חדשות

דוח משרד הבריאות: עלייה ניכרת בגירעונות ארבע קופות החולים

הדוח החדש מסכם את פעילות קופות החולים בשנת 2011 וצופה העמקה בגירעונות ב-2012

מדוחותיהן הכספיים של קופות החולים למחצית הראשונה של שנת 2012 עולה כי מגמת הגירעונות בתוצאות הפעילות שלהן נמשכת. בדוח משרד הבריאות נכתב כי פעילותן של כל קופות החולים צפויה להסתיים בשנת 2012 בגירעון עמוק. עורכי הדוח הם רו"ח ליאור ברק מהאגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות ורו"ח דפנה ברזילי ממשרד רו"ח ברזילי ושות'.

הדו"ח מצביע על כך שכלל קופות החולים סיימו את 2011 בגירעון של יותר מ-1.259 מיליארד שקלים - עלייה משמעותית של כמעט פי 6 מהגירעון בסך 194 מיליוני שקלים בשנת 2010. העלייה מוסברת בחלקה באי קבלת כספי התמיכות לשנת 2011 עקב העיכוב בחתימה על הסכמי הייצוב לשנים 2013-2011.

הגירעון הגבוה ביותר נרשם בשירותי בריאות כללית – 510 מיליון שקלים (כולל גירעון בתי חולים) לעומת כ-123 מיליון שקלים ב-2010. אחריה מכבי שירותי בריאות שסיימה את 2011 בגירעון בסך 332 מיליון שקלים (לעומת 94 מיליון ב-2010) וקופת חולים מאוחדת, שסיימה את 2011 בגירעון של 277 מיליון שקלים (לעומת 14 מיליון ב- 2010). גירעון לאומית שירותי בריאות עמד על 150 מיליון שקל (בנטרול הפרשה חד פעמית לקרן רשלנות רפואית בסך 116 מיליוני שקלים).

על מצבן הפיננסי של ארבע הקופות נאמר בדו"ח ההשוואתי כי ניתוח הדוחות הכספיים המאוחדים שלהן מראה כי לשלוש קופות חולים גירעון בנכסים נטו (הון עצמי שלילי). במכבי הוא מגיע ל- 82 מיליוני שקלים, במאוחדת ל-84 מיליונים ובלאומית 1.05 מיליארד שקלים. בכללית הנכסים נטו הם חיוביים בסך של 1.24 מיליארד שקלים.

תזרים המזומנים של כלל הקופות ב-2011 היה חיובי. הגירעון מומן באמצעות גידול בהתחייבויות.
שווי המזומנים של קופות החולים ליום 31.12.2011 הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקלים.

כמו כן חל ב-2011 גידול בהוצאות האשפוז (כ-9%), גידול בהוצאות השכר (כ-7%), גידול בהוצאות על רכישת תרופות וציוד רפואי (כ-8%) וגידול בהוצאות לרכישת שירותי מכונים ומעבדות פרטיים. גידולים אלו הובילו לעלייה של כ-8.4% בהוצאות מגזר הבריאות בקהילה בכל קופות החולים ושל כ-8% בהוצאות כלל המגזרים בכל הקופות (שיעור שינוי מתואם של כ-3.5%).

ההוצאות על רכש שירותי אשפוז היו בשנת 2011 כ-41.7% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים, לעומת כ- 41.5% בשנת 2010. הוצאות השכר היו כ-26% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים בשנת 2011, ירידה לעומת 26.4% בשנת 2010. בשיעור ההוצאות על תרופות וציוד רפואי לא חל שינוי, וגם בשנת 2011 הוא עמד על כ- 20.9% מסך הוצאות מגזר הקהילה בכל קופות החולים.

כ-87.5% מהכנסות מגזר הקהילה בכל קופות החולים וכ-78.5% מהכנסות כלל המגזרים בקופות החולים, נובעים ממקורות ממשלתיים על פי חוק. הכנסות אלו כוללות הכנסות מסל שירותי הבריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994 והכנסות מתמיכות כספיות שהממשלה מחלקת לקופות החולים בהתאם לחוק יסודות התקציב 1985. יתרת הכנסות קופות החולים נובעת בעיקר ממבוטחיהן.
סך ההכנסות מהממשלה עלו בשנת 2011 בכ-5% לעומת 2010. ההכנסות מהמבוטחים במגזר הקהילה ירדו בכ-0.5% ובכלל המגזרים עלו בכ-5.5%. סך הכנסות הקופות מכלל המגזרים עלו בשנת 2011 בכ-5.2% לעומת 2010.

עלות סל שירותי הבריאות לשנת 2011 הסתכמה ב-32.669 מיליארד שקלים - גידול של כ-7.7% לעומת עלות הסל לשנת 2010, שהסתכמה בסך של 30.333 מיליארד שקלים. תקציב סל שירותי הבריאות מורכב משלושת הרכיבים הבאים:

1. קפיטציה - עיקר המימון (כ-89%), על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, מחולק בין קופות החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לחלקה של כל קופה במספר המבוטחים המשוקלל. מספר המבוטחים המשוקלל מחושב על פי נוסחה שנקבעה בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים 1995) ומשקללת את מספר מבוטחי הקופות בהתאם לגילם, למינם ולמקום מגוריהם. בנובמבר 2010 עודכנה נוסחת הקפיטציה ונוספו בה מדדים המתייחסים למגדר, לשימוש בתרופות ולריחוק מקום המגורים ממרכזי אוכלוסייה.
2. מחלות קשות - בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות, 1995), הוגדרו חמש מחלות קשות (איידס, אי-ספיקת כליות, מחלת גושה, המופיליה וטלסמיה). קופות החולים מקבלות תקציב נפרד עבור מבוטחיהן החולים במחלות אלו, וזאת על פי תעריף שנקבע לכל מחלה. ב-1 ביולי 2010 עודכנו תעריפי המחלות הקשות בתקנות.
3. הכנסות עצמיות - 6.45% מעלות סל הבריאות ממומנים באמצעות הכנסות של הקופות ממקורותיהן.
בעקבות הגידול הגבוה במכבי במספר הנפשות המתוקננות בשנת 2011 לעומת 2010 בהשוואה לשלוש הקופות האחרות, גם הכנסותיה, הנובעות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, צמחו בשיעור של כ-9% לעומת שנת 2010. זאת לעומת גידול של כ-7.5% בכללית, כ-7% בלאומית וכ-6.9% במאוחדת.

הכנסות הקופות ממבוטחיהן מורכבות מהשתתפות עצמית של המבוטחים ברכישת תרופות וציוד רפואי, מהשתתפות עצמית של המבוטחים בשירותים רפואיים (ביקורים אצל רופאים, במרפאות חוץ, במכונים וכד') ומביטוחים משלימים.

ההשתתפות העצמית של מבוטחים ברכישת תרופות וציוד רפואי בשנת 2011 היוותה כ-7.4% מסך הכנסות מגזר הקהילה בכל קופות החולים. ההכנסות מתרופות וציוד בסל, שהן 6%-5% מסך הכנסות מגזר הקהילה בכללית ובמכבי וכ-4% במאוחדת, ירדו לעומת שנת 2010 בכ-2.8% בכללית, ועלו בכ-1.8% במכבי ובכ-3.2% במאוחדת. שיעור ההכנסות מהמבוטחים מסה"כ עלות הסל עמד בשנת 2011 על 7%. זהו המשך מגמת הירידה משיעור שיא של 8.8% בשנת 2007.

לדו"ח המלא של משרד הבריאות

נושאים קשורים:  חדשות,  גירעונות הקופות,  השתתפות עצמית,  ביטוחים משלימים,  שירותי בריאות כללית,  מכבי שירותי בריאות,  משרד הבריאות,  שירותי בריאות לאומית,  קופת חולים מאוחדת
תגובות