High Resolution Microendoscopy

דיוק מעולה ל-High Resolution Microendoscopy של המעי הגס

הבדיקה המיקרואנדוסקופית השיגה 94% דיוק, 95% סגוליות ו-87% PPV‏ בהשוואה להיסטופתולוגיה, טוב יותר במובהק מבדיקת HD-WLE

04.12.2013, 15:14

מיקרו-אנדוקסקופיה בהפרדה גבוהה (High-resolution microendoscopy‏, HRME), המאפשרת הבחנה בפרטים תת-תאיים, מהווה למעשה "ביופסיה אופטית" ויכולה לשמש חלופה זולה להיסטופתולוגיה ככלי לאיתור פוליפים ממאירים בזמן אמת.

מחקר שהתפרסם לפני ימים ספורים (3 בדצמבר) באתר כתב העת The American Journal of Gastroenterology, השווה שיטה זו לאנדוסקופיית אור-לבן בחדות גבוהה ( high-definition white-light endoscopy‏, HD-WLE) ולבדיקה היסטופתולוגית.

171 פוליפים שאותרו באופן פרוספקטיבי על ידי 3 אנדוסקופיסטים ב94 מטופלים נבחנו בעזרת HRME וסווגו בזמן הבדיקה עצמה כגידוליים (אדנומטוטיים או ממאירים) או כלא-גידוליים (תקינים, היפרפלסטיים או דלקתיים) בעזרת HRME ו-HD-WLE בנפרד. לבסוף נכרתו הפוליפים והועברו לבדיקה פתולוגית, שהוגדרה כמדד הזהב.

בהתייחס לזיהוי נגעים גידוליים, השיגה HRME דיוק (94%), סגוליות (95%) וערך מנבא חיובי (positive predictive value‏, PPV‏) (87%) טובים יותר במובהק מאלו שהשיגה HD-WLE (דיוק: 65%; סגוליות: 39%; PPV‏: 55%).

יתרון מובהק זה נשמר גם בהגבלת ההשוואה לפוליפים הקטנים מ-10 מ"מ, ביחס לכל המדדים לעיל: דיוק (95% עבור HRME לעומת 64% עבור HD-WLE), סגוליות (98% לעומת 40%) ו-PPV‏ (92% לעומת 55%) ואף ביחס לפוליפים הקטנים מ-5 מ"מ נמשכה מגמה זו (דיוק: 95% עבור HRME לעומת 62% עבור HD-WLE; סגוליות: 98% לעומת 41%; PPVי: 93% לעומת 53%).

לאור היתרון המובהק של HRME, מציעים החוקרים לנצל את חוזקות כל שיטה ולהשתמש ב-white light endoscopy לאיתור הפוליפ ולאחר מכן להיעזר ב-HRME לסיווג הפוליפ. שילוב כזה, לדברי החוקרים, יוכל לאפשר לאנדוסקופיסט להחליט בזמן אמת על הצורך בבדיקה פתולוגית של הפוליפ, כריתתו בלבד או השארתו ללא התערבות.

מקור:
Parikh ND, Perl D, Lee MH, et al. In Vivo Diagnostic Accuracy of High-Resolution Microendoscopy in Differentiating Neoplastic from Non-Neoplastic Colorectal Polyps: A Prospective Study. Am J Gastroenterol [Internet] 2013 [cited 2013 Dec 3];

נושאים קשורים:  High Resolution Microendoscopy,  high-definition white-light endoscopy,  מיקרו-אנדוקסקופיה,  מחקרים
תגובות