רגע לפני סיום השנה מאתגרת כמעט בכל מובן ובפתחה של שנת עסקים חדשה אשר ככל הנראה תהיה שונה גם היא, בחרנו להגיש רשימה הכוללת התבוננות אל סוף שנת המס וכמובן הערכות עסקית אל עבר השנה הבאה עלינו לטובה. אנו מאמינים כי תמצאו עניין וחומר למחשבה. אנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים ככל שיידרש.

כללי

תיאום דמי ביטוח לאומי - מקבל משכורת משני מעסיקים ויותר, ייתכן ומנוכים לו דמי ביטוח גבוהים מהתקרה כקבוע בחוק

תיאום מס הכנסה בגין משכורת - מקבל משכורת משני מעסיקים ויותר רצוי ויערוך תיאום מס וימנע מניכוי מס ביתר במהלך שנת המס.

ייעול ביטוחים וחיסכון פנסיוני - בצע מסלקה באמצעות סוכן הביטוח. צמצם כפילויות, רענן סכומי ביטוח והפחת דמי ניהול לתעריפים מומלצים, בקרן השתלמות וקופת גמל – 0.65% ובקרנות פנסיה 0.1% מצבירה ו-1.49% מההפקדה. עמית צעיר יתמקד בדמי ניהול מהפקדה ואילו עמית ותיק יתמקד בדמי ניהול מהצבירה.

השקעה בקופת גמל להשקעה - ככל שמיצית את הטבת המס השנתית בחיסכון הפנסיוני, שקול לפתוח קופת גמל להשקעה על שמך, אליה הפקד מדי שנה עד סך של 70,000 שקל בעבור כל אחד מבין שניכם. היתרונות:

בגיל פרישה ניתן לבחור לקבל קצבה חודשית פטורה ממס באופן מוחלט;

דמי ניהול נמוכים בהשוואה לחלופות חסכון אחרות (עד 0.8% בשנה);

אפשרות להסיט את הכסף מאפיק חסכון אחד לשני ללא אירוע מס;

חלופת חיסכון עבור ילדים ו/או נכדים עם אופק מימוש קצר עבורם ככל שנפתח את קופת הגמל להשקעה על שם ההורה או הסבא/תא;

הפחת עלויות בנק בחשבון העסק-  בקש מרואה החשבון "אישור עסק קטן" (מחזור הכנסות שנתי הנמוך מ 5 מיליון שקל) והעבר אל הבנק על מנת לקבל הטבות בעמלות הבנק.

ניכוי מס במקור -  פרט בחשבונית מס/קבלה את המס שנוכה במקור על מנת שרואה החשבון יקזז ממקדמות המס לתשלום. בסוף השנה דרוש מהלקוח העסקי אישור שנתי על המס שנוכה במקור על מנת שרואה החשבון יקזז סכום זה מחבות המס השנתית למס הכנסה.

ביטוח לאומי

תשלום מקדמות בחסר יביא לתת ביטוח ולחוב בעת הגשת הדוח. מומלץ לעדכן מקדמות במהלך השנה ובכל מקרה להקדים ולשלם את ההפרש לפני סוף השנה, תשלום זה מוכר באופן חלקי כניכוי לצורך מס הכנסה

הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ובחו"ל עליהם חל מס בשיעור מוגבל (פטור או 10% בארץ ו-15% בחו"ל) פטורות מתשלום דמי ביטוח. בגין כל הכנסת שכירות אחרת קיימת חבות ביטוח לאומי

 תשלום מס הכנסה בגין הכנסות מחו"ל

דיווח מקוצר ותשלום מס על הכנסות פאסיביות מחו"ל יתאפשר בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל בשנה עוקבת ועלפי שיעורי המס אשר יוחדו לכך. קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי מלא ולא באמצעות דיווח מקוצר.

פירוק מרצון של חברה פרטית שאינה פעילה לפני תום שנת המס עשוי להניב מספר יתרונות כלכליים, מיסויים ורגולטוריים כאחד.

יומן רופא, יומן מרפאה והוראות ניהול ספרים -  רשות המיסים קבעה הוראות כיצד רופא ינהל את ספריו . קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות ניהול ספרים בקליניקות. ניתן לפנות אלינו במייל על מנת לקבל את הוראות החוק ודגשים בנושא.

הקדמת רכישת מלאי מתכלים - ככל שהנך צורך חומרים יקרים לצורך עבודתך, תכנן צריכה לשנה הבאה והקדם להזמין כמות סחורה מהותית לפני סוף השנה. על פי רוב תקבל הנחה משמעותית ותנאי תשלום נוחים מאוד. דרוש להשאיר את הסחורה אצל הספק ולצרוך עלפי צורך.

ספירת מלאי בסוף שנה - ככל שפעילותך העסקית כוללת מלאי כאמור, דאג לערוך ספירת מלאי ליום 31 לדצמבר ולהעבירה אל רואה החשבון. חשוב כי עלות המכר אשר יחשב רואה החשבון תתאים לממוצע הענפי של רשות המיסים. העדר התייחסות לנושא עשויה לגרום לאי סבירות בדוח למס הכנסה.

דוח שנתי למס הכנסה - ככל שלאחד מבני הזוג הפסד מעסק, יש לשקול לבקש חישוב מאוחד לבני זוג על מנת לקזז הפסד עסקי של בן זוג אחד מהרווח/ משכורת של בן זוג השני.

פחת מואץ עקב קורונה  - תקנה חדשה המאפשרת לתבוע פחת בשיעור כפול משיעור הפחת הרגיל על פי כל דין בגין ציוד שנרכש בין התאריכים 1.9.2020 לבין 30.06.2021. לפיכך מומלץ לשקול להקדים לרכוש, להחליף או לשדרג ציוד ,שכן הטבת מס משמעותית !

"ציוד" – לרבות מכונות ורכב עבודה שאינו משאית ולמעט מלאי ונכס בלתי מוחשי ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה: יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת; הוא מופעל בישראל; הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ה-30 ביוני, 2021, כמאוחר. ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, כמאוחר.

הערות: ככל שמדובר בעבודה במשמרות, יינתן פעמיים כפל פחת.

תפעול הקליניקה

נהלי עבודה בקליניקה - מומלץ לרענן וליישם:

ניהול NON SHOW – יאפשר ניהול יעיל של זמן ססיות על ידי תזכורות, וידוא והנגשת ביטולי תור 24/7.

טופס הכנה למפגש עם רופא – ייעל ויטייב זמן מפגש עם מטופל.

שאלון שביעות רצון מטופל – יאפשר הפקת לקחים, התייעלות וחומר גלם לקידום העסק.

קבלת טפסי התחייבות מצד הגורם המשלם – צוות המרפאה ייקח אחריות ולא המטופל.

ניהול מעקב כספים הנגבים בקליניקה - יצמצם חשיפות מעילה.

נוהל בקרה על קליטה/צריכה של חומרים/מזרקים יקרים המשמשים במרפאה - יצמצם חשיפות מעילה.

נוהל רישום חשבונית ע"י עובד – ככל שצוות המרפאה אחראי על הפקת חשבוניות בשם הרופא, יש לוודא כי פעולות אלו נעשות באופן התואם לדרישות המס ולפיכך לצמצם חשיפת הרופא להפרת החוק. מומלץ להחתים את העובד על "טופס התחייבות עובד לרישום תקבולים"

נוהל גיבוי מערכות מידע במרפאה.

העסקת עובדים

בשנים האחרונות קיימת אכיפה מוגברת אגב יישום דיני עבודה לרבות הטלת עיצומים כספיים:

בתחילת שנת כספים על העובדים למלא כרטיס עובד (טופס 101).

מומלץ לערוך חוזי העסקה לעובדי המרפאה (בעיקר כאשר מדובר בבני משפחה).

יש להקפיד על דיווח שעות עבודה בכל סוף חודש.

יש לוודא קיום הפרשות לפנסיה בהתאם להוראות חוק פנסיה חובה.

יש לקיים שימוע בטרם סיום יחסי עבודה, לבקש מרואה החשבון מכתב סיום העסקה ולבצע גמר חשבון מסודר

העסקת בני משפחה – מאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות ממדרגות המס הנמוכות. יש לוודא כי פועלו של כל אחד מבני-הזוג נדרש לייצור ההכנסה וכי כל אחד מבני-הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.

סוגיות מס

חברת ארנק – רשות המיסים עתידה לפרסם בקרוב הנחיות, על פיהן הוראות סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה (מיסוי חברת ארנק) תחולנה על חלק ניכר מהרופאים המאוגדים כחברה, אלו הפועלים כרופא עצמאי עבור קופ"ח ומקיימים מרפאה עצמאית בקהילה. במצב דברים זה הכנסות החברה תיחשבנה כהכנסות בעל השליטה עצמו והוא יידרש לשלם עליהן מס שולי אישי!.

מומלץ לבחון חלופות פעולה והתייחסות בדוח הכספי ככל שפרופיל התעסוקה שלכם מאפשר זאת:

מעבר מעצמאי לחברה - לצורך קבלת ההחלטה קיימים שני מבחנים עיקריים הכרוכים אחד בשני

רווח מפעילות עסקית העולה על 600,000 שקל בשנה, כאשר לא כל הרווחים נחוצים לצריכה של התא המשפחתי.

יש לוודא כי אינך עונה להגדרת חברת ארנק.

בעת הקמת חברה חשוב לתת את הדעת לנושאים הללו:

סוג חברה, אתיקה וחבות מקצועית- האם חברה בע"מ או חברה שאינה מוגבלת בערבות אישית.

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור החברה.

איזו פעילות הרופא מתכוון לצקת אל תוך החברה – ככל ויש כוונה לבצע השקעות במסגרת החברה.

יש להקפיד על הגדרות מתאימות במסגרת תקנון החברה.

העברת פעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. לפיכך יש להקפיד על דיווח ויישום מדויק על פי הוראות סעיף 104 לפקודת המס על מנת שהמהלך יהיה פטור ממס.

היערכות עסקית

הצבת יעדים אסטרטגיים לשנה החדשה היא הכרח. שמירה על הקיים בתנאים הכלכליים של היום משמעותה נסיגה לאחור. יוזמות, מוצרים/שירותים חדשים, פנייה לקהלי יעד חדשים ,הסכמים חדשים, שיתופי פעולה ורכש ציוד ו/או טכנולוגיות חדשות - יש לתכנן ולהיערך עם המשאבים הנחוצים למימוש היעדים: תקציב כספי למימוש התכנית העסקית, תקציב קידום ופרסום, הכשרות והשתלמויות ,גיוס, הכשרת עובדים ושילוב תמריץ שכר מוטה יעדים.

ניתוח הדוח הכספי של השנה החולפת יסייע לתכנן את צעדינו לקראת שנת העסקים הבאה.

סעיף בדוח הכספי

חומר למחשבה

אשראי ללקוחות

ככל שרמת האשראי ללקוחות עולה,גדל הסיכון לאי פירעון החוב על ידי הלקוח. יש לנתח חובות ותיקים

בחינה וריענון תמהיל אמצעי התשלום לעסק, בחינת מדיניות האשראי ללקוח,הפחתת עלויות סליקת אשראי וניכיון צ'קים

אשראי מספקים

הלימת תנאי התשלום לספקים  אל תזרים המזומנים בעסק

לשקול פריסת אשראי מחדש על פני איחור בתשלום/אי כיבוד תשלום,

אשראי מבנקים והוצאות מימון

בדיקת שיעורי הריבית והעמלות הנגבות על ידי הבנקים, אפשרויות להמרת אשראי לזמן קצר לאשראי לטווח ארוך. על פי רוב הריבית עליו נמוכה יותר.

פנייה לסניף או לבנק אחר - לא פעם קיימים הבדלים ניכרים, לעיתים הסכמות עם הבנק בדבר שיעורי עמלות  וריבית מתפוגגות

ספקים ונותני שירותים

לרענן מגוון ספקים, לבחון הפחתת מחירים, שיפור תנאי האשראי יביא להוזלת ההוצאות העסקיות

מלאי חומרים

 

היקף מלאי ביחס להיקף המכירות של אותו מלאי. הפרשים בין יתרות המלאי הרשומות בספר המלאי לבין הספירה בפועל עשוי להעיד על ליקוי בהחזקת המלאי ו/או על מעילה אפשרית.

כדאי לבחון הקטנת מלאי או אחזקתו במשגור אצל הספק.

רכוש קבוע

פריטי רכוש קבוע הרשומים בספרי העסק ואינם עוד בשימוש ניתן לגרוע אותם

שיחלוף ציוד בעסק ומימוש סעיף 27 לפקודת מס הכנסה יאפשר הטבת מס מהותית

לשקול ניצול הטבות כפל פחת אגב קורונה

פיקדונות ביטחונות

מימוש פיקדונות לצורך כיסוי אשראי - הריבית על האשראי גבוהה באופן ניכר מהריבית המתקבלת על הפיקדונות.

הוצאות תקורה -קופ"ח

מומלץ לוודא כי לא עברנו את נקודת האיזון בה עדיף לשכור מרפאה עצמאית בקהילה

 

הוצאות שכר

על פי רוב זו ההוצאה הגדולה בעסק

האם קיימת הלימה בין עלויות השכר וכוח האדם לבין עמידה ביעדי העובדים וביעדי העסק

האם השכר כולל תמריצי שכר עלפי יעדים

האם מבוצעות הפקדות לפנסיה ופיצויים באופן שוטף

ניתוח כרטיס הכנסות לפי חודשים

זיהוי עונתיות ופלחי שוק ביו היתר על מנת לתזמן מאמצי קידום ושיווק, מלאי, כוח אדם ,חופשות והשתלמויות

 

בדיקת ההוצאות העסקיות

על רקע תקופה מאתגרת זו ,מוצע לנסות ולהפחית הוצאות ביטוח, עלויות תקשורת, חומרי גלם ודמי שכירות

מומלץ  לבחון הגדלת תקציב הוצאות שתרמו באופן ממשי לגידול בהכנסות.

ועל כך נאמר "הידע מאפשר לך להגדיר, הדמיון מאפשר לך ליצור"

מבקשים לאחל שנה בריאה, מהנה ופורייה