גזענות

Propranolol מפחית גזענות עקיפה

על פי מבחן התנהגותי, מתן propranolol הוביל לירידה בהטיה גזענית עקיפה. דרוש מחקר נוסף להבהרת המנגנון מאחורי התופעה

22.03.2012, 16:55

הערכה שלילית של קבוצות מיעוט היא מקור להתנהגויות כגון הימנעות ואפליה. הנורמה הפוליטית של שוויון וסובלנות במדינות דמוקרטיות מערביות מגבילה את ההבעה הברורה של גזענות. עם זאת קיימות עדויות לכך שלדעה קדומה עקיפה (implicit bias) או לגישה שלילית אוטומטית כלפי השונה יש השפעה.

מבחן IATי(implicit association test) הוא שיטה המשמשת להערכת גישות עקיפות או מרומזות, שהנבדק לא בהכרח מודע להן. יש עדויות לכך ש-IAT הוא מדד מהימן לגישה מרומזת או עקיפה כלפי קבוצות מיעוט. המבחן פותח על מנת לבטל את השפעת המוסכמות החברתיות על תגובת הנבדק, ועל פי מטה-אנליזה שפורסמה לאחרונה הוא חוזה אפליה נגד בני מיעוטים בדיוק רב יותר מאשר מדדים של גזענות מפורשת. גזענות עקיפה קשורה במרכיב רגשי משמעותי יותר – קיים מחקר שהדגים פעילות מוגברת באמיגדלה, שגודלה היה קשור בתוצאת מבחן IAT, כאשר משתתפים לבני עור התבוננו בתמונות של שחורי עור.

המבחן מבוסס על כמה שלבים –בחלקם הנבדק מתבקש לשייך מילים שונות (כגון "שלום", "נורא", "נפלא", "מרושע" וכדומה) לאחת משתי קטגוריות - “טוב" או "רע". אחת הקטגוריות מוצגת מימין והשנייה משמאל, והנבדק מתבקש להקיש על כפתור ימני או שמאלי במקלדת (האותיות I ו-E) בהתאם לקבוצה שאליה הוא מקשר את המילה. בשלבים אחרים מתבקש הנבדק למיין תמונות פנים לאחת משתי קטגוריות - “לבני עור" (או european americans) או "שחורי עור" (או african americans), באותה צורה. בהמשך, מוצגות מצד אחד הקטגוריות "לבני עור" ו"טוב", ומצד שני הקטגוריות "שחורי עור" ו"רע", והנבדק מתבקש לשייך מילים ותמונות פנים המופיעות לסירוגין לאחד משני הצדדים. לאחר מכן מבוצעת החלפה של הצדדים (כך ש"שחורי עור" ו"טוב" מופיעים באותה צד), והמשימה חוזרת על עצמה. המדד לגזענות עקיפה הוא הפער בין משך הזמן לביצוע המשימה כאשר "לבני עור" ו"טוב" נמצאים באותו צד, לבין משך הזמן לביצוע המשימה כאשר "שחורי עור" ו"טוב" נמצאים באותו צד.

השפעת נוראדרנלין, באמצעות רצפטורים בטא-אדרנרגיים, ידועה כקשורה בזיכרון ובתפיסה רגשיים. Propranolol הוא אנטגוניסט לא סלקטיבי לרצפטורים בטא-אדרנרגיים. נמצא כי propranolol מוביל לירידה בתגובה באמיגדלה להבעות פנים וגירויי ראייה בעלי משמעות רגשית. במחקר זה, שבוצע באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, נבחנה השפעתו של propranolol על גזענות לא מפורשת (implicit) באמצעות מבחן IAT.

36 מתנדבים בריאים לבני עור (בעיקר סטודנטים), חולקו אקראית לשתי קבוצות. קבוצת המחקר נבדקה לאחר מתן 40 מ"ג של propranolol, והקבוצה השנייה לאחר מתן פלסבו במראה זהה. רמת השיא של propranolol בדם מושגת לאחר שעה עד שעתיים, והנבדקים ביצעו שאלון למדידת גזענות מפורשת (התבקשו לדרג את תחושתם כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות – לבני עור, שחורי עור, מוסלמים, נוצרים, הומוסקסואלים ומכורים לסמים) 70 דקות לאחר מתן propranolol, ומבחן IAT שעתיים לאחר מתן propranolol.

propranolol גרם, כצפוי, לירידה מובהקת בקצב הלב בהשוואה לפלסבו. לא נמצאה השפעה של propranolol על תוצאות מדד הגזענות המפורשת, לגבי כל הקבוצות שנבדקו. עם זאת נמצא הבדל מובהק בתוצאות מבחן IAT – הפרש הזמנים היה קטן יותר במידה מובהקת בקבוצה שטופלה ב-propranolol לעומת קבוצת הביקורת. נוסף לכך, 34% מהקבוצה שטופלה ב-propranolol, לעומת אף אחד מהמשתתפים בקבוצת הביקורת, הציגו תוצאה "הפוכה" (המעידה על "העדפה" של שחורי עור) במבחן IAT.

החוקרים מסכמים כי propranolol הוביל לירידה מובהקת בהטיה גזענית עקיפה או מרומזת, ללא השפעה על הטיה גזענית מפורשת. תוצאה זו תומכת בהשערה כי תגובה רגשית המתווכת באמצעות נוראדרנלין מעורבת ביצירת גישה גזענית עקיפה.

לאנטגוניסטים לרצפטור בטא-אדרנרגי יש השפעות נוירופסיכולוגיות נוספות, אך לדברי החוקרים, על פי התוצאות השפעתו של propranolol במחקר זה אינה קשורה להשפעה סדטיבית או להשפעה כללית על הביצועים הקוגניטיביים, שכן propranolol לא גרם להאטה בזמן התגובה באופן כללי.

התוצאות מבהירות במידה מסוימת את המנגנונים הנוירוביולוגיים הקשורים בהטיה גזענית עקיפה, אולם דרוש מחקר נוסף על מנת להבהיר את מנגנון הפעולה במקרה זה, ולבחון אם השפעה זו קיימת גם בעת טיפול קבוע ב-propranolol ואם propranolol משפיע על קיומה של הטיה גזענית עקיפה גם מחוץ למעבדה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Terbeck et al.; Propranolol reduces implicit negative racial bias, Psychopharmacology (Berl). 2012 Feb 28. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  גזענות,  propranolol,  מחקרים
תגובות