HIV

גורמי הסיכון החיסוניים והווירולוגים להתפתחות לימפומה

החוקרים בדקו האם הסיכון להתפתחות לימפומה במטופלים עם HIV קשורה לכמות תאי ה-CD4 או לעומס הנגיפי, והאם ישנם הבדלים בין לימפומה מסוג הודג'קין ללימפומה שאינה הודג'קין

לימפומה על שם הודג'קין (מקור: ויקיפדיה)

ישנם שיעורים מוגברים של NHLי(Non-Hodgkin lymphoma) ושל HL י(Hodgkin lymphoma) בקרב אוכלוסיות עם חוסר תפקוד חיסוני, כולל מטופלים החיים עם HIV. עם זאת, ישנן מעט מאוד עדויות לגבי מידת ההשפעה השונה של גורמים חיסוניים ווירולוגים על הסיכון ל-NHL ו-HL.

החוקרים ביצעו אנליזה למידע שנלקח מעוקבת ה-Data Collection on Adverse events of Anti-HIV Drugs Study על מנת לזהות גורמי סיכון בלתי תלויים ל-NHL ו-HL באמצעות שימוש ביחס הסיכונים (HRs- hazard ratios), תוך התמקדות במדידות של השטח הנוכחי והמצטבר מתחת לעקומה (AUC – area under the curve) עבור מצב חיסוני ווירולוגי. החוקרים זיהו משתנים שונים בעלי קשר ל-NHL ול-HL באמצעות שימוש במודלים מסוג marginal Cox. כל המבחנים הסטטיסטיים שבוצעו היו דו כיווניים.

במחקר נכללו 41,420 משתתפים עם מעקב של 337,020 שנות-אדם. מתוך המשתתפים, 392 פיתחו NHL (שיעור היארעות= 1.17/1000 שנות אדם במעקב [PYFU - person-years of follow-up], רווח בר סמך 95%= 1.06-1.30) ו-149 פיתחו HL (שיעור היארעות= 0.44/1000 PYFU, רווח בר סמך 95%: 0.38-0.52).

תוצאות המחקר הראו שקיים קשר בין סיכון מוגבר ל-NHL ול-HL ובין ספירה נמוכה של תאי CD4 באותו זמן (HR מותאם של NHL לספירת CD4 נמוכה מ-100 בהשוואה לגבוהה מ-599 תאים/מ"מ3 = 8.08, רווח בר סמך 95%= 5.63-11.61; HL= 4.58, רווח בר סמך 95%= 2.22-9.45), בזמן שעומס נגיפי גבוה של HIV באותו זמן (HR מותאם ל-NHL עבור עומס נגיפי מעל 1,000 בהשוואה לפחות מ-50 עותקים/מ"ל = 1.97, רווח בר סמך 95%= 1.50-2.59) ו-AUC גבוהה יותר לעומס נגיפי (HR מותאם של NHL עבור רביע חמישון בהשוואה לנמוך= 2.91, רווח בר סמך 95%= 1.92-4.41) נמצאו קשורים רק ל-NHL.

החוקרים הדגימו שגם עומס נגיפי באותו הזמן וגם ה-AUC של עומס נגיפי היו גורמים בעלי קשר שונה עם NHL ו-HL, כאשר יחס הסיכונים עבור NHL המשיך לעלות יותר בהשוואה ל-HL ככל שהעומס הנגיפי עלה. ספירה נמוכה של תאי CD4 באותו הזמן, הייתה בעלת קשר חזק ודומה ל-NHL ול-HL.

מסקנות המחקר הראו שירידה בספירת תאי CD4 מעלה את הסיכון לשני סוגי הלימפומה בזמן שעומס נגיפי נוכחי ומצטבר של HIV מקושר ל-NHL בלבד. המסקנות הללו מציעות כי ההתפתחות של NHL עשויה להיות קשורה גם לירידה בכמות תאי CD4 וגם לליקוי נוסף בתפקוד החיסוני הנובע משכפול מתמשך של נגיף ה-HIV. כמו כן, לא נמצא קשר בין העומס הנגיפי של HIV לבין סיכון ל-HL.

מקור: 

Shepherd, L. et al. (2018) Journal of the National Cancer Institute 110, 6.

נושאים קשורים:  HIV,  לימפומה מסוג הודג'קין,  לימפומה שאינה הודג'קין,  עומס נגיפי,  CD4+,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות