מפרסם:
תחומים: שרותים מקצועיים » ניהול בכיר » גריאטריה
איזור: חיפה

המרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז
למנהל יחידת גריאטריה

דרישות המשרה:

א.    תואר מומחה ברפואת פנימית וברפואה גריאטרית .
ב.    וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה ברפואה גריאטרית.
ג.    התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.
ד.    ניסיון בארגון וניהול רפואי.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:

א.    דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב.    קורות חיים ורשימת פרסומים. (מספר עותקים כמספר הממליצים).
ג.    רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנהל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו בעלון 'לוח הר"י' (מצורף לעיתון הרפואה | יולי 2013).