ethics

הלשכה לאתיקה: אין לציין על חשבוניות מס את מהות הטיפול הרפואי

"זכות המטופל לסודיות רפואית גוברת על דרישת שלטונות המס", קבעה הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בנייר עמדה מיוחד שפירסמה

רופאים העוסקים בפרקטיקה פרטית לא חייבים לציין על גבי חשבוניות המס שהם רושמים למטופליהם את מהות הטיפול שניתן, בניגוד לדרישת שלטונות מס ההכנסה; כך נקבע בנייר עמדה מיוחד שפרסמה השבוע הלשכה לאתיקה של הר"י.

בנייר העמדה נאמר, שעל הרופאים להסתפק ברישום שם המטופל והסכום ששולם בעד הטיפול שניתן מבלי לפרט את המחלות מהן סובל המטופל או את מהות הטיפול וסיבותיו. העיתון הכלכלי "דה מרקר" ציין אתמול, כי החלטת הלשכה לאתיקה לפרסם נייר עמדה זה נעשתה בתום דיון שקיימה בעקבות עתירה לבג"צ שהגיש באפריל השנה המנתח הפלסטי ד"ר יוסף ברגר.

מס הכנסה החליט לבטל את ספרי החשבונות של ד"ר ברגר, כיוון שסירב לפרט בחשבוניותיו את סוגי הטיפול שעברו מטופליו ואת הסיבות לטיפולים. בדיקה שנערכה בספרי החשבונות עצמם העלתה שאין בהם כל פגם מהותי.

הדיון בלשכה לאתיקה של הר"י היה לכן בסוגיה עקרונית: מה גובר על מה - חובת הדיווח למס ההכנסה או חובת השמירה על סודיות רפואית. כמו כן, עסק הדיון בסוגיה אם הסודיות הרפואית מוטלת על הרופא או על המטופל. הלשכה סיכמה, כי הסודיות הרפואית, המופיעה עוד בשבועת הרופאים, גוברת במקרה זה. מטרתה לאפשר למטופל למסור לרופאו את "הסיפור הרפואי" במלואו, וללא חשש. "זהו חלק מרכזי מהותי ביחסי האמון הנבנים בין החולה לרופא", נכתב.

בנייר העמדה נאמר עוד: "הסוד הרפואי והרשומה הרפואית שייכים בתפיסת העולם האתית והחוקית (חוק זכויות החולה) לחולה, לא לרופא. הלשכה לאתיקה סבורה לכן שהקלה על עבודת פקידי מס ההכנסה בפעולות הביקורת שלהם איננה מצדיקה ויתור גורף של המטופלים על זכותם לסודיות רפואית".

עוד דיווח "דה מרקר", כי הלשכה לאתיקה של הר"י קבעה במסמך שהפיצה כי היא "מכירה בחשיבות הפעילות התקינה של רשויות המס ומדגישה את חובתם של הרופאים לדווח לרשויות המס ולשלם מס כדין, בגין התשלומים שהם מקבלים ממטופליהם". הלשכה גם שוללת את האפשרות שרופא יבקש אישור ממטופלו לוותר על חיסיון וסודיות רפואית, רק לצורך פירוט בחשבונית המס שהוא רושם. "בקשה כזאת עלולה להעמיד את המטופל עצמו במצב לא נוח ולפגוע באמון שבינו לבין הרופא".

"אין זה ראוי שהמטופל יוותר על זכות יסוד על מנת לקיים אינטרס שאיננו נוגע לו", קובעת הלשכה, והוסיפה כי בידי פקידי המס אמצעים אחרים לביצוע מטלת הביקורת שלהם. "הפגיעה בסודיות הרפואית באמצעות פירוט מהות הטיפול שקיבל המטופל לא תועיל במרבית המקרים לפקיד המס לקבוע אם מתקיים יחס סביר בין מהות הטיפול לסכום ששולם... לעומת זאת, הנזק לבריאות הציבור וליחסי רופא-מטופל שייגרם כתוצאה מוויתור גורף ולא מידתי על הסודיות הרפואית הוא רב ואפילו מסוכן ולכן אסור להרשותו".

רשות המסים אמרה בתגובה כי "הנושא נמצא בבדיקה".

נושאים קשורים:  ethics,  סודיות רפואית,  יחסי רופא חולה,  רפואה פרטית,  חשבוניות,  הלשכה לאתיקה
תגובות