חדשות

הר"י: חוזר משרד הבריאות פוגע בתנאי העבודה ומפר הסכמים קיבוציים

יו"ר הר"י דורש ממנכ"ל משרד הבריאות לדחות את מועד כניסתו לתוקף של החוזר המגביל פגישות בין רופאים לתועמלנים ולזמן דיון דחוף לליבון הכללים להתקשרויות עם חברות הפארמה כדי למנוע סכסוך עבודה

פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י. "נחצה קו אדום שחייבים לתת עליו את הדעת". צילום: ביה"ח קפלן

יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ציון חגי שיגר אמש (ב') מכתב נוסף למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב בתגובה לחוזר המנכ"ל העומד להיכנס לתוקף ביום חמישי הקרוב, 1 בנובמבר. במכתב זה דורש פרופ' חגי לדחות את מועד כניסתו לתוקף של החוזר ולזמן דיון דחוף לליבון הסוגיות בחוזר. הר"י טוענת כי בחוזר יש סעיפים שמהווים פגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים והפרה של ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עימם. הר"י עשויה להכריז על סכסוך עבודה ופנייה לבית הדין לעבודה בגלל החוזר.

במכתבו מאמש כתב פרופ' חגי: "הופתענו לגלות כי בחוזר שבנדון נעשה ניסיון לקבוע באופן חד צדדי כללים והנחיות הפוגעים בתנאי עבודתם של הרופאים וזאת בניגוד להוראות ההסכמים הקיבוציים ולפסיקת בית הדין הארצי לעבודה. כך למשל נקבעו בו מגבלות לעבודתם ולהתקשרויותיהם של הרופאים עם חברות חיצוניות, כללים המשנים את סדרי עבודתם ומגבילים את האוטונומיה המקצועית שלהם, וכן כללים שיש בהם כדי התערבות בוטה בכללי האתיקה של הרופאים.

"המטרה עליה הצהיר משרד הבריאות בעניין זה היא התנהלות נכונה אל מול חברות מסחריות. עקרונות אלה מקובלים ומוסכמים גם על דעתה של הר"י ובשלם ייסדה הר"י אמנה אתית משותפת של הרופאים עם החברות המסחריות השונות (חברות התרופות והציוד הרפואי) עוד בשנת 2014 מתוך הבנה כי הדרך היחידה להבטיח קיומם של עקרונות אלה היא הסכמתם של כל הצדדים לכללים, ולא קביעה חד צדדית של כללים שאינם תואמים את צורכי מערכת הבריאות. באמנה זו גובשו בין הר"י לבין נציגי החברות המסחריות, כללים סדורים וברורים ועל פיה נוהגים הרופאים זה מכבר.

"כפי שכבר נאמר: לרופאים אין כל סמכות בקשר לרכישת ציוד רפואי או תרופות עבור המוסדות הרפואיים. סמכות זו נתונה להנהלות המוסדות. משכך, כל הגבלה או איסור על הרופא לעבוד, להתקשר או לקיים פגישות מקצועיות עם חברות מסחריות או נציגיהן, אין בהם אלא כדי להכפיש ולהטיל דופי בציבור שלם של רופאים, העושה עבודת קודש, לילות כימים, בטיפול ובהצלת חיי אדם. מגבלות, כאמור, מקומן במשטרים אפלים ולא במדינות נאורות וכאלה לא הוטלו באף מדינה בעולם המערבי.

"מעבר לאמור לעיל וכידוע, עבודתם של הרופאים בפרקטיקה פרטית ו/או עבודה פרטית הוסכמה והונהגה זה מכבר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי עבודתם של הרופאים.

"בהסכם הקיבוצי האחרון משנת 2011", ציין פרופ' חגי, "הוסכם על דיווח נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים (שעון נוכחות) והסכמת הרופאים בעניין הזה ניתנה, בין היתר, תחת ההתניה שלא ישונו הסדרי העבודה של הרופאים, לרבות העיסוק בפרקטיקה פרטית ובעבודה פרטית. בסעיפים 35 ו-67 להסכם הקיבוצי נקבע במפורש כי העיסוק בעבודה פרטית ו/או בפרקטיקה פרטית יעשה בזמן שאינו חלק משעות העבודה שבסידור העבודה הגמיש, וזאת על פי הנהלים אצל אותו המעסיק.

"יתר על כן, אך לפני כשנה, נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין בערעור הדן בשאלת זכותה של המדינה לקבוע כללים להסדרי העבודה הפרטית והפרקטיקה הפרטית כי 'ככל שהמדינה תקבל החלטה בעניין העבודות הנוספות (עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית) של הרופאים, ההחלטה תובא למשא ומתן קיבוצי' וזאת לפני יישום כלשהו של ההחלטה.

"ההנחיות שהובאו בחוזר המנכ"ל מיום 22 באוקטובר 2018 ובכללן בסעיף 13, מהוות שינוי חד צדדי פסול מהכללים הנוהגים מקדמת דנא ביחס לרופאים בכל הנוגע להסדרי העבודה הנוספת, פוגעות בתנאי עבודתם של הרופאים ויש בהן כדי הפרה של סעיפי השקט התעשייתי ומיצוי התביעות הקבועים בהסכם קיבוצי.

"כך ובדומה, הטלת איסורים ומגבלות על פגישותיהם המקצועיות של הרופאים עם נציגי החברות המסחריות השונות, כמפורט בסעיף 14 לחוזר הנ"ל, אף היא יש בה שינוי חד צדדי של סדרי העבודה. נבהיר לעניין זה: לא ניתן לאסור על רופאים לקיים פגישות עם תועמלנים או לחייבם לקבל אישור מראש על קיומן ותיאומן של פגישות אלה.

"הטלת איסורים ומגבלות על רופאים בקשר לקיומן של פגישות אישיות עם תועמלנים, התנייתן במספר משתתפים מינימלי וביצוע מעקבים אחר מועדי המפגשים עם התועמלנים, תוך חיובם של מנהלי המוסדות לדווח על שמות הרופאים ומועדי פגישותיהם עם התועמלנים - מעבר לעובדה שיש בהם כדי לפגוע באוטונומיה המקצועית של הרופאים ולהגביל את התפתחותם המקצועית - יש בה גם הבעת חוסר אמון משווע בהתנהלותם המקצועית של הרופאים וביושרם האישי.

"איסורים והגבלות אלה פוגעים בסדרי עבודתם של הרופאים בזכויותיהם ויש לבטלם לאלתר.

"כל החלטה או דיון בקשר לעבודתם, התקשרויותיהם והתנהלותם של הרופאים אל מול נציגי החברות המסחריות, מקומם על שולחן המשא ומתן הקיבוצי, זאת בטרם יישומם והוצאתם אל הפועל, וכל שינוי מובן שיש לעגנו בהסכם קיבוצי ובשום אופן לא לנסות ולהטילו באופן חד צדדי, כפי שנעשה בחוזר זה על ידי משרד הבריאות.

"אשר על כן, נבקשכם למחוק את כל הסעיפים בחוזר המנכ"ל שבנדון, אשר יש בהם כדי להגביל באופן כלשהו את התקשרותם ועבודתם של הרופאים עם חברות חיצוניות, כמו גם את אלה הקובעים סדרי עבודה חדשים לרופאים ופוגעים באוטונומיה המקצועית שלהם, בכללם סעיפים 13 ו-14 לחוזר.

"בטרם הוצאתו של חוזר זה המבקש להסדיר נושאים כה מהותיים וחשובים, נכון וצריך היה לקיים דיון מעמיק עם כל הגורמים הרלוונטיים למציאת מתווה הולם ומוסכם התואם את צורכי מערכת הבריאות.

"לפיכך נבקשכם לדחות את מועד כניסתו לתוקף של חוזר זה ולזמן דיון דחוף לליבון הסוגיות נשוא החוזר".

אם משרד הבריאות לא ישיב למכתב זה, לא מן הנמנע שההסתדרות הרפואית עשויה לפנות לבית הדין לעבודה בעתירה נגד מנכ"ל משרד הבריאות ומשרדו וייתכן שגם תכריז על סכסוך עבודה.

נושאים קשורים:  חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  הפרת הסכם קיבוצי,  חדשות,  הר"י,  מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב,  פרופ' ציון חגי
תגובות
30.10.2018, 09:03

החוזר משפיל ביותר, מלא בהזדמנויות להתנכלויות מכוונות לרופאים ע"י בעלי תפקידים בארגון בהם הם עובדים, פוגע בחופש העיסוק של הרופאים וגם ביכולת ההשתכרות מהרצאות הניתנות ביושר.
זאת ועוד- הלב נחמץ מהמחשבה אודות אובדן מקום עבודתם של אלפי עובדי הפארמה.
אם כל זה לא מצדיק סכסוך עבודה- סכסוך העבודה בהא יהיה קיומי.
בכוונה איני מסתיר את שמי.

31.10.2018, 01:46

חוזר מנכ״ל משרד הבריאות האוסר על רופאים להפגש עם תועמלנים הוא נביחת (נפיחת) כלב חסר שיניים. זוהי הנחייה הזויה שלא ניתן לאכוף אותה ולכן אין מה להתרגש ממנה.
ואם נבצר ממני להפגש עם תועמלן בין כתלי בית החולים, כלום איני יכול לפגוש אותו במקום אחר אם הדבר כה חשוב?
זוהי דוגמה יוצאת מן הכלל לפתגם ״הכלבים נובחים והשיירה עוברת״.
ולהר״י אני מציע - ״תעזבו את הקשקשת הזאת. יש דברים הרבה יותר רציניים שאתם מגלים בהם אזלת-יד. תתרכזו בעיקר כמו במאבק על מעמדו המוכפש והרמוס של הרופא ומקצוע הרפואה, על מניעת אלימות נגד רופאים וצוותי רפואה, על פגיעה בחופש העיסוק של הרופאים, על פגיעה בחופש הבחירה של המטופלים, על הטלת גזירות חמור-רבי ליצמן ומנכ״ל משרדו ועוד.
הותרתם את הרופאים כעדר ללא רועה . תפסיקו את קרנבל המשכורות שלכם, את מסיבות הכיבודים וחגיגות הנסיעות לחו״ל ותתחילו להצדיק את סיבת קיומכם - למען הרופאים ומקצוע הרפואה, גם אם צריך לעמוד מול ציר הרשע של משרד הבריאות ומשרד האוצר״.

אני עצוב לראות שמאז פרסום הידיעה אחי הרופאים אדישים ולא מביעים כל עמדה בנושא. אפילו לא הזהות (או התנגדות לכך). חבל שזו המציאות. או שמא אחי הרופאים כלל לא מבינים מה משמעות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות האחרון. אנא - הביעו עמדה!!!

01.11.2018, 14:25

מיכאל ידידי. מה הזעקה הגדולה: "מוסד רפואי המעוניין לאפשר פעילות תועמלנים בשטחו נדרש לאשר פרטנית כל תועמלן כ"נציג מורשה" במוסד הרפואי. לא יאושר נציג מורשה אלא אם עבר קורס הכשרה בנוגע לכללי האתיקה ויהיה בעל ידע מדעי מספיק ברמה שתאפשר לו לספק מידע מלא ומדויק אודות המוצרים אותם הוא מבקש לקדם. היקף הקורס ותכניו המינימליים ייקבעו על ידי הוועדה העליונה". (כרגע לא בתוקף עד נוב 2019 בהוראת שעה). מה האסון שיעשה סדר בעבודת התועמלנים?

הבעיה שלי היא דווקא סעיף 13.5: "גוף מסחרי לא יממן בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, תקני כ"א או שכר עובדים במוסד רפואי, שאינם קשורים ישירות למחקר הממומן על ידו שקיבל את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לעריכתו". כולנו יודעיך שהרבה משרות בבתי החולים תלויות ב"מימון בעקיפין" של קרנות המחקר. האם לא ברור לקומיסריון הבריאות שזה צינור החמצן המחזיק בחיים את בתי החולים הממשלתיים?

אבנר ידידי היקר. אני דווקא מודאג מסעיף 13.1 שהינו פגיעה בוטה בהסכמי שכר שנחתמו ב 2011. מדוע עבודה אחר שעות העבודה במוסד הרפואי, דוגמת הרצאות בשכר, מחוייבות בקבלת אישור מראש ע"י וועדה בת 5 חברים - כל הפרוצדורה מסבכת את הנושא, ה"אח הגדול" מדווח על כל הרצאה כאילו היה זה מס הכנסה. האם לכך פיללנו? לא בלבד שאנו משלמים 5% לקליניקה פרטית לאחר שעות העבודה, אנחנו מחוייבים לקבל אישור עבור כל הרצאה והרצאה בשכר. מדוע פוליטיקאים, אנשי ספרות ורוח, עו"ד, שופטים, מורים ועוד רשאים לתת הרצאות בשכר בשעות הפנאי ודווקא רופאים לא? כפי שנאמר כל פגיעה בשכר שלנו מחוייב תחילה הדברות עם הר"י. יש כאן פגיעה בוטה בהסכמי שכר ולכן טוב עושה הר"י שדורשת החזרת המצב. יתר על כן דווקא אני, כבעל מקצוע חופשי רשאי להפגש עם כל מי שאחפוץ וכל איסור מגוף פוליטי ולא מקצועי מנוגד לכאורה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש המקצוע. מדוע יגידו לי עם מי כן ומי לא להפגש ובאילו תנאים? האם אני נמצא במעצר? האם זו מגבלה של השב"כ? מדוע אנחנו מוכנים לקבל איסור שכזה? האם מנכל משרד הבריאות מעל לחוק? טוב עשה יו"ר הר"י שקרא להסיר מגבלה זו. אני בן אדם חופשי וזכותי להפגש עם כל מי שארצה ואין זו זכותו של מן דהוא לקיים מעקב אחרי ודיווחים עם מי אני נפגש, באיזה נושא ומה נדון באותה ישיבה. האם גם מנכל משרד הבריאות מדווח לנו עם מי נפגש, באיזה נושא, מי נכח? מה זה החדירה לתחום הפרט? פשוט הזוי. אסור לתת לזה לקרות במדינה דמוקרטית. זה טוב למשטרים דיקטטורים אפלים. הרפואה הציבורית מקרטעת, חסרים תקני כח אדם, חסרים רופאים ובמקום להתעסק בעיקר מתעסקים בזוטות כדי לרצות את מר דרוקר וחבריו. אין ספק שמי שפשע ודרש את שדרש מול מצלמות התקשורת חייב לבוא על עונשו. אבל האם האחד יחטא ועל כל העדה יצא הקצף??? מדוע נענשים כל הרופאים? האם ניתן לעבור לסדר היום? לו זה היה קורה בארה"ב, אני מבטיח לך שבאותו יום היו משביתים את כל שירותי הרפואה. אסור לפגוע במשאב הכי יקר של מערכת הבריאות - הרופאים.

31.10.2018, 20:57

מנסים לפגוע בנו כהכנה ל 2020
יש להכריז על סכסוך עבודה וגם על שלילת מענקי הפריפריה
המתמחים הם אחינו ובשר מבשרינו ואל לנו לנטוש אותם אלא לחבק ולהכיל-הרינו כולנו היינו מתמחים!

אנונימי/ת
04.11.2018, 14:09

הר״י מתעסק בקשקוש כשיש כל כך הרבה נוסעים חשובים אחרים: מצב רופאי בתי החולים לעומת רופאי הקהילה - אי שיוון בשכר, שעות העבודה, אפשרות לקבל דרך המושלם, חוק צינון וכו׳.