"כשנגיע למיליון ילדים עניים בישראל תהיה קריסה של מערכת הבריאות. ילדים רעבים הופכים למבוגרים חולים. יש לטפל מיידית בבעיות החברתיות שיש להן השלכות בריאותיות על הילדים. ובכלל זה מדינת ישראל חייבת לעבור למשטר תזונתי אחר - בריא ולא יקר"; כך הזהיר אתמול (ד') איגוד רופאי הילדים בתגובה לדו"ח העוני השנתי של המוסד לביטוח לאומי, שנתוניו מתייחסים ל-2016.

על -פי הדו"ח, בישראל נרשמו בשנה זו כ-840 אלף ילדים עניים, מתוך 1.8 מיליון כלל העניים. ישראל מובילה בשיעורי העוני בהשוואה למדינות המערב ומבין 35 מדינות ה-OECD שנדגמו, ישראל ניצבת במקום ה-28. שיעור הילדים שמוגדרים כעניים עלה לעומת הדו"ח הקודם, עם כניסת המגזר הבדואי, לראשונה, לדגימת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד מצביע הדו"ח על עליה במספר המשפחות העובדות העניות וזינוק בעוני במשפחות חד הוריות.

כ-463 אלף משפחות בישראל חיות בעוני, לפי הדו"ח. בהשוואה ל-2015, שיעורי העוני בקרב המשפחות ירדו מ-19.1% ל-18.6%, ו-14,400 משפחות עלו מעל לקו העוני. לצד המגמות החיוביות, עלתה ב-2016 תחולת העוני בנפשות ובילדים. שיעור העוני של נפשות עלה ב-0.3%, ושיעור הילדים החיים בעוני עלה ב-1.2%. במדדי עומק העוני וחומרת העוני נרשמה ירדה בשנת 2016 בכ-4% ובכ-3% בהתאמה.

רמת החיים בישראל במונחים של ההכנסה הכספית הפנויה עלתה בשנת 2016 ב-3.8%, ובהתאם לכך עלה קו העוני ליחיד מ-3,158 שקלים לחודש ל-3,260 שקלים. קו העוני לזוג עומד על 5,216 שקלים, בהשוואה ל-5,053 שקלים בשנת 2015.

לפי הדו"ח, הירידה בתחולת העוני של מרבית קבוצות האוכלוסייה פסחה על האוכלוסייה העובדת. חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה עלה ב-2016 מ-13.3% ל-13.6%. עלייה מתונה נרשמה גם בתחולת העוני של משפחות שבראשן עצמאים ושכירים. הממצא החמור ביותר: העלייה החדה בתחולת העוני של משפחות חד-הוריות, מ-21.7% ל-26.1%.

לראשונה מאז שנים ירד במעט שיעור העוני של האוכלוסייה בגיל העבודה שאיננה עובדת. תחולת העוני שלה, שהגיעה עד ל-73% ב-2015, ירדה ל-70% ב-2016. מצב האוכלוסייה שנותרה ענייה בקבוצה זו הורע בהשוואה לשנה הקודמת.

עוד עולה מהדו"ח, שמספר הקשישים העניים נאמד עתה בכ-177 אלף לעומת 171,500 בשנת 2015. היקף העוני של משפחות שבראשן קשיש ירד מ-23.5% ב-2015 ל-21.6% בשנת 2016. בקרב קשישים, שיעור הנפשות העניות ירד מ-18.2% ל-16.9% - השיעור הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות.

תחולת העוני של החרדים עלתה מ-44.6% ל-45.1%. תחולת העוני של הילדים במשפחות חרדים ירדה מ-60.3% ל-58.7%. חלקן של המשפחות העניות החרדיות מכלל המשפחות העניות מגיע ל-15%, יותר מפי שניים מחלקם היחסי של החרדים באוכלוסייה (6%).

שיעור העוני במשפחות הערביות ירד מ-53.3% בשנת 2015 ל-49.4% בשנת 2016. חלקן של המשפחות העניות הערביות מכלל המשפחות העניות גדול בהרבה מחלקן היחסי באוכלוסייה. אף שחלקם היחסי של הערבים באוכלוסייה הכללית הוא 14.6%, בקרב העניים מדובר ב-39%.

תחולת העוני של האוכלוסייה הבדואית מגיעה ל-58%, ותחולת העוני של הילדים באוכלוסייה זו מתקרבת ל-70%. כ-17 אלף משפחות בדואיות חיות בעוני ובסך הכול יותר מ-121 אלף נפשות, בהן כ-69 אלף ילדים.