BBB

חדירות ה-BBB בזאבת קשורה לאובדן חומר אפור וירידה קוגניטיבית

מחקר זה מצא קשר בין מטופלים עם זאבת לבין שלמות מחסום הדם מוח, ירידה בחומר האפור במוח וירידה קוגניטיבית

הדמיה של המוח (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לחקור את הקשר בין שלמות מחסום הדם-מוח (blood brain barrier, BBB), נפח המוח וירידה קוגניטיבית במבוגרים עם זאבת (systemic lupus erythematosus, SLE).

בסך הכל נבדקו במחקר, 65 מטופלים אמבולטוריים עם זאבת ו-9 אנשים בריאים כביקורת. הנבדקים עברו סריקת MRI דינמית עם חומר ניגוד, לצורך הערכה כמותית של חדירות BBB. נתונים אודות נפח המוח חושבו באמצעות פונקציית VolBrain. תפקוד קוגניטיבי גלובלי הוערך באמצעות משימות בחמישה תחומים קוגניטיביים, והיא הושוותה בין מטופלים עם חדירות BBB רגילה לעומת חדירות משמעותית.

מטופלים עם זאבת היו בעלי רמות גבוהות יותר של חדירות BBB בהשוואה לביקרות (רמת מובהקות 0.04). חדירות BBB נרחבת (שפגעה בלמעלה מ-9% מנפח המוח) זוהתה רק במטופלים עם זאבת (16/65; 24.6%), כמו כן היו להם גם נפחי חומר אפור מוחי ימניים ושמאליים קטנים יותר בהשוואה לביקורת (רמת מובהקות 0.04). חדירות BBB נרחבת נקשרה לציונים קוגניטיביים גלובליים נמוכים יותר (רמת מובהקות 0.02) ולנוכחות של פגיעה קוגניטיבית במשימה אחת או יותר (רמת מובהקות 0.01).

הממצאים במחקר זה, מספקים ראיות לקשר בין חדירות משמעותית של ה-BBB לבין שינויים במבנה המוח ובתפקוד הקוגניטיבי במטופלים עם זאבת. מחקרים עתידיים צריכים לחקור את המנגנונים העומדים בבסיס ליקוי קוגניטיבי בתיווך BBB, לאמת את התועלת האבחונית של הדמיית BBB ולקבוע את הפוטנציאל של מיקוד ה-BBB כאסטרטגיה טיפולית במטופלים עם זאבת.

מקור: 

Kamintsky L. Et al. (2020) Annals of the Rheumatic Diseases: 79(12) 1580-1587

נושאים קשורים:  BBB,  מחסום דם-מוח,  זאבת,  ירידה קוגניטיבית,  מחקרים
תגובות