קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

מכרז פומבי מספר 17/2016 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ רפואי למנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ע"י רופא מומחה ברפואה גריאטרית, פנימית או פיסיקלית שיקומית

1. רשות האוכלוסין וההגירה ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ רפואי למנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ע"י רופא מומחה ברפואה גריאטרית, פנימית או פיסיקלית שיקומית ("המכרז").

2. המכרז מיועד לרופאים בעלי ניסיון כרופאים מומחים ברפואה גריאטרית, פנימית או פיסיקלית שיקומית, העומדים בדרישות הסף המפורטות במכרז.

3. הרשות מבקשת לבחור עד 2 (שני) זוכים מבין כלל המציעים, אשר יספקו את השירותים המבוקשים במכרז.

4. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת החוזה ("ההתקשרות המקורית"). לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית ב-4 תקופות נוספות של עד 12 (שניים עשר) חודשים כל אחת.

5. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
5.1. על המציע להיות רופא שהינו עוסק מורשה או חברה העוסקת במתן שירותי ייעוץ רפואיים.
5.2. על מציע שהוא תאגיד לעמוד בתנאים הבאים:
5.2.1. אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2016.
5.2.2. אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כאמור.
5.3. המציע, המבצעים המוצעים על ידו, בעלי העניין נושאי המשרה בו אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם להעניק לרשות את השירותים כמפורט במסמכי המכרז.
5.4. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

6 .להצעה יש לצרף:
6.1. שובר תשלום חתום ע"י בנק הדואר על סך 100 ,₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.
6.2. כל ההתחייבויות, האישורים, והמסמכים כמפורט במכרז, לרבות כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי סף ובאמות המידה.

7. הליך המכרז
7.1 .קישור למסמכי המכרז מפורסם בתחתית אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.piba.gov.il , תחת הכותרת "פרסומים" בכפתור "מכרזים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יהיו נגישים בלחיצה על קישור זה.
7.1. החל מיום פרסום המכרז בעיתון ועד ליום 27.12.16 בשעה 12.00, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני:dganita@piba.gov.il לגב' דגנית סמי, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
7.1. את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 15.1.2017 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרשות, ברח' מסילת ישרים 6, ירושלים.
7.1. הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע. על המעטפות יירשם שם המכרז בלבד.

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.