חדשות

רק רבע מהישראלים מסתפקים בביטוח הבריאות הממלכתי

עלייה עקבית בשיעור המבוטחים המבקשים להצטרף לתכניות השב"ן בישראל - יותר מ-75% מחברי קופות החולים בישראל לא סומכים על סל שירותי הבריאות הבסיסי ומשלמים עבור שירותים רפואיים

ארבע קופות החולים סיימו את 2018 בעודף מצרפי של כ-130 מיליון שקל מתכניות השב"ן שלהן

משרד הבריאות פרסם הבוקר (ג') את דו"ח תכנית השב"ן (הביטוחים המשלימים) המסכם את השנים 2017 ו-2018. מספר המבוטחים בתכניות השב"ן השונות של כל קופות החולים הגיע בשנת 2018 ליותר מ-6.6 מיליון נפש - גידול של כ-3% בהשוואה ל-2017. זאת, לעומת שיעור גידול של כ-1.8% במבוטחי הקופות במסגרת סל השירותים הבסיסי. הקופה היחידה שרשמה גירעון בהכנסותיה מתוכניות השב"ן שלה היתה "מאוחדת". כל השאר סיימו את 2018 עם עודף, כאשר "מכבי" רשמה את העודף הגדול ביותר.

מסוף 2003 ועד 2018 גדל מספר המבוטחים בקופות החולים בשיעור של כ-29%, בעוד שהגידול במבוטחים בתכניות השב"ן של הקופות היה כ-46%. "העלייה העקבית בשיעור המבוטחים המבקשים להצטרף לתכניות השב"ן עשויה להעיד על פער הולך וגדל בין ציפיות המבוטחים מסל שירותי הבריאות הבסיסי לבין הסל בפועל", ציינו מחברי הדו"ח. במילים אחרות: הם הצביעו על אכזבתם של המבוטחים מהסל הבסיסי.

כיום שיעור המבוטחים בשב"ן עומד על כ-75.7% מכלל מבוטחי הקופות. שיעור המבוטחים ברובד השני, כלומר הגבוה יותר של תכנית הביטוח המשלים - עומד על כ-43% מכלל מבוטחי קופות החולים.

בקרב הנשים שיעור המבוטחות ביישובי הפריפריה בשנת 2018 עמד על 62% לעומת שיעור מבוטחות של 80% בשאר אזורי הארץ. בקרב הגברים, שיעור המבוטחים בתכניות השב"ן בפריפריה ב-2018 עמד על 57% לעומת 76% במרכז הארץ. כלומר, פחות מבוטחים משני המגדרים באזורי הפריפריה, לעומת שאר אזורי הארץ - עוד נתון המצביע על הפער הגדל והולך בנגישות לשירותי הבריאות בין אזורי הפריפריה למרכז הארץ.

הדו"ח מציין ששיעור הילדים הנכללים בתכניות שב"ן והם ממשפחות המקבלות הבטחת הכנסה (זכאים לכן לפטור מתשלום עבור טיפולים במסגרת התפתחות הילד הכלולים בסל הבריאות הממלכתי) עמד על כ-37% בלבד בהשוואה לכ-74% מהמבוטחים בגילאי 18-0 – עלייה בכ-3% בלבד לעומת שנה קודמת.

זאת ועוד, כ-70% מקרב מקבלי קצבת נכות או קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, מבוטחים כיום בשב"ן.

ביישובים במגזר הלא יהודי שבהם מעל 2,000 נפש שיעור העמיתים המבוטחים בשב"ן עמד ב-2018 על כ-43% - עלייה של כ-1% לעומת שנה קודמת, אבל  שיעור זה נמוך משמעותית בהשוואה לשיעור המבוטחים בקרב כלל האוכלוסיה - כ-75.7%.

פרק הניתוחים בתכניות השב"ן הצטמצם בכ-40%

הדו"ח מציין כי בעקבות התכנית להסטת הפעילות הרפואית במימון פרטי לציבורי וקיצור תורים הופחתו דמי החבר של המבוטחים בתכניות השב"ן בהיקף שנתי של כ-590 מיליון שקל - כ-13% מסך ההכנסות מדמי החבר בהשוואה לשנת 2016. בנוסף, הצטמצם פרק הניתוחים בתכניות השב"ן בכ-40% לעומת היקפו ב-2015. פרק הניתוחים בשב"ן כולל גם ניתוחים שאינם כלולים בתכנית ההסטה.

החל מנובמבר 2017 תמרצה הממשלה את קופות החולים לבצע את הניתוחים במימון הציבורי, ללא השתתפות עצמית מצד המבוטחים. בעקבות כך, סך ההכנסות של הקופות מההשתתפויות העצמיות בניתוחים שנעשו במסגרת תכניות השב"ן קטן בכ-41.6 מיליון שקל, קיטון של כ-20% לעומת 2017. "מהנתונים ניתן לראות כי התכנית השיגה מטרותיה לשם הורדת כמות הניתוחים המבוצעים במימון הפרטי וכך תרמה להורדת יוקר המחיה וצמצום ההוצאה הפרטית של המבוטחים", נאמר בדו"ח.

"מכבי" רשמה את העודף הגדול ביותר

ארבע קופות החולים סיימו את 2018 בעודף מצרפי של כ-130 מיליון שקלים מתכניות השב"ן שלהן, כ-3% ממחזור ההכנסות מדמי החבר.

תכניות השב"ן של ה"כללית" סיימו את 2018 בעודף של כ-40 מיליון שקל, כ-1.9% ממחזור ההכנסות מדמי החבר; תכניות השב"ן של "מכבי" סיימו את 2018 בעודף של כ-86.5 מיליון שקל - כ-6.5% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. תכניות השב"ן של "לאומית" סיימו את 2018 בעודף של כ-18 מיליון שקל, כ-5.6% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. רק תכניות השב"ן של "מאוחדת" סיימו את 2018 בגירעון של כ-14 מיליון שקל המהווים כ-2.3% ממחזור ההכנסות מדמי החבר.

שיעור העלויות הרפואיות נטו - בנטרול ההכנסות מהשתתפויות עצמיות - מסך ההכנסות לעמית בתכניות השב"ן - הגיע ב-2018 לכ-82% בממוצע, לעומת כ-85% בשנת 2017.

בשירותי בריאות כללית מבוטחים בתכנית "כללית מושלם" 89% מכלל המבוטחים, בתכנית "כללית פלטינום" 77%. ב"מכבי" מבוטחים בתכנית "מגן כסף" 31% מכלל מבוטחי הקופה בעוד שבתכנית "מגן זהב"- 79% וב"מכבי שלי" - 91%. בקופת חולים מאוחדת בתוכנית "מאוחדת עדיף" - 81% וב"מאוחדת שיא" - 83%. ב"לאומית" מבוטחים בתכנית "לאומית כסף" - 60% וב"לאומית זהב" - 69%.

נושאים קשורים:  שב"ן,  תכניות השב"ן,  חוק ביטוח בריאות ממלכתי,  משרד הבריאות,  ביטוח רפואי,  חדשות,  קופות החולים
תגובות