סכיזופרניה

מעורבות אפשרית של MIR137 באתיולוגיה של סכיזופרניה

באנליזה לבחינת הקשר בין שונויות גנטיות לסכיזופרניה זוהתה שונות ב-MIR137 ובגנים שמכילים רצפים שיכולים להיות מטרה לבקרה על-ידי MIR137. זוהו גם שונויות נוספות שקשורות לסכיזופרניה ולהפרעה דו-קוטבית

03.10.2011, 11:43

הקשר בין שונות גנטית לסכיזופרניה נבחן ב-GWASי(Genome-wide association study). בשלב הראשון של זיהוי השונויות נבדק מדגם של 21,856 אנשים ממוצא אירופי, ובשלב השני של בחינת הממצאים נבדק מדגם של 29,839 אנשים בלתי-תלויים.

נמצאו שבעה אזורים שהראו קשר חזק לסכיוזפרניה, חמישה מהם אזורים חדשים (1p21.3, 2q32.3, 8p23.2, 8q21.3 and 10q24.32-q24.33), שלגביהם לא תואר קשר כזה בעבר, ושניים שלגביהם כבר תואר קשר כזה (6p21.32-p22.1 and 18q21.2).

אחת מהנקודות שבהן נמצא פולימורפיזם שקשור לסכיזופרניה, rs1625579, היא באינטרון שממנו משועתק MIR137, שלו תפקיד בבקרה על התפתחות נוירונים. ארבעה אתרים אחרים שהראו ב-GWAS קשר לסכיוזפרניה מכילים רצפים שמצביעים על היותם מטרה לבקרה על-ידי MIR137. נראה, אפוא, שלפגיעה בבקרה שמתווכת על-ידי MIR137 חלק באתיולוגיה של המחלה.

נעשתה גם אנליזה משולבת עם הפרעה דו-קוטבית. המדגם כלל 16,374 אנשים שסובלים מן ההפרעה ו-14,044 בקבוצת הביקורת.זוהו שלושה אתרים שהראו קשר משמעותי:
(CACNAIC (rs4765905) ,ANK3 (rs10994359 ו-(ITIH3-ITIH4 (rs2239547.

במחקר אחר, שבחן את הקשר בין שונות גנטית להפרעה דו-קוטבית נבדק ה-DNA של 7,481 אנשים שסובלים מהפרעה דו-קוטבית ושל 9,250 בקבוצת הביקורת. 34 ה-SNPs שזוהו נבדקו ב-4,496 אנשים בלתי-תלויים שסובלים מן ההפרעה וב-42,422 שלא סובלים ממנה. אנליזה זו אשררה את הקשר של CACNAIC להפרעה דו-קוטבית וזיהתה קשר, שלא היה מוכר קודם לכן, באזור של ODZ4. זוהתה מעורבות של מסלול שמורכב מתת-יחידות של תעלת סידן.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקורות:

Genome-wide association study identifies five new schizophrenia loci: Ripke S. et al., The Schizophrenia Psychiatric Genome-Wide Association Study (GWAS) Consortium (PGC): Nature Genetics (2011) DOI: doi:10.1038/ng.940 Published online 18 September 2011

Large-scale genome-wide association analysis of bipolar disorder identifies a new susceptibility locus near ODZ4: Sklar P. et al., Psychiatric GWAS Consortium Bipolar Disorder Working Group, Nature Genetics (2011) DOI: doi:10.1038/ng.943 Published online 18 September 2011

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  מניה-דפרסיה,  הפרעה דו-קוטבית,  שונות גנטית,  GWAS,  מחקרים
תגובות