אנשים נשארים בסיכון להדבקה חוזרת בהפטיטיס C גם לאחר פינוי הזיהום הראשוני. מחקר חדש זיהה גורמים הקשורים לסיכון בהדבקה חוזרת בהפטיטיס C במחקר עוקבה גדול מבוסס אוכלוסייה בקנדה, ובחן את הקשר בין טיפול אופיואידי תחליפי וייעוץ נפשי להדבקה חוזרת.

המחקר עשה שימוש בנתונים מה-British Columbia Hepatitis Testers Cohort, הכולל את כל המטופלים שנבדקו להפטיטיס C או HIV במעבדות לבריאות הציבור בקולומביה הבריטית שבקנדה בין 1990 ל-2013. זוהו מקרים של הדבקה חוזרת בהפטיטיס C כמקרים של HCVיPCR חיובי לאחר פינוי ספונטני (שתי תוצאות HCVיPCR שליליות עוקבות במרווח של לפחות 28 יום) או תגובה וירולוגית ממושכת (שתי בדיקות HCVיPCR שליליות במרחק של לפחות 28 יום, 12 שבועות לאחר סיום הטיפול).

חושבו שיעור ההיארעות של הדבקה חוזרת בהפטיטיס C (ל-100 שנות אדם של מעקב) ורווחי סמך 95%. נעשה שימוש במודלי Cox רבי משתנים לבדיקת גורמי סיכון להדבקה חוזרת (מין, שנה, גיל, שנת האבחנה, סוג פינוי הזיהום, הדבקה מקבילה ב-HIV, מספר ביקורים בייעוץ נפשי, מצב סוציואקונומי ושימוש באלכוהול או סמים), והקשר בין טיפול אופיואידי תחליפי וייעוץ נפשי עם הדבקה חוזרת בהפטיטיס C בקרב אנשים המזריקים סמים.

5,915 מטופלים עם זיהום בהפטיטיס C נכללו במחקר (3,690 לאחר פינוי ספונטני ו-2,225 לאחר תגובה וירולוגית ממושכת). 452 (8%) מטופלים פיתחו הדבקה חוזרת; 402 (11%) לאחר פינוי ספונטני ו-50 (2%) לאחר השגת תגובה וירולוגית ממושכת.

בוצע מעקב למשך זמן חציוני של 5.4 שנים (IQRי2.9–8.7), ומשך הזמן החציוני עד להדבקה חוזרת היה 3.0 שנים (1.5-5.4). שיעור ההיארעות של הדבקה חוזרת היה 1.27 (95%CIי1.15–1.39) ל-100 שנות אדם של מעקב לאורך סך הכל 35,672 שנות אדם, עם שיעור גבוה משמעותית בקרב קבוצת הפינוי הספונטני (1.59; 95%CIי1.44–1.76) בהשוואה לקבוצת התגובה הווירולוגית הממושכת (0.48; 0.36-0.63).

במודל Cox, נראה שיעור הדבקה גבוהה יותר בקבוצת הפינוי הספונטני (Adjusted hazard ratio 2.71י; 95%CIי2.00–3.68), מטופלים עם זיהום מקביל ב-HIVי(2.25; 1.78-2.85) ואנשים המזריקים סמים (1.53; 1.21-1.92), בהשוואה לשאר גורמי הסיכון.

בקרב 1,604 אנשים המזריקים סמים עם הזרקת סמים עכשווית, טיפול אופיואידי תחליפי היה קשור עם סיכון נמוך משמעותית להדבקה חוזרת (adjusted HR 0.73י; 95%CIי0.54-0.98), כמו גם השתתפות בתוכניות לתמיכה נפשית (0.71; 0.54–0.92).

מסקנת החוקרים הייתה, כי ההיארעות של הדבקה חוזרת בהפטיטיס C גבוהה יותר בקרב מטופלים עם זיהום מקביל ב-HIV, מטופלים עם פינוי ספונטני של הזיהום בהפטיטיס C ומטופלים המזריקים סמים. טיפול אופיואידי תחליפי וייעוץ נפשי יכולים להפחית את שיעור ההדבקה החוזרת בקרב אנשים המזריקים סמים.

ממצאים אלו תומכים בקביעת מדיניות של מעקב לאחר פינוי הוירוס בקרב אנשים המזריקים סמים, והצעת תכניות להורדת הסיכון על מנת להפחית את הסיכון להדבקה חוזרת בהפטיטיס C והפצת הוירוס.

מקור:
Incidence, risk factors, and prevention of hepatitis C reinfection: aa population-based cohort study. Islam, Nazrul et al. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 22 December 2016 [E pub].