חדשות

משרד הבריאות: להתפטרות המתמחים אין כלל תוקף חוקי והיא לכן בטלה

ראש מנהל רפואה שלח מכתב בנושא זה לכל מתפטר – ובנוסף פירט את היערכות מערכת הבריאות להתמודדות עם הנטישה הצפויה מיום א'. להלן המסמך המלא

על-פי חוות דעת משפטית, המגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הליך ההתפטרות של הרופאים המתמחים איננו חוקי, אין לו תוקף ולכן בטל - כך הודיע היום ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות, ד"ר חזי לוי. במכתב שנשלח להסתדרות הרפואית ולשירותי בריאות כללית. "הודעה על כך תשלח היום (יום ד') לכל רופא "מתפטר", נמסר במכתב.

בהודעה שמסר המשרד נאמר עוד: "מכתבי 'ההתפטרות' של המתמחים נבחנו מההיבט המשפטי, במשרד המשפטים, אצל הממונה על השכר ובנציבות שרות המדינה. ההחלטה המשפטית שהתקבלה גובתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפיה - מכתבי 'ההתפטרות' אינם בתוקף. לפיכך כל המתמחים שהגישו את המכתבים, נחשבים כעובדים לכל דבר וסטאטוס העסקתם לא השתנה. הם מחויבים להתייצב לעבודה סדירה ביום ראשון 4/9/11 . הודעה ברוח זו הועברה על ידי הנהלות בתי החולים למתמחים".

"כל הרופאים שמחו על-ידי הצגת "מכתב פיטורין", כתב עוד ד"ר לוי, הם מבחינתנו עובדים לכל דבר ועניין ומנהלי המחלקות ידרשו להכלילם כרגיל בכל מסגרות העבודה. יחד עם זאת, תיתכן תופעה של נטישת עמדות של אותם רופאים מוחים או נוספים - מתמחים ובכירים".

החל מיום א' 4/9/11 צפוי הגל הראשון של הנטישה. הוא צפוי בבתי החולים איכילוב, שיבא, אסף הרופא ובני ציון.

"תפקיד כולנו, כתב ד"ר לוי במכתבו, לאפשר פעילות סדירה ככל שניתן באמצעות הסבר על משמעויות הנטישה, הערכות מסודרת מראש וניהול האירוע, ויסות פעילות על-פי דחיפותן - וכל זאת כדי להבטיח עבודה סדירה בבתי החולים למען המטופלים והחולים".

מטרת המסמך ששלח ראש מנהל הרפואה, היא "להדגיש את אופן ההיערכות להפעלת בתי החולים ולמתן טיפול לחולים המאושפזים ולחולים הנדרשים לפעולות אלקטיביות/אמבולטוריות, ככול שניתן".

ההנחיות לבתי החולים ולמערכת הבריאות:

הערכות מיידית:

לוחות התורנות של חודש ספטמבר, לוחות הכוננות, סידורי העבודה, תוכניות הניתוחים של יום א' וכל הקשור לציוות למטלות ומשימות יכלול את כל רופאי המחלקה, כרגיל.
יבוטלו כל החופשות של הרופאים ב-איכילוב, שיבא, אסף הרופא ובני ציון החל מה-4.9, עד להודעה חדשה. ההנחיה כוללת גם חופשה שנתית שנלקחה לצורך הכנה לבחינות אוקטובר-נובמבר שאיננה במסגרת הזכאות לחופשת בחינות. האחריות בנושא הזה היא של מנהל ביה"ח – ובאופן מיידי.

כל הרופאים במדעי היסוד, השתלמויות בארץ, בבתיה"ח איכילוב, שיבא, אסף הרופא ובני ציון יתבקשו להגיע לעבודה ב-4.9. גם נושא זה - באחריות מנהל ביה"ח – מיידי.
בתי החולים יגישו למינהל הרפואה רשימת רופאים המתוכננים לצאת למילואים על מנת לנסות לשחררם בפעילות מול צה"ל. האחריות לכך: מנהל ביה"ח עד ה-1.9.11.
במחלקה שבה קיים חשש וצפי להיעדרות רחבה של המתמחים, יערך מנהל ביה"ח כדי להקצות כוח-אדם מנהלי, מתוך מערכות אלקטיביות לצורך סיוע מנהלתי בפעילות המחלקה (הזמנת בדיקות, הדפסת מכתבים וכדומה).

פעילות ביום של היעדרות/נטישה המונית:

במידה שמתמחה לא מגיע למקום עבודתו החל מה-4.9.11, יש ליצור עימו קשר, לברר את סיבת ההיעדרות וליידע אותו בהתאם, כי עליו להתייצב במקום עבודתו, על-פי הנהלים הרגילים.
מנהלי בתי החולים, איכילוב, שיבא, אסף הרופא ובני ציון, ידווחו למינהל הרפואה ביום ה-4/9/11 עד השעה 12:00 בצהרים על היקף אי ההתייצבות של המתמחים. בתי החולים האחרים יעשו זאת ביום בו תחול ההתפטרות.

אם תיווצר בעיה קריטית במתן השירותים בבתי החולים, בהתאם להערכת המצב במינהל הרפואה, יפעל מינהל הרפואה בערוצים הבאים:

2.1 ינחה את מד"א ורופאי הקהילה להשתדל ככל הניתן לא לפנות פניות דחופות לבתי החולים בהם קיימת היעדרות רחבה של מתמחים.

2.2 ינחה את דוברות המשרד להוציא הודעה לתקשורת שבה מתבקשת האוכלוסייה ככל שניתן שלא לפנות לחדרי המיון בבתי החולים שבהם קיים מחסור ברופאים.

2.3 יתאם ביצוע וויסות חולים ונשים יולדות בין בתי החולים, ע"פ הודעה נפרדת שתפורסם ב- 4/9/11.

סדרי העבודה במחלקות האשפוז והמיון במצב של נטישת רופאים:

פעילות הבוקר – באחריות מנהל ביה"ח לדאוג לציוות מלא ולהפעלה מלאה של המערכות הטיפוליות.

1.1 אין לבטל בשום אופן את הפעילויות הרפואיות הבאות: כל פעילות דחופה או פעילות שדחייתה עלולה לפגוע בתוצאות הטיפול הרפואי, ובכלל זה: ניתוחים אונקולוגיים, טיפולי IVF, כל טיפול במסגרת של רצף טיפולי (כימותרפיה, ניתוחים אלקטיביים ברצף טיפולי כלשהו, טיפולי דיאליזה וכד'), ניתוחים להם תור המתנה מעל 3 חודשים, ניתוחים בילדים.

1.2 טיפולי תיירות רפואית לא דחופים יבוטלו בכל מקרה.

אחריות מנהל ביה"ח: מנהל ביה"ח יבחן את המצב בשטח ואת היכולת של המערכת הרפואית על כל מרכיביה ליתן שירותים שאינם דחופים ויקבל החלטות בהתאם לכך ובתאום עם מנהל רפואה.

תורנות

3.1 במידה והמתמחים לא יגיעו לביצוע תורנות – יערכו בתי החולים לעבודה המבוססת על הגעת הרופא הכונן למחלקות בהם אין מענה רפואי, ע"פ הצרכים הרפואיים הדחופים בהתאם לחוזר מנכ"ל.

3.2 יש להיערך לאפשרות כי יותר מכונן אחד בטורי הכוננות יידרש לתת סיוע בזמן התורנות וזאת בהתאם להחלטת מנהל המחלקה בתיאום עם הכונן בשטח ובהתאם לצורך הרפואי.

3.3 כונני על במקצועות השונים ידרשו לתת סיוע על פי החלטת מנהל המחלקה בתיאום עם מנהל בית החולים.

3.4 מנהל בית החולים ישקול איחוד של מחלקות מקצועיות בשעות הערב והלילה תחת תורן/כונן אחד. מנהל רפואה יאשר איחודים שכאלו ע"פ דיווח מנהל ביה"ח.

בקרה ושליטה:

בבתי החולים שיבא, אסף הרופא, איכילוב ובני ציון יוקם החל מיום א' מוקד שליטה ודיווח לטיפול במשבר, שישמור על קשר שוטף עם מינהל הרפואה. כך יעשה גם בבתי החולים האחרים בימים הרלבנטיים אצלם

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  מחאת המתמחים,  מנהל הרפואה,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות