מחקרים

תגובת היפוך ה-remodeling תחת טיפול עם סקוביטריל-ולסרטן

סקוביטריל-ולסרטן מובילה להיפוך של remodeling לבבי באי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד

למרות טיפול אופטימלי עם מעכבי ACE, חסמי הקולטן לאנגיוטנסין (ARB), חסמי בטא ואנטגוניסטים לקולטן למינרלוקורטיקואידים מטופלים רבים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF) מדגימים תפקוד לבבי ירוד וסיכון מוגבר לאשפוזים בגין אי ספיקת לב ותמותה קרדיווסקולרית.

Duplex
Unipharm Trading Ltd, Israel
RX
Not covered by the Health basket
Multiple ingredients
Duplex

COATED TABS.: 28 x 5 mg/80 mg, 5 mg/160mg; 10 mg/160 mg. 1 tab dly. Individ. dosetitrat. with components recommend. before changingto fixed dose comb.Max. dose is 10/320 mg. Tmt. of essential hypertens., for pts. whose blood pressure is not adeq. controlled on monotherapy. C/I: Hypersens.toamlodopine, valsartan, todihydropyridinederivat.; Severe hep. impair., cholestasis; Severe renal impair. and pts. underg. dialysis; Preg.; Concom. use of ARBs or ACEIs with aliskiren in pts. with diabet.

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי אורכי סמוי למעריך על מנת לבחון את תגובת היפוך ה-remodelingי(reverse) תחת טיפול עם סקוביטריל-ולסרטן במטופלים עם HFrEF ואינדיקציית class Iי(NYHA II-IV), מקטע פליטה של חדר שמאל הקטן מ-35% לפי בדיקת אקוקרדיוגרפיה וטיפול קודם עם מינון מיטבי של מעכב מערכת הרנין-אנגיוטנסין במשך לפחות ארבעה שבועות. לא הוגדרו מינונים מינימליים של מעכבי רנין-אנגיוטנסין.

קריטריוני אי-הכללה היו טיפול מקביל הגורם להיפוך remodeling כדוגמת CRTי(cardiac resynchronization therapy) במהלך תקופת המעקב או ששת החודשים שקדמו למחקר.

המטופלים החלו טיפול עם סקוביטריל/ולסרטן במינון 49/51 מ"ג במידה והיו על מינון מעכב ACE או ARB של לפחות 50% ממינון המטרה. משתתפים מבוגרים על מינוני מעכבי ACE או ARB של פחות מ-50% ממינון המטרה או רקע של אי ספיקת כבד או כליות החלו טיפול עם מינון של 24/26 מ"ג. העלאת מינון בוצעה כל שבועיים במידה ונסבלה על ידי המטופלים. תמונות אקוקרדיוגרפיה הוערכו offline על ידי שני חוקרים סמויים למידע הקליני ולתזמון של האקוקרדיוגרפיה.

במחקר השתתפו 125 מטופלים עם HFrEF. בזמן מעקב האקוקרדיוגרפיה, 35% מהמשתתפים טופלו עם מינון של 24/26 מ"ג, 37% טופלו עם מינון של 49/51 מ"ג ו-28% טופלו עם מינון של 97/103 מ"ג. 93 מטופלים (74%) עברו ממעכבי ACE לאחר תקופת פינוי של 24 שעות והמטופלים הנותרים עברו לסקוביטריל/ולסרטן ישירות ממעכב ARB.

בזמן המעקב ל-32.5% מהמשתתפים היה שיפור של דירוג ה-NYHA, ל-62.5% לא היה שינוי, ב-5% נצפתה הרעה של הדירוג. בהיבט היפוך remodeling לכל 125 המשתתפים היתה הערכת אקוקרדיוגרפיה זמינה בתחילת המחקר ובזמן פגישת המעקב. הזמן החציוני בו נמדד היפוך ה-remodeling היה 118 ימים.

לאחר התחלת הטיפול עם סקוביטריל/ולסרטן המטופלים הדגימו ירידה מובהקת סטטיסטית ב-LVESV ו-LVEDV אשר הובילה לעלייה ב-SV ו-LVEF. השיפור בתפקוד הסיסטלי וב-remodeling הנפחי היה קשור בירידה באי ספיקת מיטראלית כפי שנמדדה באופן חזותי באקו. בנוסף, מדדים של תפקוד דיאסטולי גם כן השתפרו. החוקרים מצאו עוד כי לאחר תקנון, מינונים גבוהים של התרופה ניבאו באופן עצמאי שיפור ניכר יותר ב-LVEFי(p=0.001) והפחתה גדולה יותר ב-LVESVי(p=0.001).

החוקרים מסכמים כי מעבר ממעכב מסלול רנין-אנגיוטנסין לסקוביטריל-ולסרטן מובילה להיפוך מועיל של remodeling המשפיע לחיוב על מדדי תפקוד סיסטולי ודיאסטולי במטופלים מתאימים עם HFrEF. השיפור בתפקוד הלבבי נמצא קשור עם שיפור בסטטוס התפקודי של המשתתפים.

מקור: 

Martents, P. et al. (2018) Cardiovascular Therapeutics. E12435

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סקוביטריל-ולסרטן,  אנגיוטנסין-נפריליסין,  מעכב רנין-אנגיוטנסין,  מדדי אי ספיקת לב