יכולת העבודה (Work Ability) היא סוגיה קריטית בבריאות תעסוקתית ובמסגרת מערכת הבריאות, שדורשת יכולות עבודה גבוהות מבחינה פיזית ופסיכולוגית. המחקר הנוכחי נערך על מנת לחקור את הקשר שבין מדד היכולת לעבוד (work ability index - WAI) למאפיינים אישיים, עומס העבודה, עייפות ומחלות בקרב צוות סיעודי במחלקות טיפול נמרץ.

המחקר כלל מדגם של 214 אחים ואחיות שנבחרו באקראי מתוך אוכלוסייה הכוללת 321 אחים ואחיות שעובדים בשמונה מחלקות טיפול נמרץ שונות. ניתוח רגרסיה ליניארית מרובה בחן את הקשר שבין ציון WAI לכל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים.

תוצאות ניתוח רב-משתנים חשפו קשר שלילי חזק בין ציוני WAI לתחלואה (B=-5.82י, 95% רווח בר סמך: 7.16- עד 4.48-, p<0.001). מבין המאפיינים האישיים שנבדקו, מדד מסת הגוף (BMI) נקשר באופן הפוך ומובהק לציוני WAI. כמו כן, נמצא קשר שלילי מובהק בין ציוני WAI למימדים של MFI-20 (סולם עם 20 פריטים להערכת חמישה מימדים של עייפות) כגון עייפות כללית (B=-0.31י, 95% רווח בר סמך: 0.53- עד 0.09-, p=0.005) ועייפות פיזית (B=-0.44י, 0.65- עד 0.23-, p<0.001).

מבין ממדי עומס העבודה, תסכול (B=-0.04י, 0.07- עד 0.02-, p<0.001) ודרישות זמניות (B=-0.04י, 0.08- עד 0.001-, p=0.04) הראו קשר שלילי ומובהק לציוני WAI, בעוד שהביצוע (performance) הראה קשר חיובי ומובהק (B=0.04י, 0.01-0.07, p=0.005).

לפי ממצאי המחקר, יש צורך בפיתוח תוכניות הבראה במטרה ליצור סביבת עבודה בריאה המאופיינת בגישה מניעתית מובנית היטב כלפי מחלות הניתנות לשליטה ויש להגדיר מסגרת ארגונית מובנית, על מנת להגביר את הרמה התפקודית והמוטיבציה, להוריד את רמת העייפות ואת עומס העבודה, על מנת לשפר ולשמר את יכולת העבודה של הצוות הסיעודי ביחידות טיפול נמרץ.

מקור:
Akbar Rostamabadi, Zahra Zamanian, Zahra Sedaghat; Factors Associated with Work Ability Index (WAI) among Intensive Care Units' (ICUs') Nurses; Journal of Occupational Health, Advance Publication] Released: January 11, 2017 http://doi.org/10.1539/joh.16-0060-OA

https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/advpub/0/advpub_16-0060-OA/_article