COVID-19 בישראל

קופות החולים החלו להיערך לניהול מבצע חיסוני הקורונה

מסתמן שמשרד הבריאות יהיה אחראי על קליטת תרכיבי החיסון שיגיעו לישראל ושימורם במערכות מקפיאים ייעודיים. בהמשך, האחריות על חיסון האוכלוסיה תועבר לקופות החולים

חיסון לקורונה. אילוסטרציה

קופות החולים החלו להיערך לניהול מבצע חיסוני הקורונה והן יהיו אחראיות לחסן את ציבור המבוטחים שלהן. מתוך המגעים שקיימו בכירי ארבע הקופות עם משרד הבריאות מסתמן שמשרד הבריאות יהיה אחראי על קליטת תרכיבי החיסון שיגיעו לישראל ושימורם במערכות מקפיאים ייעודיים.

בהמשך, האחריות על החיסונים תועבר לקופות החולים. כמה קופות יקראו למבוטחים להגיע לסניפים מרכזיים אבל הן גם בוחנות הפעלת ניידות שיגיעו ליישובים, שכונות ואף מתחמי חיסון שיקבעו. אחרות יציעו את החיסונים במרפאות מרכזיות בערים השונות.

לפי דיווח של מיטל יסעור בית-אור הבוקר (ד') ב"ישראל היום"  העריך גיל וינשטיין, המשנה למנכ"ל "לאומית", כי בדיונים שהתנהלו עד כה התבקשו הקופות להיערכות ראשונית, אבל הובהר שנושא גם נתון לשינויים. "ממה שידוע כרגע, המבצע יתחלק לשניים: הבאת החיסונים עד לקופות תהיה באחריות משרד הבריאות ולאחר מכן האחריות תועבר לקופות. הן ישמרו את תרכיבי החיסון למשך כמה ימים שרק אפשר במערכות הקירור שלהן ויזמנו מבוטחים, בהתאם". "לאומית" מעדיפה שמתן החיסונים יבוצע בכל אחד ממאות סניפיה אבל יש גם הערכה שיינתנו רק בכמה עשרות סניפים מרכזיים ובהמשך יופעלו ניידות, אם הדבר יתאפשר.

בשירותי בריאות כללית, הקופה הגדולה ביותר, הוקם צוות היערכות מיוחד ונציגיו משתתפים בדיונים בנושא זה עם משרד הבריאות. עדיין אין סיכום סופי באיזה אופן והיכן יינתנו החיסונים, במרכזים גדולים, במבצע מרוכז, או באמצעות קופות החולים.

דו"ח אמ"ן שהתייחס למבצע החיסונים מיפה ואפיין את הגורמים להצלחה או לכישלון המבצע. "הצלחת המבצע עשויה לאפשר חזרה לשגרת החיים אך תלויה בהיענות הציבורית. נכון להיערך לקראתו בחודשים הראשונים מרגע הגעת החיסונים לישראל".

הדו"ח מציג ארבעה תרחישים אפשריים: הראשון, האידיאלי ביותר - לפיו החיסון יהיה יעיל לכל הגילים ואז שיעור גבוה מהציבור יתחסן במהירות. בעקבות זאת אפשר יהיה להסיר את רוב המגבלות ולחזור לשגרה כחודש מההגעה לשיעור של 80% מתחסנים באוכלוסיה.

התרחיש השני: המבצע יהיה הדרגתי, בהנחה שיובהר שהחיסון יעיל, אך מספר המנות שיגיעו לארץ יהיה זמן מה מוגבל ולכן יינתן תחילה לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון. יהיה אז צורך לשמור עדיין על חלק מההגבלות עד שיחוסן שיעור גבוה מהאוכלוסיה. חיסון כלל האוכלוסייה צפוי להתפרס על פני כשנה.

תרחיש שלישי: אם יובהר שיעילות החיסון איננה מלאה, אזי ההיענות של הציבור תהיה חלקית. התרחיש הרביעי נחשב כבלתי סביר ולפיו יתברר שהחיסון לא יהיה יעיל או לא יאושר.

נושאים קשורים:  קופות חולים,  19-COVID,  חיסון לקורונה,  מבצע חיסונים,  קורונה,  חדשות
תגובות