קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

קול קורא להגשת מועמדות לשמש כחברי ועדות אבחון

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – השר) אחראי על הקמת ועדות אבחון מכח חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), תשכ"ט-1969 (להלן – חוק הסעד).
תפקיד ועדת האבחון, בהתאם לקבוע בחוק הסעד, הוא לקבוע אם האדם שעניינו הובא בפניה הוא אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואם כן לקבוע מהן דרכי הטיפול בו.
כמו כן הועדה מוסמכת בהתאם לסעיף 19 לחוק הסעד, לתת חוות דעת לבית משפט בהליך פלילי, לגבי קיומה ורמתה של המוגבלות של האדם וכשירותו לעמוד לדין והיותו בר עונשין.
ועדות האבחון פועלות בפריסה ארצית והן מתכנסות במרכזי אבחון המופעלים על ידי נותני שירותים הנמצאים בהתקשרות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן - המשרד).
עם זאת, יש מקרים בהם הוועדות מתכנסות, בהתאם לצורך, גם במסגרות, במחלקות לשירותים חברתיים, ובמקרים חריגים אף בבית האדם מקבל השרות.
סעיף 5(ב) לחוק הסעד קובע כי חברי ועדת האבחון יהיו חמישה:
"עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), פסיכולוג ומחנך, שמינה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ורופא פסיכיאטר ורופא ילדים מומחה או רופא אחר, שמינה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות".
חברי הוועדה זכאים לגמול עבור השתתפותם בדיוני הוועדה - התעריף לגמול עבור דיון נקבע בוועדת תעריפים של המשרד. יצוין כי הגמול האמור משולם ישירות אל חבר הוועדה, אשר לצורך כך רשום במערכות המשרד כ"נותן שירותים" אך בפועל, כאמור, העניין הוא לצורך העברת הגמול בלבד ובין חברי הוועדה לבין המשרד אין התקשרות למתן שירותים וכן לא מתקיימים כל יחסי עבודה, על כל המשתמע מכך.
מועמד אשר ימצא כמתאים ולבסוף ימונה על ידי השר כחבר ועדת אבחון, יידרש לעבור הכשרה ייעודית ומצומצמת הניתנת על-ידי מינהל המוגבלויות עם דגשים רלוונטיים לתפקיד לצורך תחילת כהונתו.
יצוין כי ועדות האבחון הן ועדות מקצועיות "מעין שיפוטיות" העוסקות בנושאים רגישים ומהותיים ונדרש מכלל חברי ועדות האבחון להיות מעודכנים בעולם התוכן המקצועי ולהשתתף בימי עיון מעת לעת.
תיאור התפקיד:
כל חבר בוועדת האבחון בוחן במסגרת תפקידו ומתייחס לאדם העומד בפני הוועדה בהתאם למומחיותו, כמפורט בטבלה:

מתן ההתייחסות תהיה על בסיס ההיכרות בעת הדיון וקריאת החומרים והנתונים המובאים בפני חברי הוועדה; על חבר הוועדה להיות שותף בתהליך קבלת ההחלטה ולתרום ממומחיותו המקצועית לקביעה אם קיימת מוגבלות שכלית התפתחותית, ואם כן מהן דרכי הטיפול המתאימות לאדם שעניינו הובא בפני הוועדה. כמו כן, בהיותו חלק מהוועדה נדרש חבר ועדת האבחון גם לקחת חלק בגיבוש מתן חוות דעת על אנשים עם מוגבלות הנמצאים בהליכים פליליים, בהתאם לצורך.
דרישות התפקיד:
• פניות וזמינות – לאור הצורך במתן שירות יעיל, מהיר ככל הניתן וברמה המצופה, ועדות האבחון מתכנסות, ככלל, לפחות אחת לשבוע, בפריסה ארצית. יום דיונים בוועדה מתחיל בין השעות 8:00-9:00 ומסתיים ביו השעות 15:00-16:00. לעתים מתקיימות ועדות בשעות אחר הצהריים החל מהשעה 12:00 ובערך עד השעה 18:00. ביום דיונים אחד מתקיימים 6-7 דיונים בממוצע.
• מועמד לכהונה כחבר בוועדה יצטרך להתחייב לפחות לשני מועדים בחודש בהם ישתתף בימים מלאים של דיונים בוועדות.
קבלת מועמדויות ובדיקתן:
תנאי הסף המקצועיים, הקבועים למעשה בחוק, הם היותו של המועמד בעל המקצוע הרלוונטי, כאמור.
על המועמד להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלתו ועל מומחיותו, ושמות שני ממליצים עם פרטי התקשרות עמם.
בנוסף על כל מועמד, בהתאם למקצועו, להגיש את המסמכים הבאים:
*פסיכולוג רופא פסיכיאטר רופא מחנך
*רישיון
*לעסוק במקצוע רישיון לעסוק ברפואה רישיון לעסוק ברפואה תעודת הוראה
*אישור מומחיות אישור מומחיות אישור מומחיות

אמות מידה לבחינת המועמדים:
פסיכולוג-
• 5 שנות ותק בעבודה מעשית לאחר סיום לימודי הפסיכולוגיה וההתמחות באבחון ו/או בהדרכה על אבחון לאחר סיום ההתמחות (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: פסיכולוגיה שיקומית/ קלינית/ חינוכית/ התפתחותית (נקודה על כל מומחיות נוספת מקסימום 3 נקודות).
• הסמכה כפסיכולוג מדריך באחד התחומים הבאים: פסיכולוג שיקומי- מדריך, פסיכולוג קליני - מדריך, פסיכולוג חינוכי - מדריך , פסיכולוג התפתחותי - מדריך (נקודה לכל סוג הדרכה מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בתחום האבחון: אבחון פסיכודיאגנוסטי / אבחון נוירופסיכולוגי / אבחון פסיכודידקטי מקיף ו/או אבחון לאוטיזם. (נקודה על כל תחום אבחון מקסימום 2 נקודות)
רופא פסיכיאטר-
• 5 שנות ניסיון בעבודה מעשית לאחר סיום לימודי הרפואה והתמחות בפסיכיאטריה (נקודה על כל 5 שנים - מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: מומחה בטיפול בילדים / מומחה בתחום הטיפול במבוגרים (נקודה על כל מומחיות - מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בניהול (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
רופא-
• 5 שנות ניסיון בעבודה מעשית לאחר סיום לימודי הרפואה וההתמחות (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: מומחה בתחום רפואה התפתחותית / מומחה בנוירולוגיה / מומחה בגנטיקה (נקודה אחת על כל מומחיות מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בניהול (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
מחנך-
• 5 שנות ותק בעבודה, ממועד קבלת תעודת ההוראה: כמורה / כסגן מנהל / כמנהל / כמפקח (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: מורה לחינוך מיוחד / יועץ בבית-ספר לחינוך מיוחד / מומחיות בתחום המיני-חברתי / מאבחן דידקטי / הדרכת הורים (נקודה על כל מומחיות מקסימום 3 נקודות)

בנוסף לאמור, כל המועמדים ינוקדו בהתאם גם על אמות המידה הבאות:
• ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלות (1 נקודה)
• ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (1 נקודה)
• ניסיון במתן חוות דעת לבתי משפט (1 נקודה)
• יכולת דיבור וקריאה בשפות נוספות, בנוסף לעברית ולאנגלית (נקודה אחת על כל שפה ומקסימום 2 נקודות)
מתוך המועמדים שיעברו את תנאי הסף, מקבלי הניקוד הגבוה ביותר באמות המידה יעברו לשלב השני בו יוזמנו לראיון בפני מנהלת שירות הערכה הכרה ותכניות ומנהלת תחום ועדות אבחון במשרד. במסגרת הריאיון יבדקו, בין היתר, הידע והניסיון, תכונות אופי מתאימות - הכוללות בין השאר יכולת אמפתית, רגישות, סבלנות וכבוד לאחר, יכולת עבודה עם מחשב, וכן יכולת עבודה בצוות וכושר הבעה בכתב ובעל פה.

מועמדים שיימצאו מתאימים לאחר שלב הריאיון יבדקו בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1500 שעניינה "בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה". לאחר אישור המועמדים על ידי היועצת המשפטית של המשרד, יועבר המידע על אודותם אל השר לצורך מינויים.

יצוין כי על-פי מדיניות הממשלה, תינתן עדיפות למי שמשתייך לאוכלוסיות הבאות:
נשים, חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלויות.
מועמדים הרואים עצמם מתאימים ישלחו את המסמכים הנדרשים לכתובת הדוא"ל:michalshm@molsa.gov.il
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30 ימי עבודה ממועד הפצתו.

הערה: מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.