Ritonavir

טיפול אנטיויראלי נגד הפטיטיס C ללא אינטרפרון בקרב מושתלי כבד

טיפול ללא אינטרפרון הביא לתגובה וירולוגית טובה עם מעט תופעות לוואי חמורות, במושתלי כבד עם זיהום חוזר ב-HCV גנוטיפ 1

24.11.2014, 11:19

כ-170 מיליון אנשים בעולם סובלים מזיהום כרוני בהפטיטיס C. בארה"ב, למעלה מ-40% מהממתינים להשתלת כבד סובלים מזיהום בהפטיטיס C. חולים שסבלו מווירמיה טרם ההשתלה, יסבלו מחזרה של הזיהום לאחר ההשתלה, אולם לאחר השתלה הטיפול בזיהום מורכב יותר, כיוון שהמושתלים מדוכאי חיסון.

Ombitasvir הוא מעכב NS5A פוטנטי; ABT-450 הוא מעכב פרוטאז NS3/4A, שניתן יחד עם Ritonavir כדי להעלות את שיא התרופה ואת משך החשיפה אליה, וכך לאפשר מתן חד-יומי; Dasabuvir הוא מעכב פולימראז NS5B לא נוקלאוזידי. מטרת מחקר היתה לבחון את היעילות והבטיחות של משטר טיפולי זה יחד עם Ribavirin בחולים מושתלים אצלם חזר הזיהום בהפטיטיס C.

למחקר הוכנסו 34 חולים לאחר השתלת כבד, עם זיהום בהפטיטיס C גנוטיפ 1, ללא פיברוזיס כבדי. החולים קיבלו משטר טיפולי שכלל Ombitasvir(25mg)–ABT-450י (150mg)/r(100mg) במתן חד יומי, Dasabuvirי (250mg) פעמיים ביום ו-Ribavirin, למשך 24 שבועות.

מתוך 34 חולים, ל-33 היתה תגובה וירולוגית מתמשכת בשבועות 12 ו-24 לאחר טיפול: שיעור תגובה של 97% (רווח בר סמך 95%; 85-100). תופעות הלוואי הנפוצות היו עייפות, כאב ראש ושיעול. חמישה חולים (15%) נזקקו לטיפול באריתרופואטין בשל אנמיה. אף אחד מהחולים לא נזקק לעירוי דם. חולה אחד הפסיק את הטיפול לאחר 18 שבועות בשל תופעות לוואי, אולם היתה לו תגובה וירולוגית מתמשכת. רמות מעכבי קלצינורין בדם נוטרו, והמינון הותאם על מנת לשמור על רמה תרפויטית. במהלך המחקר לא נצפו מקרי דחייה של שתל.

החוקרים מסיקים, כי המשטר הטיפולי שנבחן במחקר, ושלא כלל אינטרפרון, הוא בטוח לטיפול ומקנה תגובה וירולוגית מתמשכת בחולים מושתלי כבד עם זיהום בהפטיטיס C גנוטיפ 1.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Kwo PY, Mantry PS, Coakley E, et al. An Interferon-free Antiviral Regimen for HCV after Liver Transplantation. N Engl J Med. 2014; Published online 11th November.

נושאים קשורים:  Ritonavir,  Ombitasvir,  דחיית שתל,  HCV,  ribavirin,  הפטיטיס C,  השתלת כבד,  Dasabuvir,  מחקרים
תגובות