חברת GlaxoSmithKline plcי(LSE/NYSE: GSK) וחברת Innoviva Inc הכריזו כי התוצאות החיוביות מהמחקר החדשני SLSי(Salford Lung Study) על מחלת האסתמה יוצגו היום בכנס הבינלאומי של האגודה האירופאית למחלות בדרכי הנשימה (European Respiratory Society, ERS) במילאנו, (מספר מושב הרצאות ותקציר OA3191). אשלי וודקוק (Ashley Woodcock), החוקר הראשי שיציג את המחקר, ידגיש כי מספר גדול יותר משמעותית של חולי אסתמה, שהחלו לקבל טיפול ברלבר אליפטה 100/25 מק"ג או 200/25 מק"ג (פלוטיקזון פורואט [fluticasone furoate ]/וילנטרול [vilanterol] או FF/VI) השיגו שיפור בשליטה באסתמה בהשוואה למטופלים שהמשיכו ליטול את הטיפול התרופתי המקובל שלהם. הטיפול המקובל כלל קורטיקוסטרואידים בשאיפה (inhaled corticosteroids, ICS) הניתנים כטיפול מונותרפי או בשילוב עם בטא אגוניסטים לטווח ארוך (Long Acting Beta Agonist), כלומר טיפול ICS/LABA.

זהו מחקר אקראי, גלוי-תווית, שתוצאותיו הוכרזו במאי 2017, לאחר ש-4,233 מטופלים קיבלו טיפול בידי רופא המשפחה שלהם במערך קליני יומיומי. לאחר 24 שבועות, אחוז המטופלים הסימפומטיים שהשיגו שליטה באסתמה היה גבוה יותר משמעותית במטופלים שהחלו טיפול ב-FF/VIי(71%) בהשוואה למטופלים שהמשיכו בטיפול המקובל שלהם (56%), כפי שנמדד במבדק שליטה באסתמה (Asthma Control Test ,ACT),י(Odds ratio 2.00, 95% CI 1.70, 2.34; p<0.001). השיפור הוגדר באמצעות ACT ציון ≥20 או עלייה בת ≥3 מנקודת ההתחלה. ממצאים בעלי מובהקות סטטיסטית נמצאו גם לאחר 12, 40ו-52 שבועות.

החוקר הראשי אשלי וודקוק, מרצה למחלות בדרכי הנשימה והמנהל הרפואי של מערך הרפואה הנשימתית של בית החולים האוניברסיטאי של דרום מנצ‘סטר ואוניברסיטת מנצ‘סטר אמר: "יש חשיבות רבה מאוד למחקר Salford Lung Study משום שהוא מאפשר לרופאים להבין את השפעת הטיפולים על אנשים אשר חיים עם אסתמה וצריכים לנהל את מצבם הרפואי מדי יום. התחלנו בהערכת היעילות היומיומית של FF/VI במחלת ריאות כרונית מחסימת הסמפונות (COPD) בשנה שעברה, וכעת ראינו תוצאות חיוביות במחלת האסתמה. אנו ממשיכים לנתח את הנתונים מהמחקר משום שאנו יודעים שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד, ואנו מצפים לשתף אתכם בממצאים שלנו בעתיד".

במחקר על אוכלוסיית הכוונה לטפל (ITT, intent-to-treat), השכיחות של אירועים חריגים חמורים (serious adverse events , SAE) היתה זהה בשתי זרועות הטיפול (FF/VI 13% וטיפול מקובל13%). דלקת ריאות היתה מדד הערכה לבטיחות בעל עניין מיוחד ונחשבה דרישה של רשויות התקינה לאחר אישור סוכנות התרופות האירופית (EMA, European Medicines Agency). היבט חדש של מערך המחקר היה שלרופא המשפחה ניתנה האפשרות להתאים את הטיפול למטופל לכל אורך המחקר. לפיכך, בוצעו שתי הערכות הקשורות לדלקת ריאות, אחת על סמך זרוע הטיפול שאליה שובצו המטופלים באקראי, והשנייה על סמך הטיפול שאליו נחשפו המטופלים בזמן האירוע. אירועים חריגים חמורים של דלקת ריאות על פי קבוצות השיבוץ באקראי דווחו בידי 39 מטופלים (זרוע 23 FF/VI, 1%; זרוע הטיפול המקובל, 16, <1%). למטופלים אלה היו 42 אירועים ועל סמך ניתוח מתוכנן מראש, לא אושרה אי-נחיתות של FF/VI לעומת הטיפול המקובל. כאשר האירועים הללו סוכמו על פי הטיפול שהמטופלים נטלו בפועל בעת האירוע, תועדו 21 אירועים עם FF/VI ו-21 אירועים עם הטיפול המקובל.

מיכאל וו' אגויאר (Michael W. Aguiar), נשיא ומנכ"ל חברת Innoviva אמר: "המטרה של המחקר Salford Lung Study הייתה למדוד את היעילות של רלבר במערך קליני יומיומי, ובו-זמנית גם למצוא דרך שבאמצעותה רופאים יוכלו להעריך במדויק כיצד מטופלים עם אסתמה מנהלים את מצבם הרפואי מדי יום. הכנס הבינלאומי של האגודה האירופאית למחלות בדרכי הנשימה הוא ערוץ מצוין לשיתוף הקהילה הרפואית במחקר חשוב זה".

נתונים אלה יוצגו בפרסומים עתידיים ויהיו זמינים באתר האינטרנט clinicaltrials.gov.

מערך המחקר
המחקר Salford Lung Study הוא ניסוי בשלב III רב מרכזי, בתווית פתוחה, אקראי ומבוקר (RCT, randomised controlled trial). מטרת מחקר זה הייתה להשוות את פרופיל היעילות והבטיחות של התחלת טיפול ב-FF/VI לעומת הטיפול המקובל לאסתמה במשך תקופה בת 52 שבועות. כל חולי האסתמה המתאימים ב-74 מרכזי טיפול ראשיים בסלפורד ובסביבתה ובדרום מנצ'סטר, בריטניה, זוהו מתוך מאגרי המידע במרפאות, והתבקשו בידי רופא המשפחה שלהם להשתתף במחקר. מדד ההערכה העיקרי של המחקר נמדד בשבוע 24 באוכלוסיית ניתוח היעילות העיקרי.

בסך הכל, 4,233 מטופלים עם אסתמה, שנטלו קורטיקוסטרואיד בשאיפה (ICS) עם או בלי LABA, שובצו באקראי לקבלת FF/VI או להמשך הטיפול המקובל הנוכחי שלהם (הטיפול הרגיל).

הטיפול המקובל נרשם בידי רופא המשפחה של המטופל וכלל ICS בלבד או בשילוב עם LABA. בזרוע הטיפול המקובל, %36 מהמטופלים קיבלו ICS בלבד ו-64% קיבלו שילוב של ICS/LABA במועד תחילת מתן תרופת המחקר.

המחקר Salford Lung Study כלל קריטריונים לאי-הכללה מינימליים והשתתפה בו אוכלוסיית מטופלים רחבה. בנקודת ההתחלה הגיל הממוצע של המטופלים היה 49.8 (גיל מינימום 18 שנה) והם חולקו על פי מגדר (גברים לעומת נשים, 41/59%). לצורך הגיוס למחקר, המטופלים נדרשו להיות בעלי אבחנה של אסתמה כמחלת הנשימה העיקרית שלהם, שנקבעה בידי רופא המשפחה שלהם, ולקבל את הטיפול המקובל ב-ICS עם או בלי LABA במשך לפחות ארבעה שבועות לפני הביקור. בנקודת ההתחלה ל-%72 מהמטופלים האסתמה לא הייתה בשליטה עם ציון ACT כולל של 19-5.

המטופלים היו במעקב במערך קליני שגרתי, במשך 52 שבועות, באמצעות הגיליון הרפואי האלקטרוני (electronic medical record, EMR) שלהם, המקשר בין הטיפול העיקרי, הטיפול השניוני ונתונים מבית המרקחת, כדי לאסוף את נתוני המחקר. במשך כל תקופת המחקר, הותר לרופאים להתאים או להחליף את הטיפול בכל עת, כפי שהיה קורה במסגרת הטיפול הקליני השגרתי, והיוצא מן הכלל היחיד היה שהמעבר מטיפול מקובלהיה לטיפול
ב-FF/VI.

בשבוע 24,12 ו-40 התקשרו אל המטופלים, כדי לברר האם התפתחו אירועים חריגים חמורים או לא חמורים לתרופה. בשיחות טלפון אלה התבקשו המטופלים לענות על שאלות מבדק ה-ACT. בחודש 12 נערך ביקור אישי. השאלון המתוקנן לאיכות חיים עם אסתמה (AQLQ[S]) הועבר טלפונית גם בשבוע 24 ובשבוע 52.

לצוות המחקר הייתה אפשרות לנטר את כל האשפוזים בבתי החולים, את הביקורים במרפאות החוץ ובמחלקות לרפואה דחופה, וכן נתונים של רפואה עיקרית (לרבות כל הפניות לצוותים הרפואיים, פעילות מחוץ לשעות העבודה ומרשמים לאנטיביוטיקה או לסטרואידים במתן פומי) דרך הגיליונות הרפואיים האלקטרוניים.

ההגדרה של אוכלוסיית הכוונה לטפל (ITT) כוללת את כל המטופלים ששובצו באקראי וקיבלו לפחות מרשם אחד של תרופת מחקר (למשל, FF/VI או את הטיפול המקובל לאסתמה). ההגדרה של אוכלוסיית ניתוח היעילות העיקרי (PEA, primary effectiveness analysis) כוללת את כל מטופלי ITT עם ציון ACT כולל < 20 בנקודת ההתחלה (ביקור השיבוץ באקראי).

ביטוי היחס ההסתברותי בתוצאות מחושב באמצעות יחס ההסתברותי להשיג שליטה טובה יותר באסתמה בעת שמטופל התחיל את הטיפול ברלבר אליפטה וההסתברות להשיג שליטה טובה יותר באסתמה בעת שמטופל המשיך את הטיפול המקובל. ערך זה מותאם לחוסר שליטה כלשהו בין זרועות הטיפול מבחינת מאפיינים מרכזיים מסוימים.

ניתן למצוא את מסמך הפרוטוקול של מערך המחקר באתר האינטרנט clintrials.gov

מבדק איזון אסתמה (ACT)
ACT הוא כלי מוכר מאד אשר משמש בכל העולם במסגרת מתן הנחיות לטיפול באסתמה, כדי להעריך את השליטה במחלה. המבדק נעשה עצמאית בידי המטופל באמצעות חמש שאלות, שמטרתן להעריך את השליטה באסתמה במהלך ארבעת השבועות האחרונים, על סולם קטגוריות המורכב מחמש נקודות (1 עד 5). המענה על כל חמש השאלות מאפשר למטופל עם אסתמה להשיג ציון של 25-5 נקודות, כאשר ציון גבוה יותר מצביע על שליטה טובה יותר.

ציון ACT כולל של 19-5 נקודות מצביע על כך שהאסתמה של המטופל בשליטה מועטה או אינה בשליטה טובה. ציון ACT כולל של 25-20 נקודות מצביע על כך שישנה סבירות טובה שהאסתמה של המטופל בשליטה טובה. הציון הכולל מחושב כסך כל הנקודות של כל חמש השאלות, ובלבד שאין נקודות חסרות; אם חסרות נקודות פרטניות, הציון הכולל יוגדר גם הוא כחסר. לשינוי בן שלוש נקודות יש חשיבות קלינית עבור המטופל.

על-אודות המחקר
המחקר Salford Lung Study נועד לאפשר לגורמים רפואיים ולמקבלי החלטות להעריך בצורה מלאה יותר את ערכו הפוטנציאלי של FF/VI באמצעות העברת נתונים, הנאספים במערך קליני שגרתי, אשר מייצגים את האופן שבו גורמים רפואיים ומטופלים עשויים להשתמש בתרופה באופן יומיומי. כך יצטברו נתונים נוספים למאגר הנתונים הקיימים, שהתקבלו בניסויים רפואיים אקראיים וכפולי סמיות (RCTs, double blind randomised clinical trials) שנערכו על התרופה, ועל אף שהם חיוניים לקביעת הבטיחות והיעילות של תרופה, הם מתבצעים בסביבה מבוקרת מאוד אשר מגייסת אוכלוסיית מטופלים הנבחרת בקפידה יתרה ואינה מייצגת את אוכלוסיית המטופלים שמקבלת טיפול רפואי יומיומי.

המחקר מתאפשר באמצעות שיתוף פעולה ייחודי בין חברת GSK, North West e-Health (NWEH), אוניברסיטת מנצ'סטר, הקרן Salford Royal NHS Foundation Trust, בית החולים האוניברסיטאי של דרום מנצ'סטר (UHSM), NHS Salford ורופאי משפחה ורוקחים בקהילה בסלפורד, בטרפורד ובדרום מנצ'סטר.

המחקר Salford Lung Study על COPD דיווח ממצאים במאי 2016. זהו הדיווח השני משני מחקרי סלפורד על מחלות בדרכי הנשימה.