HIV

גידולים גינקולוגיים בחולות HIV - היענות לטיפול על פי הנחיות ה-NCCN ותוצאים

המחקר הדגים כי בנשים עם גידולים גינקולוגיים מתקדמים ההיענות לטיפול על פי הנחיות ה-NCCN נמוכה והשרידות בחולות אלו נמוכה מאשר בנשים המקבלים טיפול תואם NCCN

21.01.2018, 16:59

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההיענות לטיפול על פי הקווים המנחים של ה- NCCNי(National Comperhensive Cancer Network) בנשים עם HIV עם גידולים גינקולוגיים ולתאר שרידות לפי היענות לקווים המנחים. מלבד סרטן צוואר הרחם, קיים מידע מועט לגבי טיפול ותוצאים בנשים אלו. מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה בוצע בנשים החולות ב-HIV עם גידולים גינקולוגיים.

במחקר הוכללו נשים עם גידולים גינקולוגיים בין השנים 2000-2015 משני מרכזי סרטן עירוניים מקיפים. תיקים רפואיים נבחנו למצב דמוגרפי, סטטוס HIV ומשתנים הקשורים בסרטן. טיפול בסרטן הוערך למידת ההיענות לקווים המנחים של ה-NCCN. שרידות כוללת הושוותה בין נשים שקיבלו טיפול לפי הנחיות ה-NCCN לנשים שקיבלו טיפול ללא הצמדות להנחיות.

באנליזת התוצאות נכללו 57 נשים. 15 עם גידולים בעריה (26%), 26 עם גידולי צוואר הרחם (46%), תשע עם גידולי שחלות (16%) ושבע עם גידולים אנדומטריאליים (12%). הזמן החציוני בין אבחנת HIV לגילוי סרטן היה 8.5 שנים ו-88% מהנשים היו ממוצא שחור. לשלושים חולות (53%) היה סרטן משלב I, ול-27 (47%) היה סרטן משלב II-IV. בסך הכול, 28 נשים (49%) קיבלו טיפול התואם NCCN -י22 נשים בשלב מחלה Iי (73%) ושש נשים (22%) בשלב II-IV. מתוך 29 הנשים שלא קיבלו טיפול תואם NCCN, ב-69% מנשים אלו הטיפול לא ניתן עקב רעילות או גורמים הקשורים לחולות. בקרב נשים עם שלב מחלה II-IV, שרידות לאחר 48 חודשים הייתה גבוהה יותר בנשים שקיבלו טיפול תואם NCCN מאשר בנשים שקיבלו טיפול לא תואם (60% לעומת 28%).

מסקנת החוקרים היא כי רוב הנשים עם HIV וגידולים גינקולוגיים מתקדמים לא קיבלו טיפול התואם NCCN והיו בעלות שרידות גרועה מאשר נשים שקיבלו טיפול תואם NCCN. יש צורך בהתמקדות ברעילות הקשורה לטיפול וחסמי טיפול הקשורים בחולות.

מקור: 

Levinson, K.L. et al.  (2018) AIDS. 32(2), 227

נושאים קשורים:  HIV,  גידולים גניקולוגיים,  NCCN,  טיפול,  מחקרים
תגובות