אנו עובדים עם המון רופאים המאוגדים כחברה ולצערי רובכם המכריע נמצא כמעט תמיד ביתרת חובה משמעותית בחברה.

בפוסט הקודם הנושא אולי הלך לאיבוד בין המילים אבל הפעם הפוסט ייוחד ורק לכך.

רק, כי הנושא רגיש ורק כי הפעם זו כבר פצצה מתקתקת ורק כי רובכם חוטא בכך ורק כי אני משוכנע שאתם מבינים על מה אני מדבר ו...בבקשה אל תביטו לצדדים, כי אני בהחלט מכוון אליכם.

יתרת חובה בחברה עשויה לנבוע מהעובדה שאתם לא מפקידים בחשבון הבנק של החברה את המזומן שאתם גובים במרפאה. היא עשויה לנבוע מהעובדה שאתם משלמים הוצאות פרטיות בכרטיס אשראי של החברה או פשוט כי משכתם כסף מהחברה ובהחלט אפשר להבין אתכם, כי כל הכסף מהפעילות שלכם נמצא בעצם בחברה והחברה היא בעצם אתם. האומנם?

חברים כאן הטעות. החברה היא לא אתם וכאשר אתם עושים שימוש במשאבי החברה דומה הדבר כאילו לקחתם הלוואה מגורם זר והוא הרי יחייב אתכם בריבית עבור הזמן שהכסף לא אצלו.

החל מ-1.1.2017, משיכת כסף מהחברה בסכום מצטבר העולה על 100,000 שקל תחשב כהכנסה של בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה.

ככל שבעל המניות יחזיר את הכספים עד לאותו מועד ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים ממועד השבת הכספים, אלא לתקופה של עד 60 ימים, הוא יהיה פטור מחיוב במס. החזיר ומשך את הכספים לאחר יותר מ- 60 ימים, יחויבו הכספים כהכנסה של בעל המניות לפי מועד החיוב המקורי.

הוראות אלו לא יחולו לגבי יתרת פתיחה של משיכות בעלים ליום 31.12.2016 העולה על מאה אלף שקל, אם היא תוחזר עד ליום 31.12.2017.

שיעור המס אשר יחול על משיכות אלו:
יראו את משיכות הבעלים כהכנסה מדיבידנד עד לגובה הרווחים הצבורים בחברה שניתן לחלקם.
יתרת משיכות הבעלים תיחשב כהכנסת עבודה ככל שיש יחסי עובד מעביד בין בעל המניות המהותי לחברה, או כהכנסה מעסק לגבי בעל מניות מהותי שאינו מועסק בחברה. בשני המקרים ישולם מס שולי (עד 51% מס בשנת 2017)
הגדרת "משיכת כספים" כוללת כל חוב של בעל המניות לחברה באופן ישיר או עקיף, מזומנים, ניירות ערך וערובה שהועמדה כבטוחה לטובת בעל המניות. (הוראות החוק קבעו גם כללים דומים לגבי שימוש שעושה בעל המניות ברכוש החברה כגון דירה,ורכוש פנאי)

חברים, הוראות החוק חלות על "בעל מניות מהותי" המחזיק ב-10% לפחות באמצעי השליטה בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו, או יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה קבוע. מכאן עולה כי קיימת חשיפה גם לגבי קבוצות רופאים המאוגדים יחד.

תשומת לבכם כי על הכנסות שנוצרו אצל בעל השליטה עקב משיכת הכספים יש לדווח בדוח השנתי. אי דיווח על ההכנסות הנו בעל משמעות פלילית של העלמת הכנסות.
כמו כן,לחברה עצמה ולנושאי המשרה בה, יש אחריות לנכות את המס במקור המתחייב לפי ההוראות החדשות.
חברים, זה כאן ועכשיו ושחור על גבי לבן, אז אנא בקשו מרואה החשבון שלכם לשמור עליכם.

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית
רפואה עסקית כוללת שירותי ראיית חשבון, ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת