לנושא המיסוי השפעה על קבלת החלטות עסקיות וכמובן על התוצאות העסקיות שלנו.

רובנו נמצאים בעשייה אינטנסיבית והניסיון מלמד כי תכנון בכלל ותכנון מס בפרט הינו מחויב המציאות. סוף שנת מס הנו הרגע לעצור .

כאשר ברקע שינויי חקיקה בתחום המס, שיעורי ריבית מגוחכים, הנחתות רגולטוריות שאינן נותנות מנוח ועוד "צרות עסקיות" , בחרנו להגיש רשימה זו בכדי לסייע לסיום מיטבי של שנת המס 2017 ולהיערך נכונה לקראת שנה פיננסית חדשה ומאתגרת.

אנו מאמינים כי תמצאו עניין ברשימה זו.

היערכות

 • יישור קו עם תשלומים לרשויות המס
 • יש לבקש מרואה החשבון לערוך דוח מס משוער על מנת לבצע תשלומים בגין הפער בין מקדמות המס ששולמו למס הכנסה וביטוח לאומי לבין אומדן חבות המס השנתית. תשלום חוב עד לתאריך 30.01.18 אינו נושא ריבית והצמדה.
 • בכדי שהתשלום לביטוח לאומי יוכר כהוצאה בשנת 2017 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס
 • ניכוי מס במקור -רשות המיסים מחייבת חברות וגופים ציבוריים (כגון קופות חולים,חברות ביטוח וגורמים עסקיים אחרים להם אנו מעניקים שירותים) לנכות מס במקור מתוך התשלומים שהם משלמים לרופא ואת המס שנוכה במקור להעביר לרשויות המס.
 • על מנת לשפר את תזרים המזומנים של הרופא ולא לממן את קופת המדינה במהלך השנה, יש לבקש מרואה החשבון לדאוג לפטור מניכוי מס במקור.
 • ככל שנוכה מהתקבול מס במקור על הרופא לציין זאת בחשבונית המס שהנפיק במקום המיועד לכך
 • בסוף שנה יש לדרוש מהלקוח העסקי אישור שנתי על המס שניכה במקור במהלך השנה, על מנת שרואה החשבון יקזז זאת מחבות המס השנתית למס הכנסה.
 • ביטוח לאומי
 • יש לקחת בחשבון כי בגין הכנסות עסקיות מחו"ל קיימת חבות בדמי ביטוח. הדבר תקף גם כאשר היינו בפילושיפ
 • הכנסות מדמי שכירות למגורים בארץ ובחו"ל אשר חל עליהם מס בשיעור מוגבל (פטור, 10% בארץ ו-15% בחו"ל),פטורות מתשלום דמי ביטוח. בגין כל הכנסת שכירות אחרת קיימת חבות ביטוח לאומי.
 • יומן רופא,יומן מרפאה והוראות ניהול ספרים - רשות המיסים קבעה הוראות כיצד רופא ינהל את ספריו . קיימת חשיבות רבה לניהול הספרים בהתאם להוראות. מס הכנסה עורך ביקורות ניהול ספרים בקליניקות. מומלץ לבקש מרואה החשבון את הוראות החוק ודגשים בנושא.
 • תיעוד ומסמכים לאיסוף:
 • יש לתעד מד מונה ק"מ ביום 31 בדצמבר 2017 לכלי הרכב הרשומים בעסק
 • יש לשמור אישורי יתרות מהבנקים של נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר 2016
 • מאוגדים כחברה? -יש לפרוע הלוואות בעלים שנמשכו מהחברה (גם אם לצורך כל יש לקבל הלוואה בנקאית באופן פרטי) יש להחזיר לחברה רכוש המשמש באופן פרטי את בעל השליטה, יש לוודא כי נחתמו הסכמים בכתב בגין הלוואות שניתנו מהחברה לבעל השליטה, מומלץ לבחון את מדרגת המס אליה הגעת באמצעות השכר בציבורי ומחברה עד כה להחליט על משיכה משלימה בכפוף לרווחי החברה

מומלץ לוודא כי ההפקדות לקופת גמל עבור בעל השליטה מיצו את התקרה העדכנית לפי תיקון 190 וכי בוצעה הפקדה לפיצויים עד לסך של 12,200 שקל. מומלץ לשקול לבצע כבר כעת תכנון פרישה מיטבי העשוי להשיא בבוא היום פטור מס משמעותי בגין רווחים לא מחולקים.

רופא אשר פעילות החברה שבבעלותו עונה להגדרה של חברת ארנק מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון לבחינת קיום מבחני החוק והחריגים

 • תשלום מס הכנסה על הכנסות משכירות בישראל
 • הכנסות משכירות תדווחנה כהכנסה בשנה בה התקבלו, גם אם הן הכנסות מראש.
 • תשלום מס בשיעור 10% על הכנסות משכר דירה בישראל ,נעשה באמצעות דיווח מקוצר ומחייב לשלם את המס עד ליום 30 בינואר 2018.
 • על מנת לבחור את חלופת המס הכדאית ביותר ,מומלץ לבחון את שלושת חלופות המיסוי על הכנסות משכר דירה
 • תשלום מס הכנסה בגין הכנסות מחו"ל
 • דיווח מקוצר ותשלום מס על הכנסות פאסיביות מחו"ל מתאפשר בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2018 באמצעות שוברי תשלום ייעודיים  ועלפי שיעורי המס שיוחדו לכך
 • הגשת דיווח במועד מאוחר יותר, תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות בשנת המס לרבות הכנסות בת/בן הזוג
 • קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי מלא ולא באמצעות דיווח מקוצר

רופא,שלם פחות מס כחוק - הוצאות מותרות בניכוי לצרכי מס

עלפי רוב לרופא קיימים מספר מקורות הכנסה כגון משכורת מבית החולים, רפואה קהילתית ופעילות פרטית אשר ייתכן ותבוצע תחת עוסק מורשה עצמאי או חברה.

 • במסגרת הדוח האישי של הרופא למס הכנסה נכללות הכנסותיו כשכיר והכנסותיו כעצמאי
 • מס הכנסה מחושב על הרווח דהיינו על ההפרש בין ההכנסות להוצאות העסקיות
 • כל הוצאה שמותרת בניכוי מההכנסה תביא לחסכון במס הכנסה וביטוח לאומי

הוצאה עסקית – היא הוצאה הכרחית לייצור ההכנסה של העסק ואם העסק  לא היה קיים כך גם ההוצאה לא הייתה קיימת.

הוצאה מעורבת- הוצאה המשמשת לצורך פרטי וגם לצורך עסקי. במקרה כזה מס הכנסה מתיר להכיר חלק יחסי מההוצאה.

 • הוצאות הבית - רופא אשר משלם דמי שכירות עבור הקליניקה, זכאי בנסיבות מסוימות לדרוש גם חלק יחסי מהוצאות הבית המשמשות לניהול העסק מבית מגוריו, כיחס שטח המשרד לשטח הבית.

ככל שהדירה בבעלות הרופא,ניתן לשקול ולדרוש  גם חלק יחסי מהוצאות הריבית בגין המשכנתא וכן מהוצאות הפחת בגין הדירה. מומלץ להתייעץ תחילה

יש להיזהר מלהכיר באחוז יחסי גבוה מדי .הדבר עלול לשנות את סיווג הדירה לדירה עסקית ,מה שיכול לייקר את הארנונה או לבטל את ההקלות בעת מכירת הדירה (מס רכישה, פטור ממס שבח ועוד').

 • הוצאות שכר דירה – ככל ששכרתם דירת מגורים לצורך המרפאה ועל מנת שדמי השכירות יחשבו כהוצאה מוכרת, נדרש כי דמי השכירות יחשבו כהכנסה חייבת אצל המשכיר והוא צריך לשלם עליה מס הכנסה. ברוב המקרים, דמי השכירות פטורים אצל המשכיר והמשכיר לא מעוניין לשלם עליהם מס הכנסה ובחוזה השכירות יופיע סעיף שקובע שהדירה תשמש למגורים בלבד. בכדי להכיר בדמי השכירות כהוצאה מוכרת, יש לקבל מהמשכיר אישור על ניכוי מס במקור מדמי שכירות, ועל השוכר להעביר את הניכוי במקור לפקיד השומה, אחרת לא ניתן לדרוש את ההוצאה לצרכי מס.
 • טלפון נייד - מוכרות עלפי נוסחה.
 • הוצאות השתלמות בחו"ל – נסיעות לחו"ל שכיחות מאוד בקרב רופאים. חשוב לוודא כי רואה החשבון ממצה את מלוא הטבות המס גם כאשר הרופא לא נשא בעלות טיסה/מלון והללו מומנו על ידי גורם אחר.

חשוב למלא דו"ח נסיעה עבור כל נסיעה ונסיעה ורצוי לעשות זאת בסמוך לחזרה.

 • מתנות ללקוחות וספקים יוכרו עד לסכום של 210 ₪ לשנה לאדם. מתנה לאדם מחו"ל עד 15$ לאדם לשנה
 • נקודות זיכוי במס בגין לימודי הרפואה- רופא שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון/שני או שלישי לאחר שנת 2013,זכאי בגין כל אחד מהתארים להטבת מס של 2,580 שקל. זכאי להטבה תושב ישראל אשר סיים לימודים במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל.
 • כיבוד במקום העסק הוצאות כיבוד קל – שתייה קרה, חמה, עוגיות וכד' במקום העיסוק – יוכרו בשיעור של 80%.

הוצאות ארוחות עסקיות – אינן מוכרות למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל

 • הוצאות ביגוד- יותרו בניכוי 80% מההוצאות לרכישת ביגוד המשמש לעבודה שהתקיים בו אחד מהשניים:
 • ביגוד שנועד לצורכי עבודה בלבד וניתן לזהות אותו באופן בולט – לדוג' הדפס לוגו העסק.
 • קיימת חובה ללבוש את הבגד במהלך יום העבודה.(לבקש מכתב ממנהל המחלקה) או שע"פ דין קיימת חובה ללבושו
 • לגבי הוצאות ביגוד של ניתן לעשות בו שימוש מעבר לעבודה - תותר כל ההוצאה
 • דמי חבר לאיגוד מקצועי - דמי חבר לאיגוד מקצועי בתחום העיסוק מוכרים כהוצאה. תשומת הלב כי במסגרת הרפואה הציבורית מנוכים מהשכר דמי חבר בהסתדרות הרופאים, בגינם ניתן לקבל הטבת מס
 • השתלמות מקצועיות - תשלומים ששולמו בגין השתלמות מקצועית לעדכון ורענון הידע המקצועי מוכרות באופן שוטף לרבות הוצאות לינה
 • הלוואה שנלקחה לצורכי העסק- כאשר ההלוואה הנה לצורך העסק, הוצאות המימון בגינה יוכרו במלואן
 • ספרות מקצועית – יוכרו במלואן
 • עיתונים יומיים – עיתונים עסקיים וכאלו שנרכשו עבור באי הקליניקה לפינת ההמתנה יוכרו כהוצאה
 • ביטוח אובדן כושר עבודה- תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאי יוכרו עד ל 3.5% מההכנסה החייבת/תקרה

תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה של עובד שכיר ששולמו על ידו יוכרו גם הם בעת הגשת דוח שנתי.

הכנסות המתקבלות מהפוליסה מהוות הכנסה חייבת במס

 • ביטוח אחריות מקצועית - תותר מלוא ההוצאה השנתית. יש לקחת בחשבון כי במהלך 2018 עשוי לחול שינוי במדיניות אופן העמסת ההוצאה על הרופא על ידי הקופה. מבחינת כיסוי ביטוחי- מאוד מומלץ לוודא כי פעילות הרופא לא עמדת בסתירה עם רשימת ההחרגות בפוליסה
 • הוצאות אחזקת רכב – כגון: רישיון רכב,ביטוחים,דלק,תחזוקה,תיקונים,פחת וכיוצב לרבות חניה שאינה במקום העסק.

סכום ההוצאה שיוכר לצרכי מס הנו כגבוהה מבין השניים: הוצאות הרכב כאמור לעיל בניכוי סך שווי השימוש ברכב כפי שנקבע ע"י תקנות המס או  45% מהוצאות הרכב בפועל

 • הוצאות חניה במקום המרפאה עבור רכב הרופא תותרנה בניכוי במלואן
 • תרומות למוסדות ציבור - תרומות למוסד המוכר עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בסכום מינימאלי של 180 ₪ לשנה יותר בגינם זיכוי (הנחה במס) בשיעור של 35%.
 • הקדמת תשלומים –מומלץ לשקול להקדים ולשלם עבור רכישת מוצרים מתכלים ושירותים שאינם מהווים מלאי או רכוש קבוע
 • השלמת הפקדה לקרן פנסיה/קופת גמל וקרן השתלמות- מעניקה הטבות מס רבות שעשויות להגיע לכ- 30% מההפקדה

ניתן לבצע הפקדה בגין רכיבי שכר לא מבוטחים בתלוש השכר של הרופא.

לבקש מרואה החשבון לערוך חישוב של סכומי ההפקדה בהתאם לתקנות המס ולהפקיד עד 31.12.2017

תקרת הפקדה לפנסיה 34,056 שקל ולקרן השתלמות 18,240 שקל (תקרה לפטור מס על רווי הון)

פנסיית חובה לעצמאי- החל משנת 2017 חלה על עצמאיים חובה חוקית להפקיד מדי שנה לקופת גמל לקצבה.

 • מינימום הפקדה- הכנסה חייבת או 116,076 כנמוך.
 • שיעור הפקדה:4.45% עד 58,038 ו 12.55% על ההפרש
 • העדר הפקדה פירושו קנס בסך 500 שקל.
 • עצמאי שמלאו לו 55 שנים בתחילת השנה, פטור
 • הפקדה לקרן השתלמות
 • קרן השתלמות משמשת כאפיק חיסכון לטווח בינוני ולמעשה הנה אפיק החיסכון היחיד שהרווחים בו פטורים ממס. כאפיק השקעה לטווח בינוני,מניבה קרן ההשתלמות,עלפי רוב,תשואה עודפת בהשוואה לחלופות חיסכון אחרות

ההפקדה לקרן השתלמות טומנת בחובה חסכון במס

 • לעצמאי ו/או בעל שליטה בחברה- מומלץ להפריש את מלוא התקרה המותרת, גם אם חלק מההפרשה לא יותר כהוצאה כעת לצרכי מס, הרווחים יהיו פטורים ממס בעת היות הקרן נזילה
 • בעל שליטה בחברה- יש לשים לב כי התרת ההוצאה נסמכת על הפקדות חודשיות רצופות,
 • תשלומי ביטוח לאומי- מומלץ להקדים ולשלם הפרשי ביטוח לאומי לרבות חובות עבר בכדי לקבל ניכוי בגינם כבר בשנת 2017

חשוב לעדכן את ההכנסה המדווחת לביטוח לאומי במקרה של גידול בהכנסות ולעדכן את המקדמות שכן רק עלפי נתונים אלו תשולם הגמלה בעת הצורך.

 • פרמיות בגין ביטוח חיים תשלומים בגין ביטוח חיים מזכה בהנחה בתשלום המס השנתי.
 • תשלומים בגין ביטוח בריאות – אינם מוכרים למס
 • הפסדים בתיק ניירות ערך- מומלץ לוודא עם רואה החשבון על יתרת הפסדים משנה קודמת על מנת לממש ניירות ערך עם רווח ולקזז  הפסדים וכן להיפך, מומלץ לשקול מימוש הפסדים שיקוזזו מהרווח שמומש במהלך השנה

ככל שברשות התא המשפחתי מספר חשבונות בנק – יש לרכז אישורים מכל החשבונות בכדי לבצע קיזוז מס בניהם

 • פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר- מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס עד תקרה של 97,000 ש"ח.
 • זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד- אם קרוב מוחזק במוסד, הנישום זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים מסוימים
 • זיכוי מס בגין ילד נטול יכולת ו/או בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות

היערכות לשנת העסקים  2018

 • שיעורי מס הכנסה בשנת 2018
 • מס חברות – לאור הכוונה להפחית שיעור מס חברות בשנת 2018 ל-  23%, מומלץ לשקול להקדים הוצאות ולדחות הכנסות בכפוף להוראות.
 • מיסוי עצמאים – חוק ההסדרים הפחית בשנת 2017  את שיעור המס במדרגות ההכנסה הנמוכות ומאידך העלה את נטל המס על הכנסות של בני המעמד הבינוני והגבוה בכך שעל כל הכנסה מעל 640 א"ש ישולם מס בשיעור 50% (בשנת 2016 המדרגה הייתה כ 804 א"ש)
 • תאום מס הכנסה בגין משכורת- רופא המקבל משכורת משני מעסיקים או יותר, רשאי לבקש אישור על תיאום מס ובכך למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס. ניתן לבצע דרך האינטרנט.
 • תאום דמי ביטוח לאומי- רופא המועסק אצל כמה מעסיקים ייתכן ומנוכים לו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

סוגיות מס

 • מעבר מעצמאי לחברה- לצורך ההחלטה, קיימים באופן עקרוני שני מבחנים הכרוכים אחד בשני- מבחן הרווחיות ומבחן הצריכה של התא המשפחתי
 • בעוד הרווחים מהפעילות העסקית נחוצים כולם לצריכה של התא המשפחתי, ניתן לומר כי כדאיות מעבר לפעול תחת חברה הנה החל מ- 600,000 שקל רווח ובלבד כי מרבית הרווח לא נמשך הביתה מדי שנה
 • בעת הקמת חברה חשוב לתת את הדעת לנושאים הללו:
  • סוג חברה,אתיקה וחבות מקצועית- האם חברה בע"מ או חברה /אינה מוגבלת בערבות אישית וזאת לאור דרישות הלקוח (קופת חולים ו/או חברות הביטוח עמן הרופא עובד
  • איזו פעילות הרופא מתכוון לצקת אל תוך החברה – האם יש כוונה לבצע השקעות במסגרת החברה
  • להקפיד על הגדרות מתאימות במסגרת תקנון החברה
  • העברת פעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. לפיכך יש להקפיד על דיווח ויישום מדויק עלפי הוראות סעיף 104 לפקודת המס על מנת שהמהלך יהיה פטור ממס
 • השקעה בדירת מגורים, כיחיד או באמצעות חברה- רופאים רבים עוברים במהלך הקריירה לפעול תחת חברה ומותירים חלק מהותי מהרווחים בחברה על מנת לחסוך מס דיבידנד בשיעור של 30%. במהלך השנים מצטברים בקופת החברה סכומים גדולים היכולים לשמש לביצוע השקעות

החלטה כאמור תושפע מהשיקולים להלן:

 • מטרת הרכישה- האם היא לצרכי  השקעה או לצורך שימוש מגורים עצמי
 • טווח השקעה- האם לטווח קצר עד בינוני (עד 5 שנים) או לטווח ארוך
 • האם מדובר בדירה יחידה
 • תמהיל מקורות המימון לרכישה - שיעור ההלוואה הנחוץ והאם ההון העצמי נמצא בחברה או בפרטי
 • דמי השכירות – האם דמי השכירות הצפויים מעל תקרת הפטור ממס הכנסה (5,010 שקל ) והאם אנו נחוצים לכסף באופן שוטף

להחלטה כאמור יש השלכות מבחינת מס הכנסה, מס ערך מוסף כמו גם השלכות מימוניות

לפיכך וככל שהרכישה הנה לטווח ארוך ואין כוונה למכור את הדירה בטווח הבינוני והדירה אינה לשימוש מגורים עצמי  והרכישה ממומנת ברובה באמצעות מימון בנקאי וההון העצמי הנחוץ קיים ברשות החברה ולא קיים צורך להשתמש בהכנסות משכר הדירה וככל שדמי השכירות החודשיים עולים על תקרת הפטור ממס, או אז כדאי לשקול לרכוש את הדירה באמצעות חברה.

 • מיסוי תיירות מרפא בישראל –במהלך חודש 2016 התפרסמה החלטת מיסוי בתחום מע"מ בנושא החבות במע"מ של אשפוז תייר בבית חולים בישראל והשירותים הנלווים לאשפוז. החלטה זו מחמירה ומשנה את כללי המשחק בנושא וכן מגדירה מחדש את דרך ההתחשבנות שבין התייר-הסוכן-המוסד הרפואי-הרופא,באופן העולה בקנה אחד עם הוראות חוק ההסדרים החדש. בתנאים מסוימים בהחלט ניתן לטעון למע"מ בשיעור  אפס.

כללי

 • ייעול נושא הביטוחים והחיסכון הפנסיוני- לרובנו תמהיל שלם של ביטוחים ומוצרי חסכון פנסיוני (קופות גמל,פנסיה,קרנות השתלמות וכיוצב.)

לעיתים רבות אנו מחזיקים כפל מוצרים,במסלולי השקעה שאינם מתאימים לצרכים העכשוויים של התא המשפחתי ועל פי רוב גם משלמים דמי ניהול גבוהים מהרצוי

להלן מספר פעולות רצויות לביצוע :

 • למפות את כלל המוצרים אשר ברשות בני הזוג ולזהות מצורים אשר נותנים מענה זהה ואולי מיותר.
 • מומלץ לאחד מוצרי חסכון משיקולי יעילות ועלויות ניהול. בקופות גמל וקרנות השתלמות,ניתן בהחלט לשאוף לדמי ניהול של כ 0.7% לשנה. בקרנות פנסיה מוכוונות רופאים ניתן לדרוש דמי ניהול של כ 0.25% מהצבירה וללא דמי ניהול על ההפקדה.
 • בחינת טיב הספק הפיננסי אצלו מנוהל החיסכון: באתר משרד האוצר מתועדים מדדי הביצוע של כל הספקים השונים, אופן הצגת המידע מאפשר לקבל החלטות גם למי שנושא שוק ההון לא מוכר לו:
 • נבחר מסלול השקעה אשר תואם את רמת הסיכון שמשקפת אותנו ואת הגיל שלנו.
 • השוואת תשואות לאורך זמן
 • מדד שארפ-להשוואת ביצועים של מכשירים פיננסים עם מדיניות השקעה זהה. מדד שארפ גבוה= תשואה שהושגה באמצעות השקעה אחראית ולא מסוכנת. לפיכך נחפש את המוצר שהשיג את התשואה הגבוה ביותר עם מדד שארפ הגבוה ביותר, זו תהייה הקרן שהשקיעה את הכסף שלי באופן האחראי ביותר.
 • הפחתת עלויות בנק
 • אישור עסק קטן-ככל שמאוגדים כחברה, יש לבקש מרואה החשבון "אישור עסק קטן" (מחזור ההכנסות שנתי אינו

עולה על 5 מיליון שקל). את האישור יש להעביר אל הבנק על מנת לקבל הטבות בעמלות הבנק

 • לאור "רפורמת העמלות" יש לבצע בחירת מסלול עמלות בחשבון הבנק. בחירה כאמור תקבע את העמלות אשר הבנק רשאי  לחייב אותנו
 • תפעול הקליניקה
 • נהלי עבודה בקליניקה- מומלץ לאמץ את הנהלים כמפורט אשר הנם פשוטים ליישום
 • נהל מעקב אחר גביית כספים בקליניקה- על מנת לצמצם אפשריות מעילה בכספי גבייה
 • נוהל רישום חשבונית ע"י עובד – ככל שצוות המרפאה אחראי על הפקת חשבוניות בשם הרופא, יש לצמצם מצבים בהם פעולות אלו לא נעשות באופן עקבי לדרישות המס ולפיכך חושפות את הרופא להפרות החוק.  מומלץ להחתים את העובדים על "טופס התחייבות עובד לרישום תקבולים"
 • ניהול NON SHOW – נוהל זה בא לאפשר ניהול יעיל של זמן ססיות ולהקטין סיכוני ביטול תורים באמצעות  ווידוא,תזכורות,הנגשת ביטולי תור 24/7 ואף חיוב דמי רצינות ככל שהדבר מתאים לאופי השירות
 • טופס הכנה למפגש עם רופא – על מנת לייעל ולטייב זמן מטופל
 • שאלון שביעות רצון מטופל – לצרכים של התייעלות ושיווק. מתאים בעיקר לפעילות פרטית
 • ניהול טפסי תביעת ביטוח – לאור הוראות חוק ההסדרים החדש בנושא, מומלץ להיערך מבעוד מועד לתהליך עבודה יעיל בנושא טפסי התחייבות
 • נוהל גיבוי מערכות מידע במרפאה – לצורך ניהול סיכוני מאגרי מידע
 • העסקת עובדים -בשנים האחרונות קיימת אכיפה מוגברת של יישום דיני עבודה לרבות הטלת עיצומים כספיים
 • בתחילת שנת הכספים 2018 יש למלא כרטיס עובד ( טופס 101 ).
 • יש להקפיד לנהל פנקס/יומן שעות עבודה
 • יש לוודא עם רואה החשבון כי מנוהל מעקב ימי חופשה.
 • יש לוודא קיום הפרשות לפנסיה בהתאם להוראות חוק פנסיה חובה.
 • מומלץ לערוך חוזי העסקה לעובדי המרפאה (גם כאשר מדובר בבני משפחה).
 • בסיום יחסי עבודה יש לקיים שימוע ולבקש מרואה החשבון לערוך מכתב סיום העסקה.
 • העסקת בני משפחה – מקובל כי בקרב רופאים בת/בן הזוג מועסקים בעסק ומנהלים אותו . לאור העובדה כי מדובר ביחסים בין צדדים קשורים,יש לזכור כי נראות כלכלית גוברת על שיקולי מיסוי
 • עלפי החוק, כל אחד מבני הזוג זכאי לשלם מס על הכנסתו בחישוב נפרד
 • חישוב מס נפרד מאפשר לכל אחד מבני הזוג ליהנות  משיעורי מס נמוכים
 • חישוב מס נפרד מתאפשר לבני-זוג עם מקור הכנסה משותף, ובלבד שיתקיימו כל שלושת התנאים הבאים:
 • יגיעתו האישית של כל אחד מבני-הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף
 • כל אחד מבני-הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה

כל שנותר לנו הוא לאחל לכולנו שנה של עשייה פורייה

ועל כך נאמר "הידע מאפשר לך להגדיר, הדמיון מאפשר לך ליצור"