מטרת המחקר הייתה להעריך אם גיל מבוגר הינו גורם פרוגנוסטי במטופלים שעברו דום לב מחוץ לבית החולים, ולבדוק אם קיים קשר בין הגיל לבין טיפול בטמפרטורת יעד.

במחקר ניהול בטמפרטורת יעד (target temperature management - TTM) נכללו 995 מטופלים שחולקו באופן אקראי לקבלת טיפול בטמפרטורת יעד של 33 מעלות צלזיוס או 36 מעלות צלזיוס. החוקרים העריכו את השרידות ואת התוצאות הנוירולוגיות (על פי מדד רנקין המותאם [modified Rankin scale] וקטגוריית לתפקוד מוחי [cerebral performance category]), תוך שימוש בגיל המטופלים כמנבא, תוך חלוקת המטופלים לחמש קבוצות גיל: גיל נמוך או שווה ל-65, 70-66, 75-71, 80-76 ומעל גיל 80.

נצפתה ירידה בקצבי הלב המתאים לקבלת שוק חשמלי (Shockable rhythm) ככל שהייתה עליה בגיל (p=0.001), וכן בהופעת עליות ST בעת הקבלה בבית החולים (p<0.01). עלייה בגיל הייתה קשורה עם תמותה גבוהה יותר (יחס סיכונים [HRי] = 1.04 לשנה, רווח סמך 95%: 1.06-1.03, p<0.001) לאחר תקנון למשתנים מתערבים.

במטופלים מעל גיל 80 נצפתה עליה משמעותית בתמותה (יחס סיכונים= 3.5, רווח סמך 95%: 5.0-2.5, p<0.001) בהשוואה לחולים מתחת לגיל 65. התוצאות של מדד רנקין המתואם ושל קטגוריית התפקוד המוחי היו שונות בין קבוצות הגיל השונות, כאשר תוצאות שליליות יותר נצפו בקבוצות הגיל הגבוהות יותר (מדד רנקין המותאם: p=0.001, קטגוריית לתפקוד מוחי: p=0.04).

הקשר בין טיפול בטמפרטורת יעד לתוצאות נוירולוגיות או לתמותה לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסכמים, כי עלייה בגיל קשורה בעלייה מובהקת בתמותה לאחר מקרה של דום לב מחוץ לבית-החולים, אך שיעור התמותה אינו קשור לטיפול בטמפרטורת יעד מסוימת. סיכון לתוצאות נוירולוגיות שליליות עלה גם הוא הגיל, וגם במקרה זה טיפול בטמפרטורת יעד לא סייע לשפרן.

מקור:
Winther-Jensen, M., Pellis, T., Kuiper, M., Koopmans, M., Hassager, C., Nielsen, N., . . . Kjaergaard, J. (2015). Mortality and neurological outcome in the elderly after target temperature management for out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 91, 92-98. doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.12.030