דווח בעבר על קשר בין השתתפות בפעילויות מגרות מנטלית לבין הירידה בסיכון להפרעה קוגניטיבית קלה (MCI, Mild Cognitive Impairment) או מחלת אלצהיימר. עם זאת, מעט ידוע על היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה והקשר שלה לפעילות מגרה מנטלית בגיל המבוגר (70 ומעלה).

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לחקור את הקשר בין פעילויות מגרות מנטלית בגיל המבוגר לסיכון להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה, ולהעריך את ההשפעה של גנוטיפ APOE ε4י(Apolipoprotein E).

המחקר היה מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה, פרוספקטיבי, של משתתפים במחקר ה-Mayo Clinic Study of Aging במינסוטה. בוצע מעקב אחר משתתפים בגיל 70 ומעלה בעלי תפקוד קוגניטיבי נורמלי בבסיס, עד לתוצא של היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה. המחקר נערך מאפריל 2006 עד ליוני 2016.

בבסיס, המשתתפים סיפקו מידע בנוגע לפעילויות מגרות מנטלית בשנה שקדמה להשתתפות במחקר. הערכה נוירו-קוגניטיבית בוצעה בבסיס, עם הערכה במרווחי זמן של 15 חודשים. אבחנה קוגניטיבית בוצעה על ידי קונצנזוס של פאנל מומחים על בסיס קריטריונים מקובלים. Hazard ratiosי (HR) ורווחי סמך של 95% חושבו על ידי מודלי Cox לאחר התאמה למין, גיל והשכלה.

העוקבה הסופית כללה 1,929 מבוגרים עם מצב קוגניטיבי נורמאלי [גיל חציוני בבסיס 77 (טווח בין רבעונים 74-82); 50.4% (973 מטופלות) היו נשים], ובוצע מעקב עד לתוצא של היארעות הפרעה קוגניטיבית קלה.

במהלך תקופת מעקב חציונית של 4.0 שנים, נצפה כי משחק במשחקים (HRי 0.78; 95%CIי0.65-0.95), השתתפות בפעילויות מלאכה (HR 0.72י; 95%CIי 0.57-0.90), משחקי מחשב (HR 0.70י; 95%CIי0.57-0.85) ופעילויות חברתיות (HR 0.72י; 95%CIי0.63-0.94) היו קשורים לירידה בסיכון להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה.

באנליזה לפי מצב נשאות של APOE ε4, הנתונים הצביעו לכיוון סיכון נמוך יותר להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה עבור מי שאינם נשאי APOE ε4 שהשתתפו בפעילויות מגרות מנטלית (למשל משחקי מחשב HR 0.73י; 95%CI 0.58-0.92) ולכיוון סיכון גבוה יותר בקרב נשאי APOE ε4 שלא השתתפו בפעילויות מגרות מנטלית (למשל ללא משחקי מחשב HR 1.74י; 95%CIי1.33-י2.27)

מסקנת החוקרים הייתה, כי מבוגרים עם מצב קוגניטיבי נורמאלי שהשתתפו בפעילויות מגרות מנטלית גם בגיל המבוגר היו בעלי סיכון מופחת להיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה. קשר זה עשוי להשתנות על פי מצב נשאות APOE ε4.

מקור:
Krell-Roesch J, Vemuri P, Pink A, Roberts RO, Stokin GB, Mielke MM,, Christianson TJH, Knopman DS, Petersen RC, Kremers WK, Geda YE. Association Between Mentally Stimulating Activities in Late Life and the Outcome of Incident Mild Cognitive Impairment, With an Analysis of the APOE ε4 Genotype. JAMA Neurol. Published online January 30, 2017. doi:10.1001/jamaneurol.2016.3822