late Breakout מה-AAD

מעכב סלקטיבי חדש כנגד JAK-1 הודגם כיעיל לטיפול בדלקת עור אטופית

עבודה זו מסכמת תוצאות ראשוניות ממחקר פאזה 2b, אקראי ומבוקר אשר בחן טיפול עם Upadacitinib עבור חולים עם דלקת עור אטופית

דלקת עור אטופית (atopic dermatitis-AD) הינה מחלה דלקתית כרונית של העור המאופיינת על ידי נגעים מגרדים. מעכב ה-JAK-1 הסלקטיבי, אופדסיטיניב, נבחן כטיפול בחולים אלו ובמחלות דלקתיות אחרות.

עבודה זו מסכמת את תוצאותיהם של ה-16 השבועות הראשונים (מתוך 88 שבועות) של מחקר בחינת מינונים אשר בוצע בהשתתפות חולים מבוגרים עם AD בינונית עד קשה (EASI≥16, BSA≥10%, IGA≥3). משתתפי המחקר סבלו ממחלה שלא נשלטה על ידי טיפול מקומי או לא היו מתאימים לקבל טיפול מקומי. החולים חולקו באופן אקראי לקבל Upadacitinib כטיפול בודד במינון 7.5, 15 או 30 מ"ג או טיפול אינבו.

מתוך 167 המשתתפים שחולקו באופן אקראי, 166 קיבלו טיפול (42 בכל מינון של Upadacitinib ו-40 בקבוצת האינבו). התוצא העיקרי שנבדק היה שיפור ממוצע בציון EASI מתחילת המחקר ועד שבוע 16. החוקרים מצאו כי עבור קבוצות ה-Upadacitinibבמינון 7.5, 15 ו-30 מ"ג השיפור הממוצע בציון EASI היה 39.4%, 61.7% ו-74.4% לעומת 23.0% בקבוצת האינבו (p<0.05, p<0.001 ו-p<0.001).יEASI90 הושג בשבוע 16 על ידי 14.3%, 26.2% ו-50.0% בקבוצת הטיפול לעומת 2.4% בקבוצת האינבו (p<0.05, p<0.01 ו-p<0.001). אחוז שיפור ממוצע בגרד מתחילת המחקר ועד שבוע 16 (נמדד על ידי סולם מספרי) היה 39.6%, 48.0% ו-68.9% בקבוצת ה-Upadacitinib לעומת 9.7% בקבוצת האינבו (p<0.01, p<0.001 ו-p<0.001).

תופעת הלוואי הנפוצות ביותר בקבוצות הUpadacitinib לעומת קבוצת האינבו היו זיהומים בדרכי האוויר העליונות (16.7%, 11.9%, 11.9% לעומת 10.0% ) והתפרצויות ADי(16.7%, 7.1% ו-11.9% לעומת 7.5%). ל-4.8%, 2.4% ו-0% מהחולים שקיבלו Upadacitinib (7.5, 15 ו-30 מ"ג בהתאמה) היו תופעות לוואי קשות לעומת 2.5% בקבוצת האינבו.

מסקנת החוקרים היא כי ישנו קשר מנה-תגובה ברור בנוגע ליעילות של Upadacitinib לטיפול ב-AD. היעילות הגבוהה ביותר הושגה עם טיפול חד-יומי במינון 30 מ"ג. פרופיל התועלת-בטיחות החיובי של התרופה תומך במעבר לניסויי פאזה 3.

מקור: 

Guttman-Yassky, E. et al. (2018)

נושאים קשורים:  פאזה 2,  מנה-תגובה,  פאזה 3,  אופדסיטיניב,  דלקת עור אטופית,  טיפול,  JAK-1.,  מחקרים