מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אימץ את החלטתה של ועדה מקצועית מיוחדת והחליט אתמול (א') להתלות את רישיונו של פרופ' שמעון סלוין לתקופה של ששה חודשים, שבה ייאסר עליו לעסוק ברפואה. משרד הבריאות מסר כי מדובר ב"צעד ביניים".

מנכ"ל המשרד פעל לפי סעיף 44א' לפקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז – 1976, ולפיו הוא רשאי להורות על התלייה או הגבלת רישיונו של רופא, במקרה של חשד שגרם ברשלנות חמורה למותו של מי שהיה בטיפולו או לפגיעה חמורה בו.

פרופ' סלוין התבקש למסור לאלתר למשרד הבריאות את רישיון העיסוק ברפואה שבידיו.

הוועדה המקצועית שהמליצה על הצעד הזה כללה את ד"ר יוסי בר, פרופ' יצהל ברנר ועו"ד משה ארד. היא דנה בממצאי שתי ועדות בדיקה שעסקו בתלונות שהוגשו נגד פרופ' סלווין, על כך שטיפולים רפואיים שביצע גרמו עקב רשלנות חמורה למותן של שתי מטופלות.

באחת התלונות שהוגשו נגדו נאמר, כי ביצע טיפול ניסיוני ללא בסיס מדעי, וללא הידע והכישורים הנדרשים וללא אישורים. הטיפול במקרה אחד כלל השתלת תאי גזע לילדה חולה IBD – והטיפולים שעברה גרמו להחמרה במצבה עד שנפטרה, לפי הטענות. במקרה אחר נעשה טיפול מבלי שהייתה הוכחה ליעילותו, שאיננו מקובל לחולי טרשת נפוצה.

כמו כן מצאה הוועדה, כי במקרה אחר לא נעשתה על ידי פרופ' סלוין הערכה מקצועית מרופא נוירולוג כמתחייב במסגרת טיפול שהעניק, שכלל שאיבת מח עצם ואחר כך החזרתו לגוף החולה.

בנוסף להתליית הרישיון לעיסוק ברפואה פסקה הוועדה שייאסר על פרופ' סלוין ליטול חלק כלשהו בניסויים רפואיים מכל סוג שהוא, הוא לא יוכל לעסוק בהשתלת מח עצם ולא יעסוק בטיפול בתאי גזע. כן נאסר עליו לייעץ בנושאים אלו לגורמים אחרים.

בתקשורת הכללית הופיעו בשנים האחרונות כמה דיווחים על הטיפולים שהציע פרופ' סלווין ושנדונו בבית המשפט. בינואר 2016 הוצא צו סגירה למרפאה שלו.

מטעמו של פרופ' סלוין נמסר, כי "ההחלטה שהתקבלה על ידי משרד הבריאות כוללת שורה של טעויות עובדתיות וסטייה מהדין, והיא עומדת בניגוד גמור לטובת החולים... אנו בטוחים כי החלטה זו תתהפך על ידי הערכאות המוסמכות, ממש כפי שכל ההחלטות הקודמות בעניינו של פרופ' סלוין נהפכו פעם אחר פעם על ידי בתי המשפט, ובפרט על ידי בית המשפט העליון".

הדו"ח המלא של החלטת הוועדה המיוחדת