לנושא המיסוי השפעה רבה על קבלת החלטות עסקיות וכמובן על התוצאות העסקיות שלנו. רובנו נמצאים בעשייה אינטנסיבית והניסיון מלמד כי תכנון בכלל ותכנון מס בפרט הינו מחויב המציאות.

בחרנו להגיש רשימה זו במסגרת מחויבותנו לסייע להפחתת חבות המס ובמסגרת החוק. אנו מאמינים כי תמצאו עניין ברשימה זו ואנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים ככל שיידרש.

כללי

תאום מס הכנסה בגין משכורת - רופא המקבל משכורת מיותר ממעביד אחד,רשאי לבקש אישור על תיאום מס ובכך  למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס.

תאום דמי ביטוח לאומי - רופא המועסק אצל כמה מעסיקים ייתכן ומנוכים לו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

ייעול נושא הביטוחים והחיסכון הפנסיוני - לרובנו תמהיל שלם של ביטוחים ומוצרי חסכון פנסיוני (קופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב).

לעתים רבות אנו מחזיקים כפל מוצרים, במסלולי השקעה שאינם מתאימים לצרכים העכשוויים של התא המשפחתי ועל פי רוב גם משלמים דמי ניהול גבוהים מהרצוי

להלן מספר פעולות רצויות לביצוע:

*  למפות את כלל המוצרים אשר ברשות בני הזוג ולזהות מוצרים אשר נותנים מענה זהה ואולי מיותר.

* מומלץ לאחד מוצרי חסכון משיקולי יעילות ועלויות ניהול. בקופות גמל וקרנות השתלמות, ניתן בהחלט לשאוף לדמי ניהול של כ-0.7% לשנה. בקרנות פנסיה מוכוונות רופאים ניתן לדרוש דמי ניהול של כ-0.25% מהצבירה וללא דמי ניהול על ההפקדה.

* בחינת טיב הספק הפיננסי אצלו מנוהל החיסכון: באתר משרד האוצר מתועדים מדדי הביצוע של כל הספקים השונים. אופן הצגת המידע מאפשר לקבל החלטות גם למי שנושא שוק ההון לא מוכר לו:

*  נבחר מסלול השקעה אשר תואם את רמת הסיכון שמשקפת אותנו ואת הגיל שלנו.

* השוואת תשואות לאורך זמן.

* מדד שארפ-להשוואת ביצועים של מכשירים פיננסים עם מדיניות השקעה זהה. מדד שארפ גבוה = תשואה שהושגה באמצעות השקעה אחראית ולא מסוכנת. לפיכך נחפש את המוצר שהשיג את התשואה הגבוהה ביותר עם מדד שארפ הגבוה ביותר. זו תהיה הקרן שהשקיעה את הכסף שלי באופן האחראי ביותר.

הפחתת עלויות בנק בחשבון העסק

* אישור עסק קטן - יש לבקש מרואה החשבון להכין "אישור עסק קטן" (עסק שאינו חברה ואשר מחזור ההכנסות השנתי שלו אינו עולה על 5 מיליון שקל). את האישור יש להעביר אל הבנק על מנת לקבל הטבות בעמלות הבנק.

* לאור "רפורמת העמלות" יש לבצע בחירת מסלול עמלות בחשבון הבנק. בחירה כאמור תקבע את העמלות אשר הבנק רשאי לחייב אותנו.

תפעול הקליניקה

נהלי עבודה בקליניקה - מומלץ לאמץ את הנהלים כמפורט אשר הנם פשוטים ליישום:

* נהל מעקב אחר גביית כספים בקליניקה- על מנת לצמצם אפשריות מעילה בכספי גבייה.

* נוהל רישום חשבונית ע"י עובד – ככל שצוות המרפאה אחראי על הפקת חשבוניות בשם הרופא, יש לצמצם    מצבים בהם פעולות אלו לא נעשות באופן עקבי לדרישות המס ולפיכך חושפות את הרופא להפרות החוק.

* מומלץ להחתים את העובדים על "טופס התחייבות עובד לרישום תקבולים".

* ניהול NON SHOW - נוהל זה בא לאפשר ניהול יעיל של זמן ססיות ולהקטין סיכוני ביטול תורים באמצעות וידוא, תזכורות, הנגשת ביטולי תור 24/7 ואף חיוב דמי רצינות ככל שהדבר מתאים לאופי השירות.

* טופס הכנה למפגש עם רופא – על מנת לייעל ולטייב זמן מטופל.

* שאלון שביעות רצון מטופל – לצרכים של התייעלות ושיווק. מתאים בעיקר לפעילות פרטית.

* ניהול טפסי תביעת ביטוח – לאור הוראות חוק ההסדרים החדש בנושא, מומלץ להיערך מבעוד מועד לתהליך   עבודה יעיל בנושא טפסי התחייבות.

* נוהל גיבוי מערכות מידע במרפאה – לצורך ניהול סיכוני מאגרי מידע.

העסקת עובדים

בשנים האחרונות קיימת אכיפה מוגברת של יישום דיני עבודה לרבות הטלת עיצומים כספיים:

* בתחילת שנת הכספים 2017 יש למלא כרטיס עובד (טופס 101).

* יש להקפיד לנהל יומן שעות עבודה.

* יש לוודא עם רואה החשבון כי מנוהל מעקב ימי חופשה.

* יש לוודא קיום הפרשות לפנסיה בהתאם להוראות חוק פנסיה חובה.

* מומלץ לערוך חוזי העסקה לעובדי המרפאה (בעיקר כאשר מדובר בבני משפחה).

* בסיום יחסי עבודה יש לקיים שימוע ולבקש מרואה החשבון לערוך מכתב סיום העסקה.

העסקת בני משפחה

מקובל כי בקרב רופאים בת/בן הזוג מועסקים בעסק ומנהלים אותו. לאור העובדה כי מדובר ביחסים בין צדדים קשורים, יש לזכור כי שיקול כלכלי גובר על שיקולי מס על פי החוק.

* כל אחד מבני הזוג זכאי לשלם מס על הכנסתו בחישוב נפרד.

* חישוב מס נפרד מאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות  משיעורי מס נמוכים.

* חישוב מס נפרד מתאפשר לבני-זוג שלהם מקור הכנסה משותף, ובלבד שיתקיימו כל שלושת התנאים הבאים:

- יגיעתו האישית של כל אחד מבני-הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.

- כל אחד מבני-הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.

- ככל שההכנסה מופקת בבית המגורים של בני-הזוג - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

ניכוי מס במקור

רשות המיסים מחייבת חברות וגופים ציבוריים (כגון קופות חולים, חברות ביטוח וגורמים עסקיים אחרים אשר אנו נותנים להם שירותים) לנכות מס במקור מתוך התשלומים שהם משלמים לרופא ואת המס שנוכה במקור להעביר לרשויות המס.

* ככל שנוכה מהתקבול מס במקור על הרופא לציין זאת במקום שמיועד לכך בחשבונית המס שהנפיק.

* בסוף השנה יש לדרוש מהלקוח העסקי אישור שנתי על המס שניכה במקור במהלך השנה וזאת על מנת שרואה החשבון יקזז סכום זה מחבות המס השנתית שלנו למס הכנסה.

ביטוח לאומי

יש להביא בחשבון כי בגין הכנסות עסקיות מחו"ל קיימת חבות בדמי ביטוח (וגם חבות במס הכנסה). הדבר תקף גם כאשר היינו בפילושיפ.

הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ובחו"ל אשר חל עליהם מס בשיעור מוגבל (פטור, 10% בארץ ו-15% בחו"ל),פטורות מתשלום דמי ביטוח. בגין כל הכנסת שכירות אחרת קיימת חבות ביטוח לאומי.

יומן רופא, יומן מרפאה והוראות ניהול ספרים - רשות המיסים קבעה הוראות כיצד רופא ינהל את ספריו . קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות ניהול ספרים בקליניקות.

תשלום מס הכנסה בגין הכנסות מחו"ל - דיווח מקוצר ותשלום מס על הכנסות פאסיביות מחו"ל מתאפשר בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2017 על פי שיעורי המס שיוחדו לכך. הגשת דיווח במועד מאוחר יותר, תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות בשנת המס לרבות הכנסות בת/בן הזוג. קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי מלא ולא באמצעות דיווח מקוצר.

סוגיות מס

חברת ארנק החל משנת המס 2017, ככל שהכנסות החברה מגורם יחיד (קופת חולים או מוסד רפואי) מהווה מעל 70% מהכנסות החברה תחשב החברה כחברת ארנק ולרשות המסים הזכות לקבוע כי ההכנסה החייבת של החברה תחשב כהכנסה החייבת של בעל השליטה שלה ולפיכך יידרש לשלם עליהן מס שולי ולא מס חברות.

מעבר מעצמאי לחברה - לצורך ההחלטה, קיימים באופן עקרוני שני מבחנים הכרוכים אחד בשני - מבחן הרווחיות ומבחן הצריכה של התא המשפחתי.

* בעוד הרווחים מהפעילות העסקית נחוצים כולם לצריכה של התא המשפחתי, ניתן לומר כי כדאיות מעבר לפעול תחת חברה הנה החל מ-600,000 שקל רווח.

* כאשר לא כל הרווחים נחוצים לצריכה של התא המשפחתי ,ניחן לשקול מעבר לחברה כאשר הרווח הנו החל 200,000 שקל. כמובן שכל מקרה כדאי וייבחן לגופו

בעת הקמת חברה חשוב לתת את הדעת לנושאים הללו:

* סוג חברה, אתיקה וחבות מקצועית - האם חברה בע"מ או חברה /אינה מוגבלת בערבות אישית וזאת לאור דרישות הלקוח (קופת חולים ו/או חברות הביטוח עמן הרופא עובד).

* איזו פעילות הרופא מתכוון לצרת אל תוך החברה – האם יש כוונה לבצע השקעות במסגרת החברה

* להקפיד על הגדרות מתאימות במסגרת תקנון החברה.

* העברת פעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. לפיכך יש להקפיד על דיווח ויישום מדויק על פי הוראות סעיף 104 לפקודת המס על מנת שהמהלך יהיה פטור ממס.

השקעה בדירת מגורים, כיחיד או באמצעות חברה - רופאים רבים עוברים במהלך הקריירה לפעול תחת חברה ומותירים חלק מהותי מהרווחים בחברה על מנת לחסוך מס דיבידנד בשיעור של 30%. במהלך השנים מצטברים בקופת החברה סכומים גדולים היכולים לשמש לביצוע השקעות.

ההחלטה כאמור תושפע מהשיקולים להלן:

* מטרת הרכישה - האם היא לצורכי השקעה או לצורך שימוש מגורים עצמי.
* טווח השקעה - האם לטווח קצר עד בינוני (עד 5 שנים) או לטווח ארוך.

* האם מדובר בדירה יחידה.

* תמהיל מקורות המימון לרכישה - שיעור ההלוואה הנחוץ והאם ההון העצמי נמצא בחברה או בפרטי

* דמי השכירות – האם דמי השכירות הצפויים מעל תקרת הפטור ממס הכנסה (5,070 שקל ) והאם אנו נחוצים לכסף באופן שוטף.

להחלטה כאמור יש השלכות מבחינת מס הכנסה, מס ערך מוסף כמו גם השלכות מימוניות. לפיכך וככל ש: הרכישה הנה לטווח ארוך ואין כוונה למכור את הדירה בטווח הבינוני והדירה אינה לשימוש מגורים עצמי של הרופא והרכישה ממומנת ברובה באמצעות מימון בנקאי וההון העצמי הנחוץ קיים ברשות החברה ולא קיים צורך להשתמש בהכנסות משכר הדירה וככל שדמי השכירות החודשיים עולים על תקרת הפטור ממס, או אז כדאי לשקול לרכוש את הדירה באמצעות חברה.

רופא, שלם פחות מס כחוק - הוצאות מותרות בניכוי לצורכי מס

על פי רוב לרופא ישנם מספר מקורות הכנסה כגון משכורת מבית החולים, השתכרות כעצמאי ברפואה קהילתית ופעילות פרטית. פעילות זו יכול שתיעשה תחת עוסק מורשה כעצמאי או כחברה.

* במסגרת הדו"ח האישי של הרופא למס הכנסה נכללות הכנסותיו כשכיר ועצמאי כאחד.

* מס הכנסה מחושב על הרווח דהיינו על ההפרש בין ההכנסות להוצאות העסקיות

* כל הוצאה שמותרת בניכוי מההכנסה תביא לחסכון במס הכנסה ובביטוח לאומי

הרשימה להלן אינה סופית אלא באה להדגיש ולחדד > ליחצו כאן

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו ייעוץ או חוות-דעת.