חברים, בואו נודה על האמת - כותרת לא שגרתית !

כקורא שורות אלו, אני מניח כי הנך שייך לרובד רופאים המאוגדים כחברה לצרכי מס.

שמח לעדכן כי בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת הוראת שעה מעניינת, אשר טרם פורסמה ברשומות.

על פי הוראת השעה, החל מיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017, תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי עניין בשיעור מס סופי של 25% בלבד.

עיקרי הוראת השעה קובעים כי:

שיעור המס על הכנסה מדיבידנד,בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, שמקורה ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016, יהיה 25%.

בנוסף,על הכנסה זו בידי היחיד, לא יחול מס המוטל על בעלי הכנסות גבוהות (מס יסף אשר בשנת 2017 אמור לעלות מ 2% ל- 3%)  ובלבד שמתקיימים שני התנאים להלן:

  1. ההכנסה מדיבידנד לבעל השליטה,שולמה על ידי החברה מחלוקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017.
  2. בכל אחת משנות המס 2017-2019 לא יפחת הסכום הכולל של:הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו לבעל השליטה על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס מוטב, מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו- 2016.

כאן המקום להזכיר כי שיעור המס הנוכחי על דיבידנד בידי בעל שליטה הנו 30%.

לפיכך וככל שקיימת  כוונה לחלק דיבידנד וככל שבדיקה עם רואה החשבון שלך מאשרת כי הנך עומד בתנאים כאמור, מומלץ מאוד לשקול את דחיית ביצוע החלוקה לתקופה המוטבת

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית- שירותי ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים