הודעות הוועד

סיכום ישיבת הועד המרכזי של האיגוד: ינואר 2012

עיקרי הדברים כפי שסוכמו בישיבה מיום 5 לינואר 2012

10.01.2012, 17:59

1. גובשו ההתאמות והתיקונים הנדרשים בתוכנית להעברת האחריות על בריאות הנפש לקופות החולים, טרם ההעברה.

2. גובשו הסוגיות הייחודיות הפסיכיאטריות, כמסוכנות ושחיקה, בהסכם הרופאים, הדורשות פיתרונות ומענים. כמו גם הכרה במקצוע הפסיכיאטריה כולו כמקצוע במצוקה.

3. הוצג ערעור ההסתדרות הרפואית בהחלטה שלא לכלול את הפסיכיאטרים במסגרת המקצועות בהם ניתן לתת חוו"ד רפואית מטעם רופאים עובדי המדינה בהליכים נגד המדינה, ללא צורך בקבלת היתר מוועדת החריגים וסוכם כי האיגוד לא יפניה ללשכה המשפטית בהר"י להמשיך הטיפול בנושא.

4. גובשה התוכנית המדעית לכינוס האיגוד התלת יומי ב- 2012.

5. הוצגו בקשות האיגוד ללשכת האתיקה של הר"י לגבי הצורך בהגבלת החומר המפורסם בתלונות שלא נבדקו כנגד רופאים ובפרסום הפרוטוקולים המפורטים של דיוני הועדה. סוכם כי תועבר דרישה ללשכת האתיקה כי תלונות כנגד פסיכיאטרים ידונו במסגרת ועדת האתיקה של האיגוד בלבד.

6. הוצגו השגי 9 החברים, להם יוענק "אות מפעל חיים" בכנס הפסיכיאטרי ב- 2012.

7. דווח על התחלת התהליך לבחירת הועדים המקומיים והצגת המועמדות "ליו"ר הנבחר" לקראת הכנס הקרוב.

8. עודכנה כוונת מנכ"ל משרד הבריאות להעביר האחריות הביטוחית על בריאות הנפש לקופות החולים בצו, ע"י שר הבריאות ושר האוצר, עד חודש מרץ 2012.

9. בישיבת הועד הקרובה ידונו הנושאים הבאים:

א. היבטים מקצועיים בטיפול האמבולטורי, יוצגו ע"י נציג פורום המרפאות אשר ישתתף באופן קבוע בישיבות הועד המרכזי.

ב. סוגיית האזוריות בפסיכיאטריה ומשמעויותיה.

ג. העברת המידע לגבי תופעות הלוואי מתרופות פסיכיאטריות למטופלים.

ד. משמעות הפגיעה ברופאים הגמלאים, תוצג ע"י נציג הגמלאים בועד.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות