NGS

מוטציות סומטיות ממאירות בנגעי אנדומטריאוזיס שפירים

מנתוני המחקר ניתן להסיק שהמצאותן של מוטציות סומטיות סרטניות מניעות פעילות בלבד, אינה מספיקת כדי להניע תהליך התמרה סרטנית בנגעי אנדומטראוזיס ואף אינה מעידה על התמרה סרטנית עתידית

27.07.2017, 10:36
אנדומטריוזיס (צילום: אילוסטרציה)

אנדומטריאוזיס מוגדר כהמצאותם של נגעים אקטופים בסטרומה האנדומטריאלית וברקמת האפיטליום. תופעה זו קיימת בכ-10% מהנשים בגיל הפוריות ועלולה לגרום לכאבי אגן עזים ובעיות פוריות. הנגעים האופיניים מסווגים כשפירים ודלקתיים, אך הינם בעלי מאפיינים סמי-סרטנים מסוימים, כמו פלישה לרקמה המקומית ועמידות לאפופטוזיס.

מספר מחקרים קודמים בחנו נגעי אנדומטריאוזיס שחלתיים שפירים.
באחד מהמחקרים זוהתה מוטציה בגן SKRA בנגע בודד. במחקר אחר זוהו מוטציות ב-PTEN ב-7 מתוך 34 דגימות שנבדקו (21%). מחקרים אשר עשו שימוש בצביעה היסטוכימית זיהו מוטציה נדירה של אובדן מלא או חלקי של ARID1A. בכל המחקרים האלה נעשה שימוש בשיטה גנומית בעלת רזולוציה נמוכה, לכן לא ניתן היה לבודד תא ספציפי מהסטרומה או מהאפיטליום.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשתי שיטות של ריצוף גנטי מלא, ומטרתו הינה לגלות האם נגעי אנדומטריאוזיס שפירים, אך עמוקים וחודרניים, מכילים מוטציות סומטיות מניעות פעילות (driver gen), זהות לאילו המופיעות בממאירויות ידועות.

מ-24 מטופלות נבדקו 27 דגימות של נגעים אנדומטריאלים עמוקים וחודרניים. הדגימות נלקחו משלושה מרכזים רפואיים בארה״ב, קנדה ויפן. ועדת בקרה בכל אחד מהמרכזים אישרה את קבלת הדגימות ואת עמידתן בקריטריונים הפתולוגיים המגדירים נגע אנדומטריאלי חודרני (נגע בעומק של יותר מ-5 מ״מ). הדגימות נבדקו על יד ריצוף גנטי מלא (NGS), או על ידי ריצוף ממוקד במוטציות סרטניות.

התוצאות עברו אישרור על ידי שימוש בשיטה גנומית דיגיטלית; בעזרת דיסקציה מיקרוסקופית הופרדו רכיבי האפיטליום מהסטרומה. רכיבים אלו עברו השוואה נוספת כאשר הושוו לרכיבי סטרומה ואפיטליום שנלקחו
מ-12 מטופלות נוספים ונבדקו על יד PCR על מנת לאתר מוטציות פעילות ב-KRAS.

ריצוף אקסונים חשף מוטציות סומטיות ב-19 מתוך 24 מטופלות (79%).
ב-5 מטופלות אובחנו מוטציות סרטניות ידועות ב ARID1A ,PIK3CA ,KRAS PPP2R1A. מוטציות אלו עברו אישוש על יד שימוש במערכת הריצוף או על ידי שימוש בבדיקה היסטוכימית. הסיכוי של גן מניע פעילות (driver gen) להימצא מוטנטי הוערך כ-P=0.001.

הריצוף הממוקד זיהה מוטציות ב-KRAS ב-2 מתוך 3 מטופלות ושיטת ה-PCR זיהתה מוטציות ב-3 מתוך 12 מטופלות. המוטציות שזוהו בשיטות אילו נמצאו ברקמת האפיטליום בלבד ולא נמצאו בסטרומה. במטופלת אחת אובחנו שתי מוטציות KRAS שונות ובמטופלת אחרת אובחנה מוטציה זהה ב-KRAS בשלושה נגעים שונים.

בסה״כ ב-10 מתוך 39 נגעים עמוקים וחודרניים (26%) אובחנו מוטציות מניעות פעילות. כל המוטציות שאובחנו נמצאו בחלקו האפיטלי של הנגע בלבד ולא נמצאו בסטרומה.

הימצאותן של מוטציות סומטיות, סרטניות מניעות פעילות בנגעי אנדומטריאוזיס עמוקים חודרניים שפירים הייתה מפתיעה בייחוד בנגעים עמוקים וחודרניים ממקור שאינו שחלתי וזאת לאור העובדה שנגעים אילו עוברים התמרה סרטנית במקרים נדירים ביותר (כ-1%).

מנתוני המחקר ניתן להסיק שהמצאותן של מוטציות סומטיות סרטניות מניעות פעילות בלבד, אינה מספיקת כדי להניע תהליך התמרה סרטנית בנגעי אנדומטראוזיס ואף אינה מעידה על התמרה סרטנית עתידית. כדי להבין ולבסס את ממצאי מחקר זה יש צורך במחקרים נוספים.

מקור:

Cancer-Associated Mutations in Endometriosis without Cancer
M.S. Anglesio, et al.

תרגום ועריכה: ד״ר שיר מן

נושאים קשורים:  NGS,  אנדומטריוזיס,  מחקרים
תגובות