NRTIs

הערכה של משטרי טיפול קו שני בחולי HIV באפריקה

במחקר רנדומלי נמצא, שמעכב פרוטאז מתוגבר ושני מעכבי נוקלאוזיד רברס טראנסקריפטאז מהווים משטר טיפולי יעיל וכלכלי כטיפול קו שני

30.07.2014, 07:06

תמיכה כלכלית עצומה מצד תורמים, לצד פעילות של ארגון הבריאות העולמי, מאפשרים למבוגרים ולילדים רבים באפריקה הנגועים ב- HIV לקבל טיפול אנטירטרוויראלי מציל חיים. הבסיס להצלחת טיפול בקנה מידה כזה, הוא שמירת הטיפול פשוט ולא יקר.

טיפול קו ראשון סטנדרטי כיום מבוסס על שתי תרופות ממשפחת מעכבי נוקלאוזיד רברס טראנסקריפטאז (NRTIs) ותרופה נוספת שאינה מעכב נוקלאוזיד רברס טראנסקריפטאז (NNRTIs). משטר הטיפול המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי לטיפול קו שני הוא מעכב פרוטאז מתוגבר (boosted) ושני NRTIs, אולם המידע עליו מבוסס משטר זה הוא באיכות בינונית.

מטרת מחקר זה היתה לבחון אם הוצאת התרופות ממשפחת ה-NRTIs ממשטר הטיפול בקו שני או החלפתן ברלטגרביר (אייסנטרס, MSD ישראל) תביא לתוצאות יעילות יותר.

קרוב ל-1,300 חולים, שכשלו בטיפול קו ראשון, הוקצו רנדומלית באופן פתוח תווית לקבלת לופינביר-ריטונביר (קלטרה; אבוט) בתוספת שני NRTIs שנבחרו על ידי הרופא המטפל, מעכב פרוטאז בתוספת רלטגרביר או מעכב פרוטאז כמונותרפיה לאחר 12 שבועות אינדוקציה עם רלטגרביר.

בשונה ממה שהעריכו החוקרים טרם ביצוע המחקר, NRTIs הניתנים עם מעכב פרוטאז מתוגבר במשטר טיפולי קו שני שומרים על יעילותם, מבלי שנמצאה עדות לעלייה ברעילות. לא נמצא במחקר זה יתרון להחלפת NRTIs ברלטגרביר. השליטה הווירולוגית היתה פחות טובה כאשר ניתן מעכב פרוטאז במונותרפיה. ממצאים אלו חשובים לאור העלות הגבוהה יותר של רלטגרביר.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Paton NI, Kityo C, Hoppe A, et al. Assessment of Second-Line Antiretroviral Regimens for HIV Therapy in Africa. N Engl J Med. 2014; 371:234-247

נושאים קשורים:  NRTIs,  טיפול קו שני,  הנחיות טיפול,  מעכבי פרוטאז,  אפריקה,  יעילות,  HIV,  איידס,  NNRTIs,  מחקרים
תגובות