לנושא המיסוי השפעה רבה על קבלת החלטות עסקיות וכמובן על התוצאות העסקיות שלנו. רובנו נמצאים בעשייה אינטנסיבית והניסיון מלמד כי תכנון בכלל ותכנון מס בפרט הינו מחויב המציאות. בחרנו להגיש רשימה זו במסגרת מחויבותנו לסייע להפחתת חבות המס ובמסגרת החוק. אנו מאמינים כי תמצאו עניין ברשימה זו ואנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים ככל שיידרש.

כללי

 • תיאום מס הכנסה בגין משכורת - רופא המקבל משכורת מיותר ממעביד אחד, רשאי לבקש אישור על תיאום מס ובכך למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס.
 • תיאום דמי ביטוח לאומי - רופא המועסק אצל כמה מעסיקים ייתכן ומנוכים לו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
 • ייעול נושא הביטוחים והחיסכון הפנסיוני - לרובנו תמהיל שלם של ביטוחים ומוצרי חסכון פנסיוני (קופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב).

לעתים רבות אנו מחזיקים כפל מוצרים, במסלולי השקעה שאינם מתאימים לצרכים העכשוויים של התא המשפחתי ועל פי רוב גם משלמים דמי ניהול גבוהים מהרצוי.

להלן מספר פעולות רצויות לביצוע:

 • למפות את כלל המוצרים אשר ברשות בני הזוג ולזהות מצורים אשר נותנים מענה זהה ואולי מיותר.
 • מומלץ לאחד מוצרי חסכון משיקולי יעילות ועלויות ניהול. דמי ניהול שנתיים מומלצים בקרן השלמות וקופת גמל – 0.65%. בקרנות פנסיה מוכוונות רופאים - דמי ניהול של כ 0.25% מהצבירה וללא דמי ניהול על ההפקדה.
 • בחינת טיב הספק הפיננסי אצלו מנוהל החיסכון: באתר משרד האוצר מתועדים מדדי הביצוע של כל הספקים השונים, אופן הצגת המידע מאפשר לקבל החלטות גם למי שנושא שוק ההון לא מוכר לו:
 • נבחר מסלול השקעה אשר תואם את רמת הסיכון שמשקפת אותנו ואת הגיל שלנו.
 • השוואת תשואות לאורך זמן
 • מדד שארפ-להשוואת ביצועים של מכשירים פיננסים עם מדיניות השקעה זהה. מדד שארפ גבוה= תשואה שהושגה באמצעות השקעה אחראית ולא מסוכנת. לפיכך נחפש את המוצר שהשיג את התשואה הגבוה ביותר עם מדד שארפ הגבוה ביותר, זו תהיה הקרן שהשקיעה את הכסף שלי באופן האחראי ביותר.

הפחתת עלויות בנק בחשבון העסק

 • אישור עסק קטן-יש לבקש מרואה החשבון להכין "אישור עסק קטן" (עסק שאינו חברה ואשר מחזור ההכנסות השנתי  שלו אינו עולה על 5 מיליון שקל). את האישור יש להעביר אל הבנק על מנת לקבל הטבות בעמלות הבנק
 • לאור "רפורמת העמלות" יש לבצע בחירת מסלול עמלות בחשבון הבנק. בחירה כאמור תקבע את העמלות אשר הבנק רשאי לחייב אותנו.

תפעול הקליניקה

נהלי עבודה בקליניקה - מומלץ לאמץ את הנהלים כמפורט אשר הנם פשוטים יחסית ליישום

 • ניהול NON SHOW – נוהל זה בא לאפשר ניהול יעיל של זמן ססיות ולהקטין סיכוני ביטול תורים באמצעות  ווידוא, תזכורות, הנגשת ביטולי תור 24/7 ואף חיוב דמי רצינות ככל שהדבר מתאים לאופי השירות
 • טופס הכנה למפגש עם רופא – על מנת לייעל ולטייב זמן מטופל
 • שאלון שביעות רצון מטופל – לצרכים של התייעלות ושיווק. מתאים בעיקר לפעילות פרטית
 • ניהול טפסי תביעת ביטוח – לאור הוראות חוק ההסדרים החדש בנושא, מומלץ להיערך מבעוד מועד לתהליך עבודה יעיל בנושא טפסי התחייבות
 • נוהל גיבוי מערכות מידע במרפאה – לצורך ניהול סיכוני מאגרי מידע
 • נהל מעקב אחר כספים שנגבים בקליניקה- על מנת לצמצם אפשריות מעילה בכספי גבייה באמצעות נהל דיווח ובקרה פשוט
 • נוהל רישום חשבונית ע"י עובד – ככל שצוות המרפאה אחראי על הפקת חשבוניות בשם הרופא, יש לצמצם מצבים בהם פעולות אלו לא נעשות באופן התואם לדרישות המס ולפיכך חושפות את הרופא להפרות החוק. מומלץ להחתים את העובדים על "טופס התחייבות עובד לרישום תקבולים"

העסקת עובדים

בשנים האחרונות קיימת אכיפה מוגברת של יישום דיני עבודה לרבות הטלת עיצומים כספיים.

 • בתחילת שנת הכספים 2019 יש למלא כרטיס עובד (טופס 101(.
 • יש להקפיד לנהל יומן שעות עבודה.
 • יש לוודא עם רואה החשבון כי מנוהל מעקב ימי חופשה.
 • יש לוודא קיום הפרשות לפנסיה בהתאם להוראות חוק פנסיה חובה.
 • מומלץ לערוך חוזי העסקה לעובדי המרפאה (בעיקר כאשר מדובר בבני משפחה).
 • בסיום יחסי עבודה יש לקיים שימוע ולבקש מרואה החשבון לערוך מכתב סיום העסקה.

העסקת בני משפחה

מקובל כי בקרב רופאים בת/בן הזוג מועסקים בעסק ומנהלים אותו. לאור העובדה כי מדובר ביחסים בין צדדים קשורים, יש לזכור כי שיקול כלכלי גובר על שיקולי מס.

 • על פי החוק, כל אחד מבני הזוג זכאי לשלם מס על הכנסתו בחישוב נפרד. חישוב מס נפרד מאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות  משיעורי מס נמוכים.
 • חישוב מס נפרד מתאפשר לבני-זוג שלהם מקור הכנסה משותף, ובלבד שיתקיימו כל שלושת התנאים הבאים:
 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני-הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
 • כל אחד מבני-הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.
 • ככל שההכנסה מופקת בבית המגורים של בני-הזוג - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

ניכוי מס במקור

 • רשות המסים מחייבת חברות וגופים ציבוריים (כגון קופות חולים, חברות ביטוח וגורמים עסקיים אחרים אשר אנו נותנים להם שירותים) לנכות מס במקור מתוך התשלומים שהם משלמים לרופא ואת המס שנוכה במקור להעביר לרשויות המס.
 • ככל שנוכה מהתקבול מס במקור על הרופא לציין זאת במקום שמיועד לכך בחשבונית המס שהנפיק
 • בסוף השנה יש לדרוש מהלקוח העסקי אישור שנתי על המס שניכה במקור במהלך השנה וזאת על מנת שרואה החשבון יקזז סכום זה מחבות המס השנתית שלנו למס הכנסה.

ביטוח לאומי

 • יש לקחת בחשבון כי בגין הכנסות עסקיות מחו"ל קיימת חבות בדמי ביטוח (וגם חבות במס הכנסה). הדבר תקף גם כאשר היינו בפילושיפ.
 • הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ובחו"ל אשר חל עליהם מס בשיעור מוגבל (פטור, 10% בארץ ו-15% בחו"ל),פטורות מתשלום דמי ביטוח. בגין כל הכנסת שכירות אחרת קיימת חבות ביטוח לאומי.

יומן רופא, יומן מרפאה והוראות ניהול ספרים

רשות המיסים קבעה הוראות כיצד רופא ינהל את ספריו.  קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות ניהול ספרים בקליניקות.ניתן לפנות אלינו במייל על מנת לקבל את הוראות החוק ודגשים בנושא.

 • הקדמת רכישת מלאי מתכלים - ככל שהנך צורך חומרים יקירם לצורך עבודתך , אנא שקול לתכנן צריכה לשנת 2019 ולהקדים ולהזמין כמות סחורה מהותית לפני סוף השנה ובתנאי כל הסחורה נשארת אצל הספק ועומדת לרשותך עלפי צורך. עלפי רוב תוכל לקבל הנחה משמעותית ותנאי תשלום נוחים מאוד.
 • ספירת מלאי לסוף שנה - ככל שפעילותך העסקית כוללת רכש מתכלים וחומרי גלם, מאוד חשוב לערוך ספירת מלאי ולהעבירה אל רואה החשבון. כמו כן מאוד חשוב עי עלות המכר אשר יחשב רואה החשבון תתאים לממוצע הענפי אשר ברשות מס הכנסה. העדר התייחסות לנושא בדוח למס הכנסה עשוי לגרום לאי סבירות בדוח למס הכנסה.

תשלום מס הכנסה בגין הכנסות מחו"ל

 • דיווח מקוצר ותשלום מס על הכנסות פאסיביות מחו"ל מתאפשר בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל  2019 עלפי שיעורי המס שיוחדו לכך
 • הגשת דיווח במועד מאוחר יותר, תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות בשנת המס לרבות הכנסות בת/בן הזוג
 • קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי מלא ולא באמצעות דיווח מקוצר

סוגיות מס

חברת ארנק החל מהדוח הכספי לשנת המס 2017 ,ככל שהכנסות החברה מגורם יחיד (קופת חולים או מוסד רפואי) מהווה מעל 70% מהכנסות החברה תחשב החברה כחברת ארנק ולרשות המסים הזכות לקבוע כי ההכנסה החייבת של החברה תחשב כהכנסה החייבת של בעל השליטה שלה ולפיכך יידרש לשלם עליהן מס שולי ולא מס חברות.

ככל שהנך מאוגד כחברה - והנך בעל מוניטין מקצועי מבוסס,מומלץ לבחון באם אתה עונה על מספר תנאים בכדי לבחון את תחולת החוק לגביך. מומלץ לשקול לבקש מרואה החשבון לדחות את הגשת הדוח עד לתום מהכסות ההגשה שלו.

מעבר מעצמאי לחברה - לצורך ההחלטה, קיימים באופן עקרוני שני מבחנים הכרוכים אחד בשני- מבחן הרווחיות ומבחן הצריכה של התא המשפחתי

 • בעוד הרווחים מהפעילות העסקית נחוצים כולם לצריכה של התא המשפחתי, ניתן לומר כי כדאיות מעבר לפעול תחת חברה הנה החל מ- 600,000 שקל רווח.
 • כאשר לא כל הרווחים נחוצים לצריכה של התא המשפחתי, ניתן לשקול מעבר לחברה כאשר הרווח הנו החל 200,000 שקל. כמובן שכל מקרה כדאי וייבחן לגופו.

בעת הקמת חברה חשוב לתת את הדעת לנושאים הללו:

  • סוג חברה, אתיקה וחבות מקצועית- האם חברה בע"מ או חברה שאינה מוגבלת בערבות אישית
  • כיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור החברה
  • איזו פעילות הרופא מתכוון לצרת אל תוך החברה – האם יש כוונה לבצע השקעות במסגרת החברה
  • להקפיד על הגדרות מתאימות במסגרת תקנון החברה
  • העברת פעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. לפיכך יש להקפיד על דיווח ויישום מדויק עלפי הוראות סעיף 104 לפקודת המס על מנת שהמהלך יהיה פטור ממס
  • לוודא שאינך עונה להגדרת חברת ארנק

השקעה בדירת מגורים, כיחיד או באמצעות חברה

רופאים רבים עוברים במהלך הקריירה לפעול תחת חברה ומותירים חלק מהותי מהרווחים בחברה על מנת לחסוך מס דיבידנד בשיעור של 30%. במהלך השנים מצטברים בקופת החברה סכומים גדולים היכולים לשמש לביצוע השקעות והחלטה כאמור תושפע מהשיקולים להלן:

 • מטרת הרכישה - האם היא לצורכי  השקעה או לצורך שימוש מגורים עצמי
 • טווח השקעה - האם לטווח קצר עד בינוני (עד 5 שנים) או לטווח ארוך
 • האם מדובר בדירה יחידה
 • תמהיל מקורות המימון לרכישה - שיעור ההלוואה הנחוץ והאם ההון העצמי נמצא בחברה או בפרטי
 • דמי השכירות – האם דמי השכירות הצפויים מעל תקרת הפטור ממס הכנסה (5,030 שקל ) והאם אנו נחוצים לכסף באופן שוטף .להחלטה כאמור יש השלכות מבחינת מס הכנסה, מס ערך מוסף כמו גם השלכות מימוניות

לפיכך וככל ש: הרכישה הנה לטווח ארוך ואין כוונה למכור את הדירה בטווח הבינוני והדירה אינה לשימוש מגורים עצמי של הרופא והרכישה ממומנת ברובה באמצעות מימון בנקאי וההון העצמי הנחוץ קיים ברשות החברה ולא קיים צורך להשתמש בהכנסות משכר הדירה וככל שדמי השכירות החודשיים עולים על תקרת הפטור ממס, או אז כדאי לשקול לרכוש את הדירה באמצעות חברה.

רופא, שלם פחות מס כחוק - הוצאות מותרות בניכוי לצורכי מס

על פי רוב לרופא ישנם מספר מקורות הכנסה כגון משכורת מבית החולים, השתכרות כעצמאי ברפואה קהילתית ופעילות פרטית. פעילות זו יכול שתיעשה תחת עוסק מורשה כעצמאי או כחברה.

 • במסגרת הדוח האישי של הרופא למס הכנסה נכללות הכנסותיו כשכיר ועצמאי כאחד
 • מס הכנסה מחושב על הרווח דהיינו על ההפרש בין ההכנסות להוצאות העסקיות
 • כל הוצאה שמותרת בניכוי מההכנסה תביא לחסכון במס הכנסה ובביטוח לאומי
 • הרשימה להלן אינה סופית אלא באה להדגיש ולחדד. לחצו כאן.