אנוריזמה

אנוריזמה באאורטה הבטנית – תיקון אנדווסקולארי או ניתוח פתוח?

במחקר ארוך טווח שהשווה בין שתי האפשרויות לא נמצא הבדל בשיעור התמותה

12.12.2012, 12:12

בשנות ה-90 החלו בביצוע תיקון אנדווסקולארי של אנוריזמות באאורטה הבטנית, כחלופה פולשנית פחות לתיקון בניתוח פתוח. מחקרים מבוקרים הדגימו ירידה בתמותה הפרי-אופרטיבית בתיקון אנדווסקולארי, אולם הסיכון לתמותה השתווה לאחר כשנתיים, עקב סיכון מוגבר לתמותה מאוחרת יותר בתיקון אנדווסקולארי.

במחקר זה נכללו 881 משתתפים מעל גיל 49 שנזקקו לניתוח לתיקון אנוריזמה באאורטה הבטנית. המשתתפים הוקצו אקראית לתיקון אנדווסקולארי (444 משתתפים) או לניתוח פתוח (437 משתתפים). משך המעקב היה עד 9 שנים, בממוצע 5.2 שנים.

בכל אחת מהקבוצות אירעו 146 מקרי מוות, כך שהסיכון לתמותה נמצא דומה (בתיקון אנדווסקולארי לעומת תיקון ניתוחי HR 0.97, 95%CI 0.77-1.22, P=0.81). התמותה הפרי-אופרטיבית (עד 30 יום לאחר הניתוח) הייתה נמוכה יותר בתיקון אנדווסקולארי (0.5% לעומת 3.0%, P=0.004). הסיכון לתמותה נותר נמוך יותר במידה מובהקת בתיקון אנדווסקולארי לאחר שנתיים (HR 0.63, 95%CI 0.40-0.98, P=0.04), ונמוך יותר במידת מובהקות גבולית לאחר 3 שנים (HR 0.72, 95%CI 0.51-1.00, P=0.05). לאחר מכן, לא נמצא הסיכון לתמותה נמוך יותר בתיקון אנדווסקולארי.

מספר מקרי המוות שנמצאו קשורים באנוריזמה היה 10 (2.3%) בקבוצת התיקון האנדווסקולארי, ו-16 בקבוצת הניתוח הפתוח (3.7%) - 95%CI -3.7-0.8, P=0.22. שישה קרעי אנוריזמות (rupture) נמצאו בקבוצת התיקון האנדווסקולארי (4 אירעו יותר מחמש שנים לאחר התיקון, 3 הסתיימו במוות), וילו בקבוצת הניתוח הפתוח לא אירעו קרעי אנוריזמות (P=0.03).

98 משתתפים בקבוצת התיקון האנדווסקולארי עברו 148 הליכי תיקון משניים, לעומת 78 משתתפים בקבוצת הניתוח הפתוח שעברו 105 הליכים (לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות). גם מספר האשפוזים לאחר התיקון הראשוני היה דומה בשתי הקבוצות.

בקרב משתתפים בני פחות מ-70 נמצא שיעור תמותה נמוך ביותר בתיקון אנדווסקולארי (HR 0.65, 95%CI 0.43-0.98, P=0.04 בתיקון אנדווסקולארי בהשוואה לניתוח פתוח). בקרב מטופלים מעל גיל 70, שיעור התמותה היה נמוך יותר בניתוח פתוח, אך מידת המובהקות של תוצאה זו הייתה גבולית (HR 1.31, 95%CI 0.99-1.73, P=0.06 בתיקון אנדווסקולארי בהשוואה לניתוח פתוח).

החוקרים מסכמים כי תיקון אנדווסקולארי הוא חלופה אפשרית לניתוח פתוח, שכן הסיכון לתמותה לטווח ארוך דומה בשני הטיפולים. עם זאת, עדיין יש חשש לקרע מאוחר של אנוריזמה בתיקון אנדווסקולארי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lederle et al.; Long-Term Comparison of Endovascular and Open Repair of Abdominal Aortic Aneurysm, N Engl J Med. 2012 Nov 22;367(21):1988-97.

נושאים קשורים:  אנוריזמה,  אאורטה,  AAA,  תיקון אנדווסקולארי,  מחקרים
תגובות