HCV

חיסול נגיף ה-HCV - מטרה ניתנת להשגה עד שנת 2020?

החוקרים מצאו כי במידה ותבוצע הרחבה של בדיקות סקר ל-HCV בקרב מזריקי סמים, ניתן להפחית את היארעות ההדבקה בנגיף בעד 80% על פי יעדי ארגון הבריאות העולמי

10.07.2018, 11:08
הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

באיסלנד קיימת תכנית לאומית שבמסגרתה ניתנים טיפולים אנטי-ויראליים ישירים לכל האנשים עם HCV. בעבודה זו החוקרים בוחנים את הזמן וההרחבה הנדרשות להשגת יעד ארגון הבריאות העולמי העומד על הפחתה של 80% בהיארעות של HCV. בנוסף, החוקרים בחנו את התדירות של בדיקות HCV וכיסוי הפחתת נזק הנדרש באנשים המזריקים סמים על מנת לצמצם למינימום את ההסתברות למגפות HCV עתידיות.

החוקרים השתמשו במודל ממודר דינמי של העברת HCV, התקדמות מחלת כבד וטיפול ב-HCV. המודל כויל לשחזר את מגפת ה-HCV באיסלנד. המודל רובד על פי סטטוס הזרקת סמים, גיל ושלב המחלה.

המודל העריך שניתן להשיג הפחתה של 80% בהיארעות HCV מקומית עד שנת 2030, 2025 או 2020 אם מינימום של 55/1,000, 75/1,000 ו-188/1,000 מזריקי סמים יטופלו כל שנה, בהתאמה. ללא תלות במסגרת הזמן, הפחתה זו דורשת עלייה במספר מזריקי הסמים המאובחנים על מנת לייצר דרישה מספקת לטיפול או הרחבה של 20% בשירותי הפחתת נזק. כאשר הרחבת טיפולים אנטי-ויראליים ישירים משולבים עם בדיקות שנתיות של נוגדנים במזריקי סמים, הפחתת ההיארעות הרצויה ניתנת להשגה עד שנת 2024. הרחבת טיפול ללא שינויים נוספים לבדיקות הקיימות כיום וללא שינויים בשירותי הפחתת נזק הפחיתה את מספר התרבות ה-HCV הבסיסי מ-1.08 ל-0.59. ממצא זה מרמז כי התפרצויות HCV עתידיות אינן סבירות.

מסקנת החוקרים היא כי סילוק HCV מאיסלנד עד שנת 2020 הינו יעד ניתן להשגה במידה ויבוצעו בדיקות סקר נוספות במזריקי סמים. שימור אופן הניטור ושירותי הפחתת נזק הקיימים כיום, תוך שמירת גישה לתרופות אנטי-ויראליות ישירות באנשים עם HCV, יבטיח כי התפרצויות HCV עתידיות אינן סבירות ברגע שיעדי הסילוק יושגו.

מקור: 

Scott, N. et al.  (2018) Journal of Hepatology. 68(5), 932

נושאים קשורים:  HCV,  סילוק,  היארעות,  איסלנד,  מזריקי סמים,  מחקרים
תגובות