HCV

הפטיטיס C גורמת לפגיעה נוירו-קוגניטיבית ארוכת טווח במטופלים אשר חלו בסרטן בילדות

מטופלים בוגרים אשר חלו בסרטן בילדותם ונדבקו בהפטיטיס C נמצאים בסיכון מוגבר לפגיעה נוירו-קוגניטיבית

07.08.2017, 11:15
נגיף הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

בארבעת העשורים האחרונים שיעור ההישרדות במשך 5 שנים בקרב מטופלים שחלו בסרטן בילדותם עומד כ-80%, אך למרות השיפור באחוזי ההישרדות, מטופלים רבים סובלים מפגיעה נוירו-קוגניטיבית לפחות בתחום אחד.

בשנות ה-70 וה-80, טרם עידן בדיקות הסקר המהימנות ל-HCV (הפטיטיס C) שימוש במוצרי דם (עירוי מנת דם) היה הגורם הסיכון הראשון להדבקות ב-HCV בקרב האוכלוסיה הכללית. באוכלוסיה זו 80% מאלו שפיתחו דלקת כבד נגיפית חריפה (acute HCV infection) פיתחו בהמשך דלקת כבד נגיפית כרונית.

בשל הטיפולים האונקולוגים המצריכים שימוש רב במוצרי דם, חולי סרטן נמצאו בסיכון מוגבר להידבקות ב-HCV ולפיתוח דלקת כבד נגיפית כרונית כתוצאה מכך, אשר בנוסף לפיברוזיס או לשחמת הכבד, גורמת לפגיעה נוירו-קוגניטיבית בכ-50% מהחולים.

מטרת מחקר זה היא לבחון את השפעת דלקת הכבד הנגיפית כרונית על התפקוד הנוירו-קוגניטיבי ועל איכות החיים הבריאה (HRQOL), בקרב מטופלים בוגרים אשר חלו בסרטן בילדותם.

מבדקים נוירו-קוגניטיבים נערכו ל-836 מטופלים בוגרים אשר חלו בסרטן בילדותם. גילם החציוני עמד על -35 שנים (סטיית תקן של 7.4 שנים) ובממוצע חלפו -29 שנים מזמן האבחנה (סטית תקן של 6.2 שנים). הם טופלו במוצרי דם טרם הנהגת בדיקת הסקר המהימנה ל-HCV.

בדמם של 79 מטופלים נמצאו נוגדנים ל-HCVי(seropositvie) לעומת 757 מטופלים שבדמם לא נמצאו נוגדנים ל-HCVי(seronegative). לא נמצא הבדל בין הקבוצות באבחנה והראשונית ולא בחשיפה לטיפולים נוירו-טוקסים.
נעשה שימוש במודלים רגרסיביים רבי משתנים כדי לבחון את שתי הקבוצות.

בהשוואה למטופלים אשר בדמם לא נמצאו נוגדנים ל-HCV, מטופלים אשר בדמם נמצאו נוגדנים ל-HCV הגיעו לתוצאות נמוכות בממדים הבאים:
תשומת לב (0.001>p), קצב עיבוד נתונים (0.008=p), זיכרון מילולי ארוך טווח (0.01=p), ביצוע משימות (0.001=p).

גם לאחר שיקלול גורמים נוספים כגון מין המטופל, גיל בעת האבחנה וחשיפה לטיפולים בסרטן, נמצא שקיומם של נוגדנים ל-HCV בדם הוא הגורם המכריע.
מטופלים אשר בדמם נמצאו נוגדנים ל-HCV סבלו מפגיעה נוירו-קוגניטיבית בשכיחות רבה יותר בהשוואה למטופלים אשר בדמם לא נמצאו נוגדנים ל-HCV, והשיגו את התוצאות הבאות: קצב עיבוד נתונים (שכיחות יחסית 1.3, רווח בר-סמך של 95%: 1.1-1.6), ביצוע משימות (שכיחות יחסית 1.3, רווח בר-סמך של 95%: 1.1-1.6), החמרה בפגיעה נוירו-קוגניטיבית לא נמצאה קשורה לטיפול ב-HCV או לשחמת הכבד.

מטופלים בוגרים אשר חלו בסרטן בילדותם ונדבקו בהפטיטיס C נמצאים בסיכון מוגבר לפגיעה נוירו-קוגניטיבית , ובאיכות החיים הבריאה, וזאת בנוסף להשפעה הנוירו-טוקסית הידועה כתוצאה מטיפולים בסרטן. לאור ממצאי המחקר ובשל ההשפעה ארוכת הטווח של הפטיטיס C יש לשקול ביצוע בדיקת סקר ל-HCV בקבוצה זו.

מקור:

מקור:

Chronic Hepatitis C Virus Infection and Neurocognitive Function in Adult Survivors of Childhood Cancer
Adrienne Studaway, MS, EdS; Rohit P. Ojha, DrPh; Tara M. Brinkman, PhD; Nan Zhang; Malek Baassiri; Pia Banerjee, PhD; Matthew J. Ehrhardt, MD; Deokumar Srivastava, PhD; Leslie L. Robison, PhD; Melissa M. Hudson, MD; and Kevin R. Krull, PhD

ערכה: ד״ר שיר מן

נושאים קשורים:  HCV,  דלקת כבד נגיפית,  תפקוד נוירוקוגניטיבי,  מחקרים
תגובות