ethics

נייר עמדה: עקרונות מנחים לאנשי מקצוע רפואי בתכניות ריאליטי

גיבשו את המסמך פרופ' משה קוטלר, פרופ' גד לובין ויאיר עמיקם. על פי הנייר שגיבש משרד הבריאות בנושא יש לקיים מיון וסינון קפדני של משתתפים שייעשה בידי צוות רפואי

אמש (יום ב') הודיע משרד הבריאות כי בהוראת המנכ"ל, פרופסור רוני גמזו, גיבש צוות בן שלושה אנשי מקצוע, עקרונות מנחים בנוגע לפסכיאטרים המלווים תוכניות ריאלטי בטלוויזיה.
על מסמך העקרונות חתמו פרופסור משה קוטלר, יו"ר איגוד הפסכיאטריה, ד"ר גד לובין, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות,  ויאיר עמיקם. העקרונות נוסחו בעקבות פרשת התרופות הפסיכיאטריות שסופקו בתוכנית "האח הגדול" ולפי פרסומים בתקשורת נגרם עקב כך נזק למשתפים במהלך צילומי התוכנית ולאחריה.
בין השאר נקבע בהנחיות, כי יש לקיים הליך מיון וסינון קפדני של המשתתפים, לבחון את היבט כשירותם הנפשית לתכנית. ההליך חייב להיות מנותק מהשיקולים שמניעים את ההפקה ומשיקולי רייטינג, וינוהל בידי הצוות המקצועי הרפואי. ההנחיות עוסקות גם בשמירת פרטיותו של המשתתף בתכנית ובחובה ליידע אותו בדבר הסיכונים הכרוכים בהשתתפותו בתכנית.

בחינת כשירות נפשית לתכנית (אילוסטרציה)

בחינת כשירות נפשית לתכנית (אילוסטרציה)

להלן מסמך העקרונות:

הנחות יסוד
1. תכניות ה"ריאליטי" כרוכות בדחק משמעותי למשתתף, על כל סיכוניו המיידים וארוכי הטווח. יש לוודא שהמועמד להשתתפות בהן מודע לסיכונים למצבו הנפשי, ולעיתים-הפיזי.
2. על הזכיין והמפיק לעשות כמיטב יכולתם לשמור על רווחתם הגופנית והנפשית של המשתתפים. אחריות הזכיין הינה ישירות כלפי גופי הפיקוח.
3. מחויבת נאמנות בסיסית ובלתי מסויגת של הגורם הטיפולי למטופל/משתתף, ולשיקולים בתחום הרפואה בלבד.
4. העקרונות המובאים כאן נכונים לכלל תחומי הרפואה.

עקרונות
1. על הזכיין למנות אחראי מקצועי ובלתי תלוי על צוות מקצועי מטעמו, אשר תפקידו – שימור רווחתם הנפשית והפיסית של משתתפי התכנית. על צוות זה להקפיד על העקרונות אשר מובאים להלן.
2. יש לוודא מתן תנאים נאותים לשמירת בריאותם הגופנית והנפשית של המשתתפים.
3. קיום הליך מיון וסינון קפדני של המשתתפים, בהיבט של כשירותם הנפשית לתכנית, אשר יהיו בלתי תלויים במניעי הפקה/רייטינג, וינוהלו על-ידי הצוות המקצועי הרפואי, להם יינתן חופש פעולה וסמכות החלטה סופית.
4. החתמה, במסגרת חתימת החוזה בין המפיקים והזכיין לבין המשתתף, על תוכן המשפט הבא:
"השתתפות בתכנית זו מהווה שינוי קיצוני באורחות חייך, ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלך (משפחה וחברים) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם אתה מורגל. כל אלו, בנוסף על אווירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להיות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. בהחלטתך להשתתף בתכנית אתה מבטא בחירה אישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה".
5. קיום מפגשים שוטפים עם המשתתפים על-ידי הצוות המקצועי, לטובת הערכת מצבי משבר נפשי או פיזי מתהווים, בזמן אמת, ומתן סיוע מתאים, לרבות החלטה על הפסקת השתתפותם.
6. שימור פרטיות מלאה, תוך הקפדה על כבודו וחסיונו של המטופל. יידוע גורמי הפקה יעלה רק בהסכמה מלאה של המטופל, ורק במידה שיש לכך צורך או יתרון טיפולי.
7. נקיטת הצעדים הנדרשים לשימור בריאותו הנפשית והגופנית של המטפל, בזמן אמת, ובכלל זה, הפסקת השתתפותו ונטרול גורמי הלחץ של המטופל, במידת הצורך.
8. עם סיום התכנית, במידת הצורך, ליווי המשתתפים באפיקי טיפול נפשי או גופני ההולמים את מצבם.
9. על הצוות המקצועי במקצועות הרפואה השונים לנהוג במשתתפי התכנית כמטופלים לכל דבר, תוך ביצוע כלל החובות במסגרת חוק זכויות החולה וכללי מתן השירות הרפואי.

הודעת משרד הבריאות בנושא (pdf)

נושאים קשורים:  ethics,  פרופ' משה קוטלר,  יאיר עמיקם,  פרופ' גד לובין,  תוכניות ריאליטי
תגובות