GEP

האם כדאי כלכלית לבצע בדיקה גנטית כבדיקת סקר לסרטן השד בנשים?

החוקרים הגיעו למסקנה כי לביצוע בדיקות פרופיל ביטוי גנים בקהילה יש יחס עלות תועלת גבוה

בדיקה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

בדיקת פרופיל ביטוי גנים (GEP - Gene expression profile) יכולה לתמוך בקבלת החלטות בנוגע לבחירת כימותרפיה עבור מטופלות עם סרטן שד חיובי ל-ERי(Estrogen Receptor) ושלילי ל-HER2י(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2), אשר התגלה בשלב מוקדם. המחקר הנוכחי בחן את העלות תועלת של ביצוע בדיקת GEP אחת, הנקראת Oncotype DXי(Genomic Health, Redwood City, CA), ברפואה בקהילה בקרב מטופלות מתאימות בגילאי 40 עד 79.

החוקרים יצרו מודל סימולציה המשווה את העלייה בעלויות ואת מדד שנות חיים מתוקננות לאיכות (QALY - Quality-adjusted life years) של ביצוע בדיקת Oncotype DX בקהילה משנת 2005 עד 2012, מול הטיפול המקובל בעידן שלפני בדיקות הסקר (2000-2004). ההשוואה כללה מידע בנוגע ל-Oncotype DX וכימותרפיה אשר נלקח ממערכת משולבת של מרכזי בריאות, וממידע לאומי אשר פורסם בנוגע לדיוק של Oncotype DX, יעילות כימותרפיה, תועלתיות, שרידות וחזרה מחלה ועלויות לביטוח הבריאות ולמטופלים.

ניתוח הרגישות השתנה בין פרמטרים שונים. התוצאות עברו בנוסף הערכה עבור תנאים אידיאליים (100% ביצוע בדיקות והיענות לטיפול שהוצע בעקבותיהן, דיוק מושלם של הבדיקה, לקיחה בחשבון של השפעות הבדיקה על תחושת עידוד או דאגה ועלויות מינימליות).

החוקרים מצאו כי ל-24% מהמטופלות המתאימות לבדיקה הייתה בדיקת Oncotype DX חיובית. שיעור הבדיקה היו גבוהים יותר בקרב מטופלות צעירות ומטופלות עם מחלה בשלב 1 (בהשוואה לשלב 2A).י75.3% מהמטופלות שקיבלו ציון סיכון להישנות גבוהה קיבלו כימותרפיה, לעומת 10.2% מהמטופלות שקיבלו ציון נמוך וקיבלו כימותרפיה. יחס העלות תועלת לבדיקה (בהשוואה לטיפול המקובל) היה 188,125 דולר ל-QALY. כאשר נלקחו בחשבון ההשפעות של הבדיקה על דאגה מול תחושת עידוד, נצפתה ירידה של יחס העלות תועלת ל-58,431 דולר ל-QALY. בתנאים של בדיקה בעלת דיוק מושלם, יחס העלות תועלת היה 28,947 דולר ל-QALY  ובבדיקה תחת תנאים מושלמים היחס היה 39,496 דולר ל-QALY.

החוקרים הגיעו למסקנה כי לביצוע בדיקות GEP בקהילה יש יחס עלות תועלת גבוה. עם זאת, חשוב לציין כי שינויים מציאותיים במשתני המפתח יכולים להוביל לכך שהעלות תועלת של GEP תהיה דומה לזו של ההתערבות המקובלת כיום.

ההבדלים שנצפו ביחסי העלות תועלת בין התנאים הקיימים בקהילה לבין תנאים אידיאליים, מדגישים את החשיבות של התייחסות לתנאים בעולם האמיתי כאשר מבצעים הערכה של הטכנולוגיה החדשה.

מקור: 

Chandler, Y. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology, 36

נושאים קשורים:  GEP,  בדיקות סקר,  סרטן השד,  עלות-תועלת,  QALY,  מחקרים
תגובות