COVID-19 בישראל

משרד הבריאות משיק סקר לזיהוי גורמי שחיקה בצוותים רפואיים בעקבות מגיפת הקורונה

כלל עובדי מערכת הבריאות יתבקשו לקחת חלק בחודשים הקרובים במענה על שאלון שיאשפר מדידת השחיקה בקרב העובדים

משרד הבריאות החל אתמול (א') להפיץ לכלל עובדי מערכת הבריאות שאלון סקר לאומי למדידת חוסן ושחיקה. הסקר יכלול בין היתר התייחסות שתאפשר למשרד הבריאות ולארגוני הבריאות ללמוד את השלכות משבר הקורונה על צוותי הבריאות באשפוז בקהילה ובמוקדי החרום שהוקמו לנושא.

בשלב זה נתבקשו בתי החולים ומד"א לשתף פעולה ובהדרגה ייקראו ליטול בו חלק כלל עובדי מערכת הבריאות. כולם יתבקשו להשיב את שאלון הסקר שמאפשר מדידה של רמת השחיקה של העובדים. המבצע כולו יימשך בחודשיים הקרובים.

משרד הבריאות רואה בשאלון מסוג זה חשיבות רבה, ובפנייה למנהלי בתי החולים שעליה חתום מנכ"ל המשרד פרופ' חזי לוי נאמר:  "הסקר הוא מרכיב מרכזי בתוכנית הלאומית של משרד הבריאות לחיזוק עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה. הוא נועד להתקיים מידי שנתיים במטרה לזהות ולטפל בגורמי שחיקה מערכתיים וארגוניים - ולרתום את ארגוני הבריאות כולם לעבודה משותפת בנושא".

הסקר הוא אנונימי. בסיום המבצע משרד הבריאות והארגונים יקבלו מידע סטטיסטי בלבד שישקף את תמונת המצב המקומית והמערכתית. הסקר יבוצע בליווי אקדמי של פרופ' שרון טוקר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.

בשנת 2018 מדד משרד הבריאות לראשונה את מדד השחיקה וגורמי השחיקה בקרב 150 אלף עובדי מערכת הבריאות הציבורית.  היענות העובדים למילוי הסקר הניבה תמונת מצב. תשתית הנתונים שהופקה ממנו" שימשה מקור מידע ותיקוף לצרכים ופערים שנדונו בצוותי עבודה רוחביים וועדות ומקצועיות שפעלו מטעם משרד הבריאות, וכן בסיס לעשרות יוזמות ותוכניות להגברת חוסן ולצמצום השחיקה בארגוני הבריאות", ציין פרופ' לוי בפנייתו. הסקר הנוכחי נועד לכן לקבל תמונה מהימנה ביחס לנתוני השחיקה בקרב עובדיו ולזהות מאפיינים ארגוניים הדורשים מענה לטובת טיפול בגורמי השחיקה.

"כפי שהוכח בשנה האחרונה, הדגיש פרופ' לוי, תפקודם של עובדי מערכת הבריאות הם המפתח למערכת איתנה בחירום ובשגרה. על כן חיזוק עובדי המערכת וקידום המשאבים ליצירת התשתיות ומעטפת התמיכה לתפקודם המיטבי, הוגדרו בין היעדים המרכזיים של מערכת הבריאות".

נושאים קשורים:  חדשות,  שחיקה,  פרופ' חזי לוי,  משרד הבריאות,  סקר רופאים
תגובות