CT

בדיקת סקר לאבחון סרטן ריאה – שיעור אבחון היתר

במחקר שבחן את קצב הגדילה של גידולי ריאה שאובחנו בבדיקת Low-dose CT שבוצעה כבדיקת סקר נמצא כי ב-25% מהמקרים מדובר שככל הנראה באבחון יתר

23.12.2012, 11:34

אבחון קליני של סרטן הריאה מבוצע לרוב בשלב מתקדם של המחלה, ולפיכך השרידות במשך 5 שנים נמוכה. אבחון מוקדם מאפשר שיפור משמעותי של השרידות. בדיקת CT בקרינה במינון נמוך (Low-dose CT) מאפשרת זיהוי גידולים בשלב מוקדם, אך המשך העיבוד לאחר בדיקה חיובית דורש בדיקות פולשניות.

כמו בכל בדיקת סקר, יש להתייחס לשיעור אבחון היתר (overdiagnosis) של סרטן הריאה בבדיקה זו. אבחון יתר מוגדר כאבחון סרטן שלא יגרום לתסמינים בימי חייו של המטופל, ולא יגרום למותו – כלומר גידול שקצב הגדילה שלו אטי, גידול שאינו מתקדם או גידול שנסוג עצמונית. ההערכות לגבי שיעור אבחון היתר בבדיקת Low-dose CT נעות בין 5% ל-50% מהמקרים המאובחנים. אבחון יתר גורם לבירור מיותר ולטיפול מיותר, למצוקה למטופל ולמשפחתו ואף לתמותה.

יש להתייחס גם לשיעור הירידה בתמותה עקב ביצוע בדיקת הסקר. במחקר NSLT, מחקר גדול שבו נבחנה יעילות Low-dose CT בהורדת התמותה עקב סרטן ריאה, נמצאה ירידה של 20% בתמותה עקב סרטן ריאה וירידה של 7% בתמותה הכללית. במחקר זה נעשה ניסיון להעריך את קצב הגדילה של גידולי ריאה שזוהו באמצעות Low-dose CT במשך 5 שנים, על מנת לזהות את שיעור הגידולים שגדילתם אטית או שאינם מתפתחים, המייצגים מקרי אבחון יתר.

נכללו מתנדבים בריאים בני 50 ומעלה, שעישנו מעל 20 שנות קופסה, ועברו בדיקות Low-dose CT במשך 5 שנים רצופות. הנבדקים לא יודעו לגבי גידולים קטנים. המשך המעקב נקבע לפי ממצאי הבדיקות הקודמות (גידולים גדולים יותר או גידולים שגדילתם מהירה הובילו לבירור נוסף). עבור כל גידול הוגדר משך הזמן עד להכפלת נפחו (VDT – volume doubling time)י(400 יום הוא הסף שהוגדר בעבר לגבי גידול שקצב הגדילה שלו איטי ומייצג אבחון יתר).

נכללו 5,203 משתתפים, בני 57.7±5.6 שנים בממוצע, 66% מהן גברים ו-80% מעשנים בהווה, כאשר בעברם 20–255 שנות קופסה (חציון – 44). 79.2% מהנבדקים עברו את כל 5 הבדיקות.

במהלך 5 שנים אובחנו 175 מקרי סרטן ריאה, 66% מהם ב-stage 1. מתוך מקרים אלו, 55 זוהו בסקירה הראשונה ו-120 בסקירות עוקבות. ב-5% ממקרי הנגעים שזוהו בסקירה הראשונה נמצאה תוצאה שלילית בבדיקת PET-CT, בהשוואה ל-43.9% מהמקרים שזוהו בסקירות הבאות. 29 משתתפים עברו פעולה פולשנית עקב גידול שהתגלה כשפיר (0.15% מהמשתתפים, 14% מהביופסיות).

בבחינת 120 הגידולים שזוהו בסריקות עוקבות נמצא כי 15.8% היו גידולים חדשים ו-84.2% היו גידולים שהתקדמו בהשוואה לסריקה קודמת. כל הגידולים החדשים היו בעלי קצב גדילה מהיר. מתוך הגידולים שהתקדמו,  קצב הגדילה של 58.3% היה מהיר ושל 25.8% היה אטי או שהם לא גדלו כלל. לגבי 15.0% מהם נמצאVDT בין 400 ל-599 יום, ולגבי 10.8% נמצא VDT גבוה מ-600 יום. נמצא קשר מובהק בין קצב הכפלת נפח הגידול לבין סיווג הסיכון ההתחלתי.

שיעור התמותה עקב סרטן ריאה היה גבוה יותר באופן מובהק במקרים שבהם אובחן גידול חדש (9.2% בשנה) בהשוואה למקרים שבהם אובחן גידול בעל קצב גדילה אטי – כלומר VDT מעל 400 יום (0.9% לשנה), וגבוה יותר באופן בלתי מובהק במקרים שבהם אובחן גידול בעל קצב גדילה מהיר (4.1% לשנה). נמצא כי התמותה עקב סרטן ריאה עלתה עם עליית VDT, אך הייתה נמוכה מאוד כאשר נמצא VDT גבוה מ-200 יום.

החוקרים מסכמים כי כ-75% מהגידולים שאובחנו היו גידולים אגרסיביים. מתוך שאר המקרים (25%), סביר להניח כי ברבים מהם מדובר באבחון יתר.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Veronesi et al.; Estimating Overdiagnosis in Low-Dose Computed Tomography Screening for Lung Cancer:A Cohort Study, Ann Intern Med. 2012 Dec 4;157(11):776-84

נושאים קשורים:  CT,  סרטן ריאה,  NSLT,  הדמיה,  בדיקת סקר,  COSMOS,  מחקרים
תגובות