תקנון איגוד רופאי העיניים בישראל

פרק א′

הוראות יסוד
1. האיגוד יקרא בשם " איגוד רופאי העיניים בישראל " -
Israel Ophthalmological Society
תוקף וסמכות:
2. האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל והוא מוקם מתוקף התקנות
93 עד 110לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלה.
3. כל תקנה מתקנות איגוד רופאי העיניים בישראל שאיננה מתיישבת ו/או סותרת ו/או
מתנגדת לתקנות ה.ר.י. - בטלה מעיקרה.
4. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או מוסדותיה המנהלים או המבקרים
המתנגדת ו/או סותרת ו/או איננה מתיישבת עם החלטות מוסדות ה.ר.י. מרכזיים - בטלה
מעיקרה.
מטרות האיגוד:
5. פיתוח וקידום רפואת העיניים בישראל על כל ענפיה ודאגה לחינוך רופאי עיניים, אימונם
והשתלמותם.
6. טיפוח יחסי חברות בין רופאי העיניים בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.
7. קשירת קשרים עם גופים בחול העוסקים ברפואת עיניים וייצוג רפואת העיניים הישראלית
כלפי פנים וחוץ.
8. דאגה לתנאי העבודה של חבריו.
דאגה לרווחתם של הפנסיונרים ועזרה בהצגת עניינם כלפי ה.ר.י. במקרה הצורך.
9. לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל
מיסים.
חברות:
01. כחבר מן המניין או חבר בהתמחות יוכל להתקבל רק רופא עיניים חבר בהסתדרות
הרפואית בישראל.
11. באיגוד יהיו חמישה סוגי חברים:
א. חבר מן המניין – רופא עיניים אשר בידיו תואר מומחה לרפואת עיניים, או המלצת
המועצה המדעית של ה.ר.י. לקבלת תואר מומחה.
ב. חבר בהתמחות - רופא הנמצא בתכנית התמחות מאושרת ע"י המועצה המדעית
של ה.ר.י. ברפואת עיניים בארץ.
ג. חבר נלווה – רופא בעל עניין ברפואת עיניים ומומחיותו בשטח הנוגע לרפואת
עיניים, כגון נוירולוג העוסק בנוירואופתלמולוגיה או אדם שהוא חוקר, מורה ועוסק
בשטח הנוגע לרפואת עיניים שאיננו רופא, כגון אלקטרופיזיולוג, ביוכימאי וכדומה.
קבלת חבר נלווה תהיה מותנית באישור הועד ע"פ המלצת שני רופאי עיניים חברי
האיגוד.
ד. חבר נספח – הינו חבר איגוד נספח*. קבלת חבר נספח תהיה מותנית באישור
הועד על פי המלצת מועצת האיגוד שיש לו הסכם נספחות עם איגוד רופאי
העיניים, כגון חברות באיגוד האורתופטיקאי.
* איגוד נספח הינו איגוד העוסק בתחום הפרא-אופתלמולוגי (אורתופטיקה,
אופטומטריה וכד') שיש לו הסכם נספחות עם איגוד רופאי העיניים.
הסכם הנספחות יקבע כי האיגודים רואים כמטרה משותפת את קידום רפואת
העיניים בישראל וכי חברי האיגוד הנספח יכולים על בסיס אישי ועפ"י מגבלות
תקנון זה להיות חברים נספחים באיגוד רופאי העיניים על החובות והזכויות
הרשומות בתקנון זה. אישור הצטרפות איגוד נספח, כולל הסכם הנספחות יובאו
לאישור האסיפה הכללית. חבר נספח יכול להשתתף בכל הפעולות המקצועיות,
בעיקר כנסים למיניהם.
ה. חבר כבוד- רופא או שאינו רופא, שנבחר להיות חבר באיגוד רופאי העיניים לשם
כבוד. האסיפה הכללית תבחר חבר כבוד לפי הצעת הועד ברוב של שני שליש.
21. כל סוגי החברים שלעיל, רשאים להשתתף בכל הפעולות של האיגוד המיועדות לכלל
החברים, כגון המפגשים המדעיים, הקורסים, הסימפוזיונים הבינלאומיים וכדומה.
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד שמורה רק לחברים מן המניין.
נוהלי קבלה:
31. כל רופא עיניים חבר ה.ר.י. הרוצה להתקבל כחבר באיגוד, יגיש למזכירות האיגוד טופס
בקשה בצרוף צילום כרטיס חבר בה.ר.י. , תעודת מומחה/מתמחה ישראלית ברפואת
עיניים ושתי תמונות.
41. המזכירות תשלח אישור קבלה כחבר האיגוד תוך חודש ממועד ההגשה.
51. דין הקבלה לחברות באיגוד הינו אחיד וגביית מסי-חבר לחברים מן המניין ואחרים אף היא
מרכזית, דהיינו בידי ועד האיגוד.
א. האיגוד יעניק תעודת חבר לחבריו.
ב. סוג החברות יצוין בתעודה.
הפסקת חברות:
16. א. האיגוד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את חברות החבר/ה בו בתנאים מסויימים.
החברות
תופסק לאחר שהועד יקבל החלטה, ההחלטה תעבור דיון במועצה והאסיפה הכללית
תאשר אותה ברוב רגיל. יו"ר האיגוד יביא ל אסיפה הכללית את הסיבות והמניעים.
ב. הוצאה מן האיגוד היא מעשה יוצא דופן, הסיבות לכך יכולות להיות כדלהלן:
(1) אם קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לקבלתו הי מונעות את קבלתו
כחבר.
(2) אם החבר לא שילם את מסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב
לאיגוד בדין, על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד בלבד
שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
(3) אם החבר/ה הפר את תקנות האיגוד בזדון ו/או גרם בזדון נזק חומרי
ו/או נזק מוסרי לאיגוד. אם החבר/ה הורשע/ה ע"י בית משפט של המדינה
בעבירה שיש עמה קלון ובהקשר זה החליט שר הבריאות על ביטול זמני או
קבוע של הרשיון לעיסוק ברפואה בישראל. תקופת הפסקת החברות באיגוד
תהיה מקבילה לתקופת ביטול הרשיון.
(4) אם החבר/ה עבר/ה על תקנות האתיקה הרפואית המקובלת בין
הרופאים, תקנות האתיקה של ה.ר.י. או תקנות האתיקה של רופאי עיניים
כפי שהוגדרו על ידי המועצה העולמית לאופתלמולוגיה.
71. לאחר החלטה של המועצה הארצית על הוצאת חבר/ה יודיע יו"ר האיגוד בכתב על
ההחלטה ונימוקיה לחבר/ה. החבר/ה רשאי/ת להגיש ערעור לועד של האיגוד או לוועדת
המשמעת של ה.ר.י. ההחלטה של גופים אלה, תהיה סופית. החבר/ה חייבים להודיע
בכתב ליו"ר האיגוד על הגשת הערעור. יו"ר האיגוד יימנע במקרה זה מלהביא את
המקרה לפני האסיפה הכללית עד לקבלת תוצאות הערעור.
זכויות וחובות:
81. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד. השתתפות באסיפות
כלליות וזכות ההצבעה בהן ניתנת רק לחברים מן המניין. למוסדות האיגוד ייבחרו רק
חברים מן המניין. הועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו להשתתף באסיפה
הכללית ובבחירות.
חבר נספח אינו יכול להשתתף בהצבעות האסיפה הכללית, אינו חבר בועד או במועצה.
חבר נספח חייב בתשלום מיסים כפי שיקבע הועד מעת לעת.

הארגון הפנימי

מוסדות האיגוד:
19.מוסדות האיגוד הם:
א.יו"ר איגוד נבחר ע"י האסיפה הכללית בבחירות חשאיות כל שנתיים, לתקופה של
שנתיים, עם אפשרות להיבחר לשנתיים נוספות בלבד. היו"ר רשאי לבקש בחירת סגן
שיבחר מתוך חברי הועד. יו"ר יוכל להיבחר שנית לאחר תקופה של 4 שנים מאז
סיום תפקידו כיו"ר האיגוד.
ב. הועד הארצי נבחר ע"י האסיפה הכללית ויורכב מ- 8 חברים רגילים + יו"ר האיגוד.
ג. מועצה ארצית, בה חברים כל מנהלי מחלקות* העיניים בארץ, המוכרים ע"י משרד
הבריאות כמנהלי מחלקה. רופאים בעלי תואר פרופסור חבר, חבר קליני או מן
המניין, מנהלי מחלקות לשעבר ופרופ' במעמד אמירטוס. שני נציגי המתמחים
במעמד משקיף, מוזמנים לפי דרישת/בקשת הועד. כל רופא במעמד כלשהו
שהמועצה ממליצה לקבלו למועצה, בין אד הוק או בקביעות, ואשר קיבל אישור הועד.
חבר שלא ישתתף בישיבת המועצה מעל 3 פעמים ללא הסבר מניח את הדעת, לא
ישותף שוב בפעילות המועצה, לא יקבל הזמנות לכינוסה. חידוש שיתוף חבר כזה
בפעילות ידרוש אישור רוב חברי המועצה.
(* מחלקה = מחלקה המוכרת להתמחות או מסונפת לאוניברסיטה).
ד. ועדת בקורת- 3 חברים אשר יומלצו על ידי המועצה ויקבלו אישור הועד.
אסיפה כללית רגילה
02. אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנתיים לכל הפחות. באסיפה זו ידווח יו"ר
האיגוד או נציגו על פעולות הועד והאיגוד בשנתיים שחלפו ויגיש דו"ח פרופסיונלי וכספי.
כמו כן, ייבחרו חברים למוסדות האיגוד בהתאם לתקנון.
אסיפה כללית שלא מן המניין
12. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ולכשהדבר ייראה לו. הוא חייב לכנסה אם
יידרש לעשות זאת ע"י הועד המרכזי של ה.ר.י., ו/או ע"י 25% מהחברים מן המניין
באיגוד. האסיפה תכונס בהקדם אך לא יאוחר מהכנס המדעי התקופתי הקרוב ותוך 3
חודשים לכל היותר.
אסיפה כללית ומנין חוקי
22. כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית אם נתקיימו התנאים כדלקמן
כולם יחד:
א. נשלחו הזמנות לכל חברי האיגוד לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע.
ב. השתתף בה שליש לפחות של חברי האיגוד. אם בזמן הקבוע לא התאסף מנין חוקי
כנ"ל
תידחה האסיפה הכללית לחצי שעה ותתכנס באותו המקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
סדר יומה של אסיפה כללית
32. יו"ר האיגוד יקבע את סדר היום והנושאים שיועלו לדיון באסיפה הכללית. נושא שלא נכלל
בסדר היום, אך הובא לידיעת מזכירות הועד לפחות 24 שעות לפני מועד התכנסות
האסיפה הכללית, יובא לאסיפה הכללית כדי שתחליט אם להכלילו בסדר היום, ברוב רגיל
ובהצבעה חופשית.
יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית
42. יו"ר האיגוד ישמש כיו"ר האסיפה הכללית הרגילה ומזכיר האיגוד ישמש כמזכיר אסיפה זו.
במקרה של אסיפה כללית שלא מן המניין, רשאית האסיפה לבחור לה יו"ר ומזכיר אחרים
לצורך אסיפה זו.
52. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה.
הוא חייב לדחותה אם נדרש זאת ע"י רוב הנוכחים באסיפה.
החלטות
62. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות.
החלטות בנוגע לשינויים בתקנון: ראה פרק 42.
הצבעות
72. ההצבעות באסיפה הכללית הן בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית ע"י
לפחות רבע ממספר המשתתפים. ההצבעה על הוצאת חבר מהאיגוד תהיה בקלפי לפי
דרישת לפחות רבע מהחברים הנוכחים באסיפה. כל חבר רשאי רק לדעה אחת.
דעות שקולות
82. היו דעת שקולות- יכריע יו"ר האסיפה הכללית.
היו דעות שקולות בבחירות ליו"ר - יכריע הגורל.
תפקידיה של האסיפה הכללית
92. שמיעת דו"ח מפעולות הועד, ועדת הבקורת והמועצה. החלטה על אישור או אי-אישור
הדו"ח. בחירת יו"ר האיגוד, בחירת הועד. החלטה על כל סעיף אחר שיקבע הועד או שיובא על ידי חברי האסיפה הכללית.
13. חברי הועד יבחרו כך שלא כולם יוחלפו באותו מועד. לפחות 3 חברי ועד חייבים להמשיך
בתפקידם עם בחירת חברים חדשים לתקופה חדשה.
חבר ועד יבחר לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת אחת. בחירתו
מחדש תתאפשר לאחר 4 שנים בהן לא כיהן כחבר ועד.

תקציב והטלת מיסים
83. תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו, יוצעו ע"י הועד לאחר המלצת המועצה.
לאחר גיל 65 דמי החבר יהיו בגובה 30% מהסכום אותו ישלם רופא מומחה או תשלום
מלא אם החבר יבחר בכך.
כינוס ארצי
93. כינוס מדעי ארצי יתקיים מספר פעמים בשנה לפי המלצת המועצה והחלטת הועד.
04. שינוי תקנון
א. כל הצעה לשינוי תקנון, פרט לסעיפים 1 עד 4, תומצא בכתב ע"י הוועד לחברים
עד 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
ב. הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיפים 1 עד 4, תתקבל באסיפה הכללית (מן המנין
או שלא מן המנין) אם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד או שני שליש
מהנוכחים באותה אסיפה.
ג. אין לשנות את הסעיפים 1 עד 4.
החברות
14. 10 חברים מן המניין של איגוד רופאי העיניים רשאים להתארגן במסגרת האיגוד כחוג.
המועצה לא תאשר חברות ביותר משני חוגים.
24. החוג יקיים אסיפה כללית לפחות אחת לשנתיים, בה תבחר ועדה של 3 חברים לפחות
ויו"ר.
24. תפקידי החוג בפיקוח היו"ר הם בעיקרם ניהול וארגון של פגישות, כנסים והרצאות.
עניינים פרופסיונליים של חברי החוג, שאינם שונים מאלה של חברי איגוד רופאי העיניים-
ידונו במסגרת איגוד רופאי העיניים ומוסדותיו.
חוג רשאי לקבל חברים אורחים לפי ראות עיניו כל עוד שיתופם תואם החברות באיגוד
רופאי העיניים.
נספח
הבהרה לסעיף 19 ג'
מחלקה = מחלקה המוכרת להתמחות או מסונפת לאוניברסיטה.

לתקנון הר"י לחץ כאן