ethics

שביתה בתגובה לאלימות

נייר עמדה. הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

נייר עמדה

- אלימות נגד עובדי רפואה בכלל ורופאים בפרט משקפת אלימות גוברת בחברה בישראל.

- אלימות נגד רופאים גורמת נזק פיזי, נפשי וכספי לרופא המותקף.

- אלימות נגד רופאים פוגעת בקשר רופא-מטופל וגורמת נזק לאיכות הטיפול הניתן לכלל האוכלוסייה.

- על המדינה והמעסיקים חלה החובה להגן על ביטחונם של הרופאים העובדים בשירותיהם.
בהיעדר הגנה ראויה, רשאית קהילת הרופאים להילחם על זכותה לקבל הגנה זו.

- שביתה הבאה להגן על ביטחונם של הרופאים היא אמצעי לגיטימי להשפעה על דעת הקהל והמעסיקים, וכן לעורר את המחוקק להקצאת משאבים הנדרשים להגנתם.

- בחברה המכירה בזכות השביתה ביחסי עובד-מעביד, איסור שביתה בסקטור מסוים מחייב את החברה להצגת חלופה ראויה.

- בהיעדר חלופה כזו, ובנסיבות קיצוניות של תקיפה פיזית של רופא, תיתכן השבתה של שירותי הרפואה.

- שביתה בשירותי הבריאות תתקיים במידתיות ראויה, על מנת למזער את נזקיה ככל הניתן.

- הלשכה לאתיקה וההסתדרות הרפואית קוראות למחוקק ולמערכת בתי המשפט לאמץ מדיניות של "אפס סובלנות" כלפי תופעת האלימות נגד רופאים ועובדי הרפואה בישראל.

נושאים קשורים:  ethics,  הלשכה לאתיקה,  אלימות נגד רופאים,  שביתת הרופאים,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות