ethics

TELEMEDICINE - רפואה מרחוק

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- התפתחות טכנולוגיות המידע מאפשרות כיום קשר מקצועי בין רופא למטופל גם ממרחק.

- על אף יתרונותיה, רפואה מרחוק יוצרת מציאות אתית ומשפטית חדשה, והיא משנה את הקשר הרפואי המסורתי המבוסס על מפגש אישי בין הרופא למטופל.

- שימוש מושכל ברפואה מרחוק עשוי לשפר את הקשר המקצועי עם החולה ואת הטיפול הניתן לו.

- קיים הכרח, כי הן הרופא והן המטופל יזהו האחד את רעהו בוודאות מלאה, כאשר מתקיים ביניהם קשר מקצועי מרחוק.

- על הרופא מוטלת אחריות מקצועית על איכות הטיפול גם ברפואה מרחוק ולפיכך עליו לשקול האם השאלה הרפואית הנדונה מתאימה למסגרת קשר כזה, והאם קיים בידיו מידע המאפשר מתן תשובה מקצועית ראויה.

- במקרים שנדרשת בדיקה גופנית של החולה או התרשמות בלתי אמצעית ממצבו הנפשי לא תינתן על ידי הרופא רפואה מרחוק.

- רפואה מרחוק מתנהלת על פי כל מערכות החוקים והכללים האתיים של הרפואה המסורתית.

- יש לקיים רפואה מרחוק רק בתנאים טכניים המאפשרים שמירת סודיות רפואית, אבטחת המידע הרפואי ותיעודו.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  פרופסור אבינעם רכס,  TELEMEDICINE
תגובות