מטרת מחקר זה היתה להשוות את התגובה החיסונית לאסטרטגיית חיסון מקדים (בשיטת "prime-boost") של שילוב החיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) עם החיסון נגד 23 זני פנאומוקוק הכולל מרכיבי מעטפת של החיידק (23-valent polysaccharide pneumococcal vaccineי– PPV-23), בהשוואה ל-PPV-23 בלבד, בקרב נשאי HIV מבוגרים.

נשאי HIV מבוגרים הוקצו אקראית לקבלת PCV-13 בשבוע 0 ולאחר מכן קבלת PPV-23 בשבוע 4 (n=31, קבוצת החיסון המקדים) או לקבלת PPV-23 בשבוע 4 בלבד (n=33, קבוצת PPV-23 בלבד).

ממוצע הריכוז הגאומטרי (geometric mean concentration - GMC) של אימונוגלובולין Gי(IgG) הספציפי לזן פנאומוקוק, וממוצע הטיטרציה הגאומטרית (geometric mean titer - GMT) של האופסונו-פגוציטוזה התפקודית הושוו בשבועות 8 ו-28 עבור 12 זני פנאומוקוק, אשר מכוסים על ידי PCV-13 ו-PPV-23.

קבוצת החיסון המקדים נטתה יותר להשיג עלייה הגבוהה פי שניים ויותר ב-GMC של IgG ו-GMC הגבוה מ-1 מק"ג/מ"ל בשבוע 8 (יחס סיכויים [odds ratio – ORי]: 2.00, 95% רווח בר סמך: 1.46-2.74, p<0.01) ובשבוע 28 (OR:י 1.95, 1.40-2.70, p<0.01).

באופן דומה, קבוצת החיסון המקדים נטתה יותר להשיג עלייה הגבוהה פי ארבעה ויותר ב-GMT של אופסונו-פגוציטוזה תפקודית בשבוע 8 (ORי: 1.71,י 1.22-2.39, p<0.01) ובשבוע 28 (ORי: 1.6, 1.15-2.30, p<0.01).

מחקר זה מוסיף לראיות הקיימות התומכות בהנחיות החיסון העדכניות נגד פנאומוקוק, המציעות לחסן נשאי HIV מבוגרים באירופה וארצות הברית הן עם PCV-13 והן עם PPV-23.

מקור:
Sadlier C, O'Dea S, Bennett K, Dunne J, Conlon N, Bergin C.
Immunological efficacy of pneumococcal vaccine strategies in HIV-infected adults: a randomized clinical trial. Sci Rep. 2016 Sep 1;6:32076. doi: 10.1038/srep32076.