רגע לפני סיום שנה מאתגרת ובפתחה של שנת עסקים חדשה , בחרנו להגיש רשימה הכוללת התבוננות אל סוף שנת המס וכמובן הערכות עסקית אל עבר השנה הבאה עלינו לטובה.

אנו מאמינים כי תמצאו עניין וחומר למחשבה.

אנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים ככל שיידרש.

כללי

 • תאום מס הכנסה בגין משכורת- מקבל משכורת משני מעסיקים ויותר רצוי לבצע תיאום מס ולהימנע מניכוי מס ביתר
 • ייעול ביטוחים וחיסכון פנסיוני- לבצע מסלקה באמצעות סוכן הביטוח על מנת לצמצם כפילויות, לרענן סכומי ביטוח ולהפחית דמי ניהול לתעריפים מומלצים, בקרן השלמות וקופת גמל – 0.65% ובקרנות פנסיה 0.1% מצבירה ו- 1.49% מההפקדה.

עמית צעיר יתמקד בדמי ניהול מהפקדה ואילו עמית ותיק יתמקד בדמי ניהול מהצבירה.

 • השקעה בקופת גמל להשקעה או פוליסת השקעה
 • יתרונות :
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס
 • ניתן לקבל הלוואה עד 80% מהצבירה ובכך ניתן למנף את ההשקעה
 • דמי ניהול  - 0.7-1.1%
 • שיקולי מס :קופת גמל להשקעה -קצבה פטורה ממס בגיל פרישה , פוליסת השקעה הטבת מס לפי סעיף 125
 • פוליסת השקעה מאפשרת גם העברת כספים בין דורית
 • גמל להשקעה - פוליסת גמל ערוץ חסכון אטרקטיבי לנכדים. מוצע לבחור מסלול מנייתי
 • חסכון לכל ילד – לאור טווח ההשקעה הארוך,מוצע לבחון להסיט לרכיב מנייתי אגרסיבי
 • הפחת עלויות בנק בחשבון העסק -בקש מרואה החשבון "אישור עסק קטן" והעבר לבנק על מנת לקבל הטבות בעמלות
 • ניכויים שקופות החולים קיזזו מהתשלום אל הרופא
 • מס במקור- יש לציין בחשבונית מס/קבלה בכדי שהמס לא ילך לאיבוד ורואה החשבון יקזז אותו ממקדמות
 • ניכויים אחרים כגון ביטוח/דמי ארגון/הוצאות מחשוב -לבקש בסוף השנה מקופת החולים/חברת הביטוח אישור שנתי על המס שנוכה במקור על מנת שרואה החשבון ידרוש את ההוצאות הללו לצרכי מס
 • ביטוח לאומי
  • שכיר - המקבל משכורת משני מעסיקים ויותר - ייתכן ומנוכים דמי ביטוח ביתר, לבחון בקשה להחזר מס
  • עצמאי -תשלום מקדמות בחסר יביא לתת ביטוח ולחוב בעת הגשת הדוח השנתי . מומלץ לעדכן מקדמות במהלך השנה ולהקדים ולשלם את ההפרש לפני סוף השנה שכן התשלום מוכר לצרכי מס הכנסה באופן חלקי
  • הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ובחו"ל אשר עליהן מס בשיעור מוגבל (פטור או 10% בארץ ו-15% בחו"ל) פטורות מתשלום דמי ביטוח. בגין כל הכנסת שכירות אחרת קיימת חבות ביטוח לאומי
 • תשלום מס הכנסה בגין הכנסות מחו"ל
  • דיווח מקוצר ותשלום מס על הכנסות פאסיביות מחו"ל יתאפשר בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל בשנה עוקבת ועלפי שיעורי המס מופחתים אשר יוחדו לכך
  • קיזוז הפסדים או הוצאות יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי מלא ולא באמצעות דיווח מקוצר
 • יומן רופא, יומן מרפאה והוראות ניהול ספרים - רשות המיסים קבעה הוראות כיצד רופא ינהל את ספריו . קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות ניהול ספרים בקליניקות. ניתן לפנות אלינו במייל על מנת לקבל את הוראות החוק ודגשים בנושא.
 • הקדמת רכישת מלאי מתכלים- ככל שהנך צורך חומרים יקרים לצורך עבודתך, תכנן צריכה לשנה הבאה והקדם להזמין כמות סחורה מהותית לפני סוף השנה. עלפי רוב תקבל הנחה משמעותית ותנאי תשלום נוחים מאוד. דרוש להשאיר את הסחורה אצל הספק ולצרוך עלפי צורך.
 • ספירת מלאי בסוף שנה- ככל שפעילותך העסקית כוללת מלאי מתכלים, יש לערוך ספירת מלאי ליום 31 לדצמבר ולהעביר אותה אל רואה החשבון. חשוב כי עלות המכר בדוח הכספי תתאים לממוצע הענפי של רשות המיסים. העדר התייחסות לנושא עשויה לגרום לאי סבירות בדוח למס הכנסה
 • דוח שנתי למס הכנסה
  • ככל ולאחד מבני הזוג הפסד מעסק, לשקול לבקש חישוב מאוחד לבני זוג על מנת לקזז הפסד עסקי של בן זוג אחד מהרווח/ משכורת של בן זוג השני
  • ככל והנך רק שכיר אך הכנסתך השנתית עולה על סך 649,000 שקל – קיימת חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה
 • ביטוחים
  • רכישת כיסוי ביטוח תיעשה עלפי הצרכים שלנו קרי מצב משפחתי, בריאותי, נכסים פיננסיים חלופיים ולא מעבר לכך
  • מומלץ להימנע מהצהרות בריאות מרובות – הדבר עשוי לפגוע במימוש זכויות בעתיד
  • מומלץ להקפיד על עדכון המוטבים במוצרי הביטוח והפיננסיים שלנו

SMART CLINIC

תפעול מרפאה וניהול זמן באופן יעיל באמצעות תהליכי עבודה ונהלי עבודה יאפשר צמיחה והקצאת משבי זמן וכסף באופן מיטבי

 • כוח אדם הוא המשאב העיקרי של העסק
  • יש למסד תהליך מדויק של גיוס ,קליטה, ניהול ודיווח
  • בעת גיוס :
   • לבקש המלצה ולשוחח עם הממליץ
   • לקיים בדיקת יכולות בפועל ולא רק על סמך ראיון
   • לא לסכם שכר נטו
   • לחתום על הסכם העסקה לרבות רכיב תגמול יעדים
 • אפליקציית הנהלת חשבונות חדשה וחכמה לרופא החוסכת כסף וזמן עבודה :
  • אין יותר צורך להביא פיזית את מסמכי ההוצאות אל רואה החשבון
  • מאפשרת הפקת חשבונית דיגיטלית ירוקה
  • מאפשרת סליקת אשראי ללא דמי ניהול ועמלת מינימום
  • מאפשרת בכל רגע נתון שקיפות ושליטה מלאה על ההכנסות וההוצאות אשר נרשמו אצל רואה החשבון בהנהלת החשבונות
 • תפעול יעיל ושלם של תשלומי הפנסיה לעובדים – באמצעות סוכן מתפעל או קבצי מס"ב
 • למנות סוכן ביטוח אחד בלבד- ראייה מלאה ותפעול שלם של פרק הביטוחים ,החסכון הפנסיוני והפיננסי
 • תשלום לרשויות באופן יעיל ואמין באמצעות הרשאות והימנעות  מחובות מהותיים למס הכנסה ולביטוח לאומי בסוף שנה
 • גבייה במרפאה – גם באמצעות ביט לעסקים או פייבוקס – ערוץ יעיל, שכיח וחסכוני בעמלות
 • דיווח חכם של נוכחות עובדים
 • תהליכים ונוהלי עבודה במרפאה
  • יומן רופא- לוודא עם האחראי על הנושא במרפאה כי מודע לדרישות החוק בנושא
  • ניהול Non Show-זמן הרופא יקר – לאפשר ביטולים בשלושה ערוצים לפחות +לוודא הגעה
  • ניהול מדד אמון- רופא המבצע יעוצים ופעולות -לנהל יחס המרה יעוץ-פעולה
  • ניהול טפסי תביעה- על המרפאה לנהל את טופסי ההתחייבות בשם המטופל
  • מעקב מתכלים- מתכלים יקרים עשויים להביא לפחת/בלאי יקר וחסרים במלאי מתכלים. לקיים שני נהלים
  • מעקב שלמות גבייה- נוהל יפשר לוודא בסוף יום שלמות של גבייה בקופה

סוגיות מס

 • חברת ארנק רשות המיסים מגבשת תובנות ומעמיקה בנושא . הרופאים אינם מקשה אחת. רופא קופ"ח המקיים מרפאה עצמאית בקהילה- מומלץ לבחון חלופות פעולה ולהיערך חשבונאית בנושא
 • מעבר מעצמאי לחברה- לצורך קבלת ההחלטה קיימים שני מבחנים עיקריים הכרוכים אחד בשני
 • רווח מפעילות עסקית העולה על 600,000 שקל בשנה
 • כאשר לא כל הרווחים נחוצים לצריכה של התא המשפחתי
 • יש לוודא כי אינך עונה להגדרת חברת ארנק
 • בעת הקמת חברה חשוב לתת את הדעת לנושאים הללו:
  • סוג חברה, אתיקה וחבות מקצועית- האם חברה בע"מ או חברה שאינה מוגבלת בערבות אישית
  • נספח כיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור החברה
  • איזו פעילות הרופא מתכוון לצקת אל תוך החברה – ככל ויש כוונה לבצע השקעות במסגרת החברה
  • יש להקפיד על הגדרות מתאימות במסגרת תקנון החברה
 • העברת פעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. לפיכך יש להקפיד על דיווח ויישום מדויק עלפי הוראות סעיף 104 לפקודת המס על מנת שהמהלך יהיה פטור ממס

טיפים

 • בין הצהרות הון – לנהל גיליון יעיל ותמציתי לאיסוף מידע שיחסוך הרבה זמן וכסף בעתיד
 • תכנון מס בעל שליטה חברה – הסכם העסקה בעל שליטה+ כפל פיצויים +רצף מעסיקים
 • כאשר מחזיקים ברכב יקר – לא כדאי בחברה, מומלץ לבחון חלופות מס
 • העסקת בני משפחה בעסק

הערכות עסקית

שלא נתבלבל לרגע ,רופא מוכר זמן !! וכאשר מגיע לתקרת הזכוכית יש להתייעל ולבחון תמורה לזמן

 • חשבונאות שימושית - רישום ההכנסות לפי מרכזי רווח כגון ייעוצים, בדיקות ופעולות יאפשר בחינת רווחיות וניטור צווארי בקבוק של כ"א וציוד במרפאה.
 • לשנות תהליכי עבודה בקליניקה על מנת לאפשר ססיות אפקטיביות של הרופא עצמו
 • לרכוש מכשור רפואי נוסף על מנת לנטרל צווארי בקבוק . סוף שנה כעת
 • ניתוח כרטיס הכנסות לפי חודשים - זיהוי עונתיות ופלחי שוק ביו היתר על מנת לתזמן מאמצי קידום ושיווק, מלאי, כוח אדם ,חופשות והשתלמויות מקצועיות
 • ראש לשועלים זנב לאריות - עצמאי/שב"ן/ביטוח - מומלץ לבחון אסטרטגיות פעולה- פריפריה ,חברות ביטוח-עם נתח שוק קטן ( 5% ) שכן מסלול החזר המאפשר עדיין גבייה ישירה מהמטופל
 • בחירת קופה -מיקום וצרכים בהתאם לתחום ההתמחות ומאפייני קהל החברים בקופה
 • רופא עצמאי במשרדי קופה או מרפאה בקהילה.. יש תמיד לבחון את נקודת איזון הכלכלית לאור תקורה ומאזן שיקולים סובייקטיבי ולא רק שיקולי נוחיות
 • חשיפה -קהילה בקהילה לנסות לפעול בשני אתרים גאוגרפיים לפחות
 • להתמקם ליד משפכים בתחום ההתמחות (דוגמא: מגדל שלום- ביקור רופא)
 • אתר אינטרנט בבעלותך בלבד ! הנכס שלך לתמיד

רופא, שלם פחות מס כחוק - הוצאות מותרות בניכוי לצרכי מס

 • הוצאה המותרת בניכוי מההכנסה תביא לחסכון במס הכנסה ובביטוח לאומי
 • הרשימה להלן אינה סופית אלא באה להדגיש ולחדד.