COVID-19 בישראל

עלייה משמעותית בגירעון קופות חולים בתקופת הקורונה

הטיפול בחולי הקורונה בקהילה, ביצוע הבדיקות לזיהוי הנגיף ושינויים בפעילותן השפיעו על תוצאותיהן הכספיות של קופות החולים | "כללית" מובילה בגירעון ו"מכבי" עם עודף בקופה

סניף קופת חולים כללית במודיעין. צילום: יוסי אלוני/ פלאש 90

הדו"חות הכספיים של ארבע קופות החולים למחצית הראשונה של שנת 2020 מצביעים על כך שכל ארבע הקופות סיימו את הרבעון השני של השנה בגירעון מצטבר גדול יותר ב-50 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד: 984 מיליון שקל לעומת 933 מיליון. הדו"חות שנמסרו לפרסום הבוקר (א') על ידי משרד הבריאות אינם מציגים את "מבחני התמיכה" מצד הממשלה ביעדי האיזון לקופות החולים ולפיכך הדו"חות לחציון אינם כוללים הכנסות שנבעו מהתמיכות הללו.

"התפרצות נגיף ה-COVID-19 בפברואר 2020 בישראל הביאה להנחיות רבות שנועדו למנוע את התפשטותו וכן הנחיות לטיפול בחולים, המתעדכנות באופן שוטף בהתאם למצב הנדבקים בישראל", מדגיש משרד הבריאות. "הטיפול בחולי הקורונה בקהילה, ביצוע הבדיקות לזיהוי הנגיף והתפעול השוטף של קופות החולים, שינויים בפעילותן וירידות בשווקים הפיננסיים, השפיעו על תוצאות קופות החולים לתקופה זאת", צוין.

מקור: משרד הבריאות

הגירעון ללא התמיכות לחציון הראשון של שנת 2020 הסתכם לסך של כ-1,868 מיליוני שקלים (כלומר כ-1.87 מיליארד שקל) והוא מציג עלייה של כ-12.4% בהשוואה לגירעון ללא תמיכות בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם בסך של כ-1,662 מיליוני שקלים. הגידול בגירעון ללא תמיכות נובע בעיקרו מגידול הגירעון בקופת חולים כללית, כתוצאה מגידול הגירעון מבתי החולים של הקופה.

מקור: משרד הבריאות

"כללית" הציגה גירעון של כ-894 מיליון שקל בתקופת הדו"ח - עלייה משמעותית של כ-403 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקר מהעלייה בגירעון בסך כ-346 מיליון שקל במגזר בתי החולים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

לעומת זאת, "מכבי" עברה לעודף של כ-260 מיליון שקל בתקופת הדו"ח לעומת גירעון של כ-112 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסותיה בעקבות מאזן מבוטחים חיובי של  הקופה לצד ירידה בהוצאותיה על שירותים רפואיים. בספרי בית החולים אסותא-אשדוד שבבעלות הקופה נרשם גירעון של כ-37 מיליון שקל, לעומת גירעון של כ-40 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

"מאוחדת" הציגה גרעון של כ-191 מיליון שקל, בדומה לגירעון שלה בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון שהציגה גבוה באופן משמעותי ו"נדרשים צעדים משמעותיים על מנת להביא את הקופה לאיזון", מדגיש הדו"ח.

"לאומית" הציגה גרעון של כ-160 מיליון שקל בתקופת הדו"ח לעומת גירעון של כ-139 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. "הגידול נובע בעיקר מעלייה בהוצאות ההנהלה והוצאות כלליות של הקופה, במקביל לגירעון גדול בהון העצמי.

עוד מציגים הדו"חות כי מלבד "מכבי", כל קופות החולים מציגות גירעון בנכסים נטו (הון עצמי שלילי). ב"כללית", הגירעון בנכסים נטו עומד בתום התקופה על כ-1,226 מיליוני שקלים; ב"לאומית" הגירעון בנכסים נטו הוא בסך של כ-1,317 מיליוני שקלים וב"מאוחדת" כ-761 מיליוני שקלים.

פעילות מגזר השב"ן (ביטוחים משלימים) בכלל הקופות הסתיימה בעודף משמעותי של כ-391 מיליון שקל לעומת כ-207 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוא נובע בעיקר מירידה בשירותים הרפואיים כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, כאשר "כללית" הציגה עודף של כ-154 מיליון שקל, "מכבי" עם עודף של כ-151 מיליון שקל, "מאוחדת" הציגה עודף של כ-49 מיליון שקל וב"לאומית" נרשם עודף של כ-36 מיליון שקל. במהלך החציון השני של 2020 הופחתו דמי החבר בתכניות השב"ן בהיקף של כ-255 מיליון שקל בחישוב שנתי.

נושאים קשורים:  גירעונות קופות החולים,  קופות החולים,  קופת חולים הכללית,  קופת חולים לאומית,  קופת חולים מאוחדת,  מכבי שירותי בריאות,  חדשות,  19-COVID,  קורונה
תגובות