והחגיגה נגמרת.. האומנם סוף עידן רופא להתאגד כחברה משיקולי מס?

אז זהו,ועדת הכספים של הכנסת אישרה בתאריך 12.12.16 ברוב גדול את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות, לרבות חברות הארנק.

אבל... איך זה בעצם קשור אלינו הרופאים?

רקע

חברת ארנק היא חברה המעסיקה בדרך כלל עובד אחד שהוא גם בעל המניות היחיד שלה.

במקום לקבל תלוש שכר נאה מגורם המבקש להעסיק אותו,יעדיף בעל המניות להעניק לאותו לקוח שירותי ניהול באמצעות חברה בבעלותו וכנגד חשבונית מס. אופן התקשרות זה יביא להפחתה משמעותית בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

על פי רוב לחברת ארנק אין פעילות כלכלית עצמאית והחברה מעניקה לאותו לקוח את אותו שירות אשר בעליה היה מספק  כשכיר/עצמאי. מכאן הדרך קצרה לטעון כי התכלית העיקרית של הקמת החברה הנה הפחתת תשלומי מס.

והיכן הדובדבן בסיפור הזה, אתם בטח שואלים? הדובדבן הוא תשלום מס מופחת בשיעור 25% בלבד,במקום 50% שהיו מוטלים עליו כעצמאי או כשכיר,על רווחים שבעל המניות לא משך והשאיר בחברה.

התיקון לחוק

תנאי – 70% מהכנסות החברה מגיעות מאותו מקור באופן ישיר ו/או עקיף במשך תקופה העולה על 30 חודשים

 • כללי מיסוי-
 1. בגין הכנסות של חברת ארנק ימוסה בעל השליטה כאילו היו הכנסותיו באופן אישי.

יראו את כלל הכנסות החברה כהכנסה אישית של בעל השליטה ולפיכך ימוסו במס הכנסה ולא במס דיבידנד.

 1. הלוואות שקיבל בעל השליטה מהחברה ולא פרע אותן עד תום שנת המס העוקבת, יראו בהן דיבידנד.
 2. תוענק סמכות לנציג רשות המסים להורות על חלוקה של עד 50% מרווחים שנצברו בחברה, ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה.

על-מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ-5 מיליון שקל, ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ-3 מיליון שקל.

 1. נכסים בבעלות החברה כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס שהועמדו לשימוש בעלי המניות,תיזקף בגינם הכנסה לבעל השליטה

נקבעו הוראות מעבר על פיהן כספים שיושבו עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששימשו את בעלי המניות עד ליום 31 בדצמבר 2018, לא יחול חיוב לפי הסעיף החדש. יינתן לבעל השליטה פטור ממס רכישה

והרופא..

עולה השאלה באם פעילות טיפוסית של רופא הנה רחבה יותר מההגדרה כאמור ולפיכך אינה נכנסת להגדרת חברת ארנק?

בעבודתנו מול קהל לקוחות רב של רופאים,אנו יודעים לומר ולנמק כי המדובר בשני קצוות עסקיים.

יחד עם זאת יש לזכור כי חוות הדעת הסופית נגזרת מנסיבותיו האישיות של כל רופא ורופא ומהתמהיל פעילותו הציבורית, הקהילתית והפרטית.

הערות שוליים

אנו מוצאים לנכון לפרט מספר נקודות חשובות אגב פעילות רופא תחת חברה, אשר לעיתים הטיפול בהן נזנח:

העברת הפעילות מעצמאי לחברה נחשבת לאירוע מס. חשוב להקפיד בצע דיווח לרשות המסים כאמור בסעיף 104 לפקודת מס הכנסה ולקיים את התנאים הנקובים בו על מנת שפעולה זו תקבל פטור ממסים

 • לעניין פוליסת אחריות מקצועית, יש לעדכן את גורם הביטוח הרלוונטי כי הנך פועל תחת חברה
 • לעניין פוליסת אובדן כושר עבודה ,יש לעדכן את גורם הביטוח כי הנך פועל תחת חברה ולדרוש למלא נספח דיבידנדים על מנת שהפוליסה תכסה גם את רווחי החברה
 • פעילות באמצעות חברה מאפשרת יתרונות מס רבים יותר מאשר פעילות כעצמאי על מנת להפחית את שיעור תשלום המס המצטבר
 • להקפיד להפקיד בחשבון הבנק של החברה גם את הגבייה במזומן ממטופלים
 • להקפיד לקבל מרואה החשבון אחת לחצי שנה ,פירוט של יתרת כרטיס בעל המניות בחברה. עלפי רוב כרטיס זה תופח ליתרות חובה משמעותיות המחייבות לשלם מס דיבידנד
 • ביצוע השקעות בכספי החברה הנו מהלך נכון אך יחד עם זאת כאשר מדובר בהשקעה בדירת מגורים או בהשקעה לטווח ארוך עם סיכוי לרווח הון משמעותי מומלץ לבחון לעומק באם נכון לבצע זאת באמצעות החברה
 • חשוב לתת את הדעת לנושא הצבירה הפנסיונית של בעל השליטה בחברה

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית-ראיית חשבון,ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופא

מאמר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתכנו יעוץ או חוות-דעת.