חדשות

המלצת ועדת גמזו: חובת הוראה בכל בתי החולים, ציבוריים ופרטיים

הוועדה להסדרת השדות הקליניים הגישה המלצותיה למשרד הבריאות ולמל"ג | בין ההמלצות: קיצור תקופת הסטאז' לחצי שנה, תמריצים לבתי חולים עפ"י נפח ההוראה והקמת צוות לאומי לניהול שדות קליניים

הכשרה רפואית. אילוסטרציה

"תכנון כוח האדם בישראל מפוצל בין גורמים שונים וזו הסיבה המכרעת לחוסר היכולת להכשיר מספר מספיק של סטודנטים לרפואה. ההתנהלות היום מותאמת לאינטרסים של כל גוף במערך: בתי חולים מחד ופקולטות מאידך, וזאת במקום שתהיה כפופה לסדרי עדיפויות לאומיים". כך נפתח פרק ההמלצות בדו"ח ועדת גמזו, הוועדה לקביעת מנגנונים להגדלה והסדרה לאומית של שדות קליניים, בראשות פרופ' רוני גמזו.

"ועדת גמזו" - ועדת משנה תחת הוועדה לטיפול במצוקת כוח האדם הרפואי שהקים משרד הבריאות - הוקמה בחודש יוני האחרון בעקבות דו"ח ארגון ה-OECD שעסק במחסור ברופאים בישראל. הוועדה הגישה אתמול (ג') את מסקנותיה למשרד הבריאות ולמל"ג.

המלצותיה של הוועדה מחולקות לשלושה פרקים עם כלים לאיגום סמכויות – אחריות משרד הבריאות, בשיתוף המל"ג ושל פורום אחוד של כלל השחקנים.

שלושת צירי הפעולה שעליהן ממליצה הוועדה הם גיבוש עקרונות ההוראה הקלינית המתקיימת בבתי החולים, והגדרת אמות מידה להוראה בשדות קליניים; הסדרת ההסדרים הכלכליים המתקיימים בין כל השחקנים הלוקחים חלק בהוראה המתקיימת בתוך בית החולים – הות"ת, הפקולטות לרפואה, בתי החולים, המחלקות והמדריכים הקליניים, והקצאת השדות הקליניים הקיימים ברמה הלאומית, בין האוניברסיטאות השונות, לצד הגדרת יחסי עבודה נכונים בין בתי החולים והאוניברסיטאות.

מינוי ראש רשות הוראה בכל הנהלת בית חולים

כדי להפוך את ההוראה לפעילות ליבה, נקראים מנהלי בית החולים למנות ראש רשות הוראה כחלק ממבנה הנהלת בית החולים. ראש רשות הוראה יהיה אחראי על כל ההיבטים הקשורים להוראת סטודנטים לרפואה, לרבות הגדלת היקף ההוראה ואיכותה, הגדרת מדדי ביצוע מרכזיים (KPI's) ועוד.

חובת הוראה בבתיה"ח הציבוריים והפרטיים כאחד

במחלקות בהן ישנן 40 מיטות ומעלה ברישיון, תתקיים הוראה בשתי קבוצות במקביל וכן תתבצע גם בתת מחלקות. מחלקות שגדלו בנפח הפעילות שלהן, גם אם לא במספר המיטות, יידרשו להגדיל את נפח ההוראה שלהן בהתאמה, בין השאר באמצעות הכשרת שתי קבוצות במקביל. מחלקות נשים וילדים ייצרו קבוצות נוספות בתת-מחלקות, כגון מיון ילדים, מרפאות חוץ ומעקב הריון.

הוועדה ממליצה עוד כי תכנון משק המיטות בישראל ייעשה גם בהתאם לצורכי ההוראה ובעיקר במקצועות הראשיים בהכשרה: פנימית, ילדים, נשים וכירורגיה. הוועדה מדגישה כי רישיון מיטה ורישיון מחלקה יכללו בתוכם חובת הוראה בבתי החולים הציבוריים והפרטיים כאחד. מחלקה שתיכשל לייצר נפח הוראה מספק תסכן את רשיונה.

על פי המלצות הוועדה, גם הוראה בקהילה תשמש להגדלה של מספר הסטודנטים וגודל הקבוצה יעמוד על עשרה סטודנטים לכל הפחות.

קיצור תקופת הסטאז' לחצי שנה

הוועדה ממליצה בנוסף לקצר את תקופת הסטאז' לחצי שנה, לפחות עבור בוגרים מצטיינים, על מנת לפנות משאבים שיוסטו לתמרוץ ההוראה הקלינית.

המלצות נוספות הן להקטין את מספר שבועות הלימוד הקליני במקצועות הליבה ולהגדיל משמעותית את השימוש בסימולטורים מתקדמים להוראה טרום-קלינית ובדיקת מיומנויות, וכך להקטין את משך הסבבים הקליניים.

בנוסף ממליצה הוועדה להשוות את מספר השבועות הקליניים של המסלול השש שנתי לאלה של הארבע שנתי, כך שהרכיב הקליני בשתי התכניות יהיה זהה.

מנגנון תשלום מחייב על שבוע הוראה קליני

בהתייחסות למרכיב הכלכלי בהכשרה נכתב בהמלצות כי "השונות הגדולה בגובה התגמול המועבר לבתי חולים שונים משקפת כוח שוק, ולא משקפת את איכות ההוראה, את התועלת או את העלויות האמיתיות של ההכשרה בבתי החולים השונים, והתוצאה הסופית היא פריסה של השדות באופן לא יעיל".

על מנת לייעל את החלק הזה בתגמול, הוועדה ממליצה בין השאר לקבוע תעריף מקסימום מחייב לכל האוניברסיטאות ובתי החולים לתשלום על שבוע הוראה קליני. כן קוראת להוסיף 10% לתעריף, שלא יועברו לבית החולים, אלא ישירות למחלקה, בדמות קרן קשרי הוראה, שממנה רשאי מנהל המחלקה למשוך כספים לפעילות עידוד לצוותו, הקשורה להוראה או מחקר.

במקביל למנגנון לתשלום הבסיסי עבור הוראה ולמנגנון התמרוץ, משרד הבריאות יפרסם מדי שנה מדד "5 כוכבים" בהכשרה קלינית. המדד יתבסס על נפח הוראה העומד בסף איכות מסוים, שייקבע. הדו"ח יפורסם באופן תקופתי ושקוף ויכלול נתונים ברמת בית חולים (או קופת חולים) ומחלקות. כמו כן, תיבחן בנייה של מנגנון תמרוץ לסגל הוראה קלינית שיעודד הגדלת מספר השדות הקליניים.

הקמת צוות לאומי לניהול שדות קליניים

בפרק העוסק בהמלצות לניהול הקצאת שדות קליניים ברמה הלאומית הוועדה ממליצה כי מספר הסטודנטים השנתי לרפואה ייקבע במשותף מדי שנה על ידי משרד הבריאות ומל"ג-ות"ת, בהתאם ליכולות של האוניברסיטאות ושל בתי החולים לקלוט סטודנטים ובהתחשב במשאבים הקיימים למימון הסטודנטים.

יוקם גוף קבוע שיהיה הצוות הלאומי לניהול שדות קליניים שיורכב מפורום דיקני הרפואה, שני נציגי בתי חולים שני נציגים ממשרד הבריאות, נציגי משרד האוצר ונציג מל"ג–ות"ת. הצוות יהיה אחראי להקצאת השדות הקליניים בישראל באופן שיבטיח הגעה ליעדי מספר הסטודנטים שיוגדרו על ידי משרד הבריאות והמל"ג.

הוועדה ממליצה כי משרד הבריאות יאכוף את אספקת השדות הקליניים על ידי בתי החולים על פי דרישת הצוות הלאומי המתכלל. כישלון לעמוד ביעד מצד בתי החולים יגרור סנקציות כלכליות. בנוסף, כל בית חולים יסונף לפקולטה ראשית אחת ובמידת הצורך לפקולטות משניות נוספות.

לתכלול המידע ברמה לאומית, הוועדה ממליצה לפתח כלי טכנולוגי ייחודי, בשיתוף של כלל הגורמים, שיאפשר מעקב מתמיד, מהימן ושוטף, אחר ניצולת של מקומות להוראה קלינית בישראל. בכלי זה ינוטר ביצוע ההוראה הקלינית של כלל הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, הן בארץ והן בחו"ל.  התוכנה תאפשר להפיק דו"חות ברמה של פקולטה, בית חולים, מל"ג ומשרד הבריאות.

עוד נכתב בהמלצות כי בנוסף למחסור בשדות קליניים, המחסור החמור בתשתיות פרה-קליניות בבתי הספר לרפואה בארץ הוא מחסום נוסף בהכשרת רופאים. הוועדה קראה למל"ג וות"ת להמשיך ולבחון את הנושא ולגבש את הפתרונות הראויים, על מנת לטפל גם בצוואר בקבוק זה.

נושאים קשורים:  שדות קליניים,  הכשרה רפואית,  חדשות,  ועדת גמזו,  פקולטות לרפואה,  בתי חולים
תגובות
אנונימי/ת
06.03.2024, 19:21

רק שיזכרו שמתישהו אנחנו צרכים גם לעבוד.

אנונימי/ת
06.03.2024, 19:59

וכל זה שלימוד סטודנטים אינו מקנה שום נקודות זכות למינוי אקדמי,
גם כיום השדות הקליניים הקטנים יותר קרי לא כירורגיה כללית פנימית או ילדים, מקופחים בזמן ובהתנהלות. בקיצור נגדיל מספר מטפלים אבל נוריד את איכותם

הוראה בשתי קבוצות במקביל במחלקות נשים וילדים זאת המלצה חסרת הגיון לחלוטין , לשלב מרפאות חוץ ומעקב היריון בסבב זה נעשה גם כעת . לא בכל מחלקת נשים ויולדות בארץ יש 13000 לידות בשנה ומחלקה ענקית שמאפשרת קבלה של שתי קבוצות. הרופאים גם כך עמוסים מאוד וחלק גדול מאוד מזמנם מוקצה להוראה . יש צורך צריך לתגמל אותם , ולא את בית החולים ולא את המחלקות. יש לעלות את אחוזי המשרה האקדמית שלהם . הרופאים לא צריכים לשאת על גבם את הכישלון הקולוסאלי של ממשלות ישראל לדורותיהם של חוסר תכנון ארוך טווח ומחסור חמור בבתי חולים

קיצור תקופת הסטאז' לחצי שנה יגרום לעוד ירידה ברמת הרפואה, כבר מדברים לקצר את שנות הלימודים ל5 שנים ושנה אחרונה תהיה כמו סטאז' או משהו דומה, כך גם עכשיו בשנה זאת לא לומדים בצורה מעמיקה חוץ מלהתכונן לבחינות הגמר, עוד מעט רפואה תהיה 4 שנים, גם מקצרים תקופת התמחות למשל פנימית על חשבון מתווה קיצור התורניות, בנוסף הוראה בשתי קבוצות במקביל במחלקות פנימית זאת המלצה חסרת הגיון כל עוד שאין תקינים ועדיין ועדת טור-כספא לא יושמה, לקצר את הסטאז' גם לבוגרי חו"ל אינו רעיון מבריק, ההרגשה שאני הולכים לקראת רפואה מסוג אחר שאינה מתעסקת בבני אדם, רפואה שטחית דיגיטלית ורפואת און-ליין בלבד.