כיום- ירידת מספר רב של רופאים במחלקות עקב השרות בצבא מחד גיסא, ריבוי פציעות ומצבי חירום עקב המצב הבטחוני, והצורך ברופאים רבים יותר התקינה עקב יציאה הביתה אחרי התורנויות וכדומה, אין ספק שעל בתי החולים והפקולטות לתגמל בתוספת שכר את הרופאים העוסקים בלימוד ובהדרכה של סטודנטים, הן במחלקות, הן בחדרי הניתוח והמרפאות והן בחדרי המיון. התואר "מדריך קליני" כלל אינו מפצה את הרופאים על כך. ויתרה על כך, לפצות בהגדלת שכר של הרופאים צחד גיסא והעלאת התקינים מאידך גיסא

לכן משרד הבריאות צריך לאמץ את מסקנות פרור גמזו רק אם יתגמלו בצורה הנכונה את המסייעים בהוראה לפקולטות לרפואהץ

עם זאת, חושבני שכדאי לעדן את הביטויים השונים בתגובות להצעת פרופי גמזו

ולכולנו, חג עצמאות שלו ורוגע ותקווה להחזרת כל החטופים ומיטוט של החמאס

פרופ' גרשון וולפין